Hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon mạch hở đều có chứa liên kết ba trong phân tử. Biết 0,025 mol X phản ứng tối đa

Hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon mạch hở đều có chứa liên kết ba trong phân tử. Biết 0,025 mol X phản ứng tối đa với 14,4 gam brom trong dung dịch. Nếu cho 0,025 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3, thu được m gam kết tủa.Giá trị nhỏ nhất của m là

     A. 5,55    B. 5,28     C. 6,015   D. 1,2

Hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon mạch hở đều có chứa liên kết ba trong phân tử. Biết 0,025 mol X phản ứng tối đa 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *