dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hòa tan 11,52 gam một kim loại M vào 378 gam dung dịch HNO3 20% (vừa đủ) thấy thoát ra khí N2O

Hòa tan 11,52 gam một kim loại M vào 378 gam dung dịch HNO3 20% (vừa đủ) thấy thoát ra khí N2O (sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thấy có 287,28 gam H2O bay hơi và còn lại chất rắn X. % số nguyên tử O trong X gần nhất với

     A. 54%.                            B. 69%.                              C. 51%.                             D. 66%.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *