dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

SKKN Hệ thống kiến thức và xây dựng bài tập một số chủ đề trong chương trình Sinh học 11 bằng tiếng Anh

SKKN Hệ thống kiến thức và xây dựng bài tập một số chủ đề trong chương trình Sinh học 11 bằng tiếng Anh

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Điều kiện, hoàn cảnh tạo ra sáng kiến
– Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đặc biệt là Nghị quyết
Trung ương số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
– Theo quyết định số 2658/QĐ – BGĐT ngày 23/7/2018 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành kế hoạch triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ
thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025. Khảo sát nghiên cứu, xây dựng,
triển khai thực nghiệm/thí điểm, hoàn thiện, tổng kết, đánh giá, ban hành chương
trình, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu, học liệu dạy và học ngoại ngữ, dạy tích
hợp ngoại ngữ trong một số môn học, dạy một số môn học khác như (toán và các
môn khoa học, môn chuyên ngành) bằng ngoại ngữ, đào tạo giáo viên dạy ngoại
ngữ, giáo viên dạy các môn khoa học khác bằng ngoại ngữ cho các cấp học, trình
độ đào tạo, đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và nhu cầu học ngoại ngữ đa dạng
của xã hội theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế và phù hợp với đặc thù của Việt Nam.
– Theo công văn số 1327/SGDĐT-GDTrH ngày 27/10/2014 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc triển khai dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh năm
học 2014-2015; công văn số 32/SGDĐT-GDTrH ngày 15/01/2015 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc hướng dẫn Hội thảo các môn khoa học tự nhiên (Toán, Lý, Hóa
hoặc Sinh) bằng tiếng Anh năm học 2014-2015. Các giáo viên tham gia phải hoàn
thành 2 nội dung: Báo cáo về kinh nghiệm soạn giảng, khai thác tài liệu, sử dụng
phần mềm, bồi dưỡng năng lực tiếng Anh,…và dạy minh họa 01 tiết học (45 phút)
bằng tiếng Anh.
– Tiếp theo đó, ngày 12/11/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo ra công văn số
1304/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn giảng dạy, tổ chức Hội giảng và Hội thi
Toán và các môn KHTN bằng tiếng Anh năm học 2015-2016. Và đặc biệt, ngày
04/12/2015 Sở Giáo dục và Đào tạo ra công văn số 1413/SGDĐT-GDTrH về việc
triển khai dạy Toán và các môn Khoa học khác bằng tiếng Anh từ năm học 2015-
2
2016 hướng đến phát triển lâu dài và bền vững, các nhà trường và thầy cô giảng
dạy có thể thực hiện nâng dần theo từng năm học các mức độ giảng dạy, cụ thể là:
+ Mức 1: giáo viên giảng dạy trên lớp, giao tiếp bằng tiếng Việt là chủ
yếu; giao bài tập về nhà hay bài tập nhóm để học sinh thực hành bằng tiếng Anh;
giáo viên sửa bài tập, từng bước giao tiếp bằng tiếng Anh.
+ Mức 2: giáo viên giảng dạy trên lớp kết hợp tiếng Việt với tiếng Anh
khi giao tiếp với học sinh; trao đổi, tổ chức hoạt động bằng tiếng Anh; học sinh
dùng tiếng Anh để ghi chép và thực hiện giải các bài tập, giáo viên sửa bài tập bằng
tiếng Anh.
+ Mức 3: thực hiện giảng dạy và tổ chức các hoạt động hoàn toàn bằng
tiếng Anh.
– Công văn số 1320/SGDĐT-GDTrH ngày 16/10/2017 về việc tổ chức Hội
thảo- Hội thi giải Toán và các môn KHTN bằng tiếng Anh năm học 2017-2018 của
Sở GDĐT Nam Định.
– Công văn số 1287/SGDĐT-GDTrH ngày 09/10/2019 về việc tổ chức Hội
thi giải Toán và các môn KHTN bằng tiếng Anh năm học 2019-2020 của Sở
GDĐT Nam Định.
– Công văn số 1312/SGDĐT-GDTrH ngày 09/9/2020 về việc tổ chức Hội thi
giải Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh năm học 2020-2021.
Như vậy, có thể nói Sở GDĐT Nam Định đã rất quan tâm, hướng dẫn và
khuyến khích các trường TH, THCS, THPT trong toàn tỉnh triển khai giảng dạy
song ngữ Việt-Anh. Tuy vậy, việc thực hiện vẫn còn mang tính đơn lẻ, chuyên biệt
ở một số trường trọng điểm.
II. Mô tả giải pháp
1. Mô tả giải pháp trƣớc khi tạo ra sáng kiến
1.1. Tiếp cận với chƣơng trình và cách học tiên tiến
Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa. Chúng ta phải chủ động mở
cửa bước vào sân chơi để hội nhập. Trong đó người chơi cần được trang bị kiến
3
thức, bản lĩnh văn hóa, hiểu được luật chơi…, và ngoại ngữ là một điều kiện không
thể thiếu. Toàn cầu hóa đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với nền giáo dục cần phải có sứ
mệnh đào tạo học sinh trở thành những công dân toàn cầu, học sinh sau khi tốt
nghiệp THPT có thể tiếp tục học tập hoặc làm việc ở bất cứ quốc gia nào trên thế
giới.
Tiếng Anh và dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh được xem như bước đột
phá để đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh tiến trình
hội nhập quốc tế. Thuật ngữ ―học tập tích hợp ngôn ngữ và nội dung – Content and
Language Integrated Learning (CLIL)‖ đã trở thành ―từ khóa – keyword‖ quan
trọng trong Giáo dục học. Đó là quá trình học tập các môn học cụ thể (không phải
môn ngoại ngữ) thông qua ngôn ngữ thứ hai. Bằng cách này người học sẽ vừa tiếp
thu được tri thức khoa học của môn học đồng thời phát triển được năng lực ngôn
ngữ. Khác với học tiếng Anh trong giờ tiếng Anh, tiếng Anh trong môn Sinh học sẽ
đưa học sinh đến một không gian khác, học sinh có thêm môi trường để tiếp tục rèn
luyện các kỹ năng, có trải nghiệm mới việc sử dụng tiếng Anh.
Theo xu thế hiện nay, việc dạy và học các môn khoa học bằng tiếng Anh sẽ
thực hiện được mục tiêu kép, đó là vừa tăng cường năng lực sử dụng tiếng Anh của
giáo viên và học sinh, vừa đồng thời phục vụ cho việc tiếp cận chương trình và
cách học tiên tiến, làm tiền đề để phát triển tiềm lực khoa học sau này của học sinh.
Đây là một mục tiêu có ý nghĩa và đặc biệt quan trọng đối với việc phát triển môi
trường dạy và học tiên tiến, hướng tới mục tiêu đào tạo các công dân toàn cầu.
1.2 Vấn đề hội nhập và tìm kiếm việc làm.
Việc dạy và học các môn khoa học bằng tiếng Anh nhằm nâng cao chất
lượng nhân lực, đẩy mạnh tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế.
Giáo viên và học sinh được tăng cường năng lực ngoại ngữ, có khả năng tiếp
cận khai thác nguồn tài liệu khoa học và chuyên môn bằng tiếng Anh phục vụ cho
việc nghiên cứu, học tập; tăng thêm cơ hội việc làm, phát triển sự nghiệp cho người
học.
4
Học sinh được nâng cao vốn hiểu biết tiếng Anh, có cơ hội nhận được học
bổng du học nước ngoài, mang lại hiệu quả thiết thực trong thời kì hội nhập.
Dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh là việc quan trọng để giáo dục Việt
Nam hội nhập với quốc tế.
1.3 Thực trạng dạy các môn khoa học bằng tiếng anh.
Sở GD – ĐT Nam Định đã và đang rất quan tâm đến việc thực hiện đề án
dạy môn KHTN bằng tiếng Anh. Liên tiếp trong các năm học 2014-2015; 2015-
2016 và 2017-2018 , 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021 Sở GDĐT Nam Định
đã tổ chức các hội thảo, Hội thi dạy và giải Toán và các môn KH bằng Tiếng Anh
ở cả giáo viên và học sinh cho trường THPT chuyên và các trường THPT không
chuyên trong cả tỉnh. Tạo nên phong trào tích cực thúc đẩy triển khai dạy và học
các môn khoa học bằng tiếng Anh trong các trường THPT trên toàn tỉnh. Học sinh
có động lực học môn khoa học bằng tiếng Anh, rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng
Anh khi làm bài thi.
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020 – 2021, dưới sự chỉ
đạo của ban giám hiệu, các tổ chuyên môn trường THPT A Hải Hậu đã triển khai
mỗi giáo viên dạy 2 tiết bằng tiếng anh / 1 học kì. Tuy nhiên để các tiết dạy diễn ra
trôi chảy, có chất lượng vẫn còn là mục tiêu không dễ thực hiện.
Trình độ tiếng Anh của đa số GV dạy các môn khoa học còn hạn chế. GV
chưa được đào tạo bài bản để dạy học bằng tiếng Anh. Khả năng phát âm của GV
còn hạn chế dẫn đến tình trạng thiếu tự tin khi giảng dạy chuyên môn bằng tiếng
Anh.
Về phía học sinh, trình độ tiếng Anh của học sinh trong một lớp học chưa
đồng đều. Kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh của học sinh vốn còn nhiều
hạn chế, lại phải tiếp cận kiến thức, trả lời trực tiếp các câu hỏi chuyên ngành liên
quan đến bài học bằng tiếng Anh càng khó hơn. Trước khi có tiết học bằng tiếng
Anh, giáo viên phải cho học sinh chuẩn bị tìm hiểu bài học, các từ ngữ chuyên
ngành trong bài cách đó cả tuần. Dù vậy, cũng không phải học sinh nào cũng có sự
5
chuẩn bị tốt. Học sinh nào hiểu được bài, học tiếng Anh tốt mới có điều kiện tương
tác tốt, có tâm lý hứng khởi, tự tin, năng động hơn. Giáo viên vẫn phải giảng song
ngữ, trong đó, phần nhiều là giảng bằng tiếng Việt mới có thể giúp tất cả học sinh
nắm được kiến thức…
Ở thời điểm hiện tại, việc giảng dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh nói
chung và môn Sinh học bằng tiếng Anh nói riêng còn gặp nhiều khó khăn.
Khó khăn đầu tiên và cốt yếu là ở tài liệu giảng dạy. Tính đến thời điểm hiện
tại, các tài liệu dùng để dạy học Sinh học bằng tiếng Anh ở các trường THPT và
Đại học ở Việt Nam, gần như chưa được xuất bản. Các tài liệu trên mạng internet
chủ yếu là sách nước ngoài. Việc tham khảo ý kiến của các giáo viên dạy môn tiếng
Anh cũng bị hạn chế vì thuật ngữ chuyên ngành đặc thù.
Trên cơ sở phân tích thực tiễn, chúng tôi đề xuất giải pháp HỆ THỐNG
KIẾN THỨC VÀ XÂY DỰNG BÀI TẬP MỘT SỐ CHỦ ĐỀ TRONG
CHƢƠNG TRÌNH SINH HỌC 11 BẰNG TIẾNG ANH.
2. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến
2.1. Giải pháp 1: Hƣớng dẫn học sinh học tốt các thuật ngữ sinh học
Các thuật ngữ chuyên ngành sinh học được coi là sự bắt đầu của tất cả việc
học môn sinh học bằng tiếng anh và quyết định sự thành công của người học. Từ
kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, chúng tôi nhận thấy thực tế là học sinh
thường gặp khó khăn khi đọc hiểu các văn bản tiếng anh chuyên ngành. Các thuật
ngữ chuyên ngành đã gây không ít khó khăn cho học sinh khi đọc hiểu văn bản.
Một số học sinh khác đang phải đối mặt với vấn đề quên từ ngay sau khi giáo viên
dạy hoặc sau khi xem trong từ điển. Lý do học sinh dễ quên như vậy cũng là vì yếu
từ vựng. Sự thật là càng biết nhiều từ, người học càng dễ dàng nhớ từ vựng mới.
Giáo viên đóng vai trò thiết yếu trong việc giúp học sinh cải thiện vốn từ vựng,
thuật ngữ chuyên ngành.
6
Việc sắp xếp các thuật ngữ theo chủ đề nhằm tạo ra các mối liên quan đến
nhau nhất định giúp học sinh hiểu sâu bản chất của từ vựng, thậm chí có thể đoán
nghĩa của từ giúp tiếp thu các thuật ngữ nhanh hơn và ghi nhớ kiến thức lâu hơn.
Sử dụng các đồ họa, hình ảnh chứa thông tin một cách ngắn gọn và đơn
giản nhất. Các đồ họa , hình ảnh thông tin này sẽ giúp học sinh một lượng từ vựng
có sự liên kết nhất định, từ đó nhận được những kiến thức hữu ích và đa dạng chủ
đề khi học thuật ngữ sinh học qua hình ảnh . Khi phải diễn đạt bằng tiếng anh, việc
hình dung tới những hình ảnh mà mình đã nhìn thấy trước đó và nhớ tới những từ
vựng được gắn liền giúp diễn đạt trở nên dễ dàng hơn .
Với các từ, thuật ngữ mới học giáo viên cần cho học sinh sử dụng ngay lập
tức cả nghe, nói, đọc, viết. Việc nhắc lại thuật ngữ mới và sử dụng nó để hoàn
thành các nhiệm vụ học tập mà giáo viên yêu cầu là điều quan trọng giúp học sinh
ghi nhớ các thuật ngữ sinh học hiệu quả nhất.
2.1.1. Các thuật ngữ sinh học
a. Các thuật ngữ sinh học chủ đề trao đổi nƣớc và khoáng

RootsRễ
Root hairLông hút
AbsorptionSự hấp thụ
DiffusionSự khuếch tán
OsmosisThẩm thấu
Osmotic pressureÁp suất thẩm thấu
Bonding forceLực liên kết
Epidermal layerBiểu bì rễ
Prolongations of the cells of the
epidermal layer
Kéo dài của tế bào biểu bì rễ
Apoplastic pathwayCon đường gian bào
Trans-membrane pathwayCon đường tế bào chất

7

hypertonic environment.Môi trường ưu trương
IsotonicĐẳng trương
HypotonicNhược trương
The concentration of soluteNồng độ chất tan
Passive transportVận chuyển thụ động
Active transportVận chuyển chủ động
The Transport of Substances in a PlantVận chuyển các chất trong cây
StemsThân
XylemMạch gỗ
PhloemMạch rây
Sieve tubes.Ống rây
Companion cellsTế bào kèm
Living cellTế bào sống
Dead cellTế bào chết
TracheidsQuản bào
Xylem vesselsMạch ống
Food and other organic materialsSản phẩm QH và các chất hữu cơ khác
Water and other nutrientsNước và các chất dinh dưỡng
Root pressureÁp suất rễ
TranspirationThoát hơi nước
MacronutrientsNguyên tố đại lượng
MicronutrientsNguyên tố vi lượng
Essential Mineral ElementsNguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu
organic nitrogen compoundsHợp chất nito hữu cơ
Atmospheric nitrogenNito không khí
Nitrogen CycleChu trình nito
CyanobacteriaVi khuẩn lam

8

SymbiosisCộng sinh
Nodule bacteria in legume rootsVi khuẩn nốt sần rễ cây họ đậu.
Ammonium bacteria
Nitrifying bacteria
Vi khuẩn amon hóa
Vi khuẩn nitrat hóa
Nitrogen-fixing bacteriaVi khuẩn cố định nito
Nitrogen fixationGiai đoạn cố định nito
DenitrifyingPhản nitrat

b. Các thuật ngữ sinh học chủ đề quang hợp

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
PhotosynthesisQuang hợp
StomataKhí khổng
Guard cellsTế bào hình hạt đậu
Stomata cellsTế bào khí khổng
SynthesizeTổng hợp
ChlorophyllDiệp lục
Photosynthetic pigmentation systemHệ sắc tố quang hợp
Tilacoites (containing chlorophyll,
carotenoids, enzymes)
Tilacoit chứa diệp lục, carotenoit và
enzim
Light-dependent reactions in the
thylakoid
Pha sáng ở tilacoit
Light-independent reactions in the
stroma
Pha tối ở chất nền lục lạp
Calvin cycleChu trình canvin
OrganellesBào quan
ChloroplastsLục lạp
General equationPhương trình tổng quát

9

Source of organic matter for food for
all organisms
Nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho
mọi sinh vật
Carbon fixation, reduction and
regeneration
Cố định CO2, khử, tái sinh chất nhận
Air-conditioningĐiều hòa không khí
Releasing oxygen and absorbing CO2Thải oxi hấp thụ CO2
Reaction centerTrung tâm phản ứng
SurfaceBề mặt
EpidermisBiểu bì
DiffuseKhuếch tán
MembranesMàng

c. Các thuật ngữ sinh học chủ đề hô hấp tế bào

RespirationHô hấp
Anaerobic resolutionPhân giải kị khí
Aerobic resolutionPhân giải hiếu khí
Aerobic RespirationHô hấp hiếu khí
CytoplasmTế bào chất
Mitochondrial matrixChất nền ti thể
Mitochondrial membranemàng ti thể
GlycolysisĐường phân
FermentationSự lên men
Kreb’s cycleChu trình crep
Electron transfer chainChuỗi truyền electron
Light respiration
Photorespiration
Hô hấp sáng

10

Seeds are germinatingHạt đang nảy mầm
Oxygen-deficient conditionsĐiều kiện thiếu oxi
Biological oxidationOxihoa sinh học
MaterialNguyên liệu
EnergyNăng lượng
ProcessesQuá trình

2.1.2. Một số hình ảnh giúp ghi nhớ và đoán nghĩa của các thuật ngữ
Hình 1. Absorption of water and mineral salts
11
Hình 2. Transport of Water and Solutes in Plants
12
Hình 3. Transport in Plants
Hình 4. Structure of stomatal
13
Hình 5. Stomatal cotrol
14
Hình 6. Leaf cross section
Hình 7. Deficiency Symptoms of Mineral Elements in Plants
15
Hình 8. Nitrogen metabolism
16
Hình 9. Experiment on Transpiration in plants
Hình 10. Structure of chloroplasts
17
Hình 11: Two stages of photosynthesis
Hình 12: Photosynthesis and Cellular Respiration
18
Hình 13: Cellular respirati
Hình 14. Fermentation – Anaerobic Respiration in Plants
19
2.1.3. Diễn đạt các thuật ngữ bằng các định nghĩa.
Ví dụ 1 : Hoàn thiện các định nghĩa ở cột A bằng cách sử dụng từ, cụm từ
thích hợp ở cột B.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
AB
1. Which region contains structures
that are responsible for the transport of
water
2. Xylem tissue in plants is responsible
for the transport of …
3. The roots absorb water through …
4. Much of the transpiration in plants
occur through the …
5. Mineral salts are absorbed into the
roots by…
6. The opening and closing of stomata
is due to…
7. The pathway in which water moves
through cell wall without crossing any
membrane
8. Nutrients that are required by plants
in smaller quantities are considered
as…
9. Energy released during fermentation
is…
10. Conversion of pyruvic acid into
either ethyl alcohol or lactic acid is
called…
– high
– very high
– low
– apoplast pathway
– active transport
– turgor pressure of guard cells
– Macronutrients
– Micronutrients
– structure is referring to the Xylem
Vessels
– fermentation
– transpiration
– aerobic respiration
– high humidity
– water and mineral salts
– root hairs
– stomata

20

11. The mitochondria plays a dominant
role in…

Answer
1. Structure is referring to the Xylem Vessels
2. Xylem tissue in plants is responsible for the transport of water and mineral salts
3. The roots absorb water through root hairs
4. Much of the transpiration in plants occur through the somata
5. Mineral salts are absorbed into the roots by active transport
6. The opening and closing of stomata is due to turgor pressure of guard cells
7. The pathway in which water moves through cell wall without crossing any
membrane apoplast pathway
8. Nutrients that are required by plants in smaller quantities are considered as
micronutrients
9. Energy released during fermentation is low.
10. Conversion of pyruvic acid into either ethyl alcohol or lactic acid is called
fermentation
11. The mitochondria plays a dominant role in Aerobic Respiration
Ví dụ 2: Nêu định nghĩa cho các thuật ngữ ở cột A bằng cách dùng từ,
cụm từ thích hợp ở cột B

– Transpiration
– Stomata
– Root pressure
– Glycolysis
– Kreb’s cycle
– Photosynthesis
– Cellular respiration
– takes place in cytoplasm
– process that plants and algae use to turn carbon
dioxide from the air into sugar, the food autotrophs need
to grow
– pressure that forces water from the soil to be absorbed
by xylem in the root. It is caused by the osmotic gradient
between the interior of the root and the soil.

21

– Calvin cycle– is conversion of Glucose to pyruvic acid
– operates in mitochondrial matrix
– the process by which green plants and certain other
organisms transform light energy into chemical energy
– the process by which cells in plants and animals break
down sugar and turn it into energy, which is then used to
perform work at the cellular level.
– loss of water from the plant to the atmosphere into the
form of vapor.
– small specialized passageways for water and gases
present in the epidermis of plants

Answer
– Transpiration is the loss of water from the plant to the atmosphere into the form of
vapor.
– Stomata (singular, stoma) are small specialized passageways for water and gases
present in the epidermis of plants.
– Root pressure is the pressure that forces water from the soil to be absorbed by
xylem in the root. It is caused by the osmotic gradient between the interior of the
root and the soil.
– Glycolysis takes place in cytoplasm, is conversion of Glucose to pyruvic acid
– Kreb’s cycle operates in mitochondrial matrix
– Photosynthesis, the process by which green plants and certain other organisms
transform light energy into chemical energy.
– Cellular respiration is the process by which cells in plants and animals break
down sugar and turn it into energy, which is then used to perform work at the
cellular level.
22
– The Calvin cycle is a process that plants and algae use to turn carbon dioxide
from the air into sugar, the food autotrophs need to grow
2.1.4. Diễn đạt các thuật ngữ bằng cách giải thích
Ví dụ
1. Explain the role of chlorophyll in the process of photosynthesis ?
2.Why do plants need to exchange gases with the environment?
3. Why Is Photosynthesis Important for All Organisms?
4. Why does a plant die when its roots are submerged in water for a long time?
5 . Why does water move to the leaves?
6. Why do plants use cellular respiration?
7 . Why do you use alcohol to extract chlorophyll?
8. Why are plants green?
Answer
1. Chlorophyll is the green colour pigment which helps leaves to capture energy
from sunlight to carry out the food making process of plants by the leaves.
2. Plants need to carry out gas exchange because they use aerobic cellular
respiration (like animals). As a result, they need to obtain molecular oxygen and
release carbon dioxide. In addition to aerobic cellular respiration, plants also need
to obtain carbon dioxide to carry out photosynthesis
3. Photosynthesis is important for all living organisms because it provides the
oxygen needed by most living creatures for survival on the planet.
4. The roots die because they have no air, and when the roots die, the plant dies.
5. Water moves from the roots to the leaves through tissue called the xylem, in a
process called transpiration. As water evaporates out of the leaf, more water is
‘pulled upwards’ to replace what has been lost.
6. The process of cellular respiration allows plants to break down glucose into
ATP. The ATP provides the energy they need to carry out various functions.
23
7. Ethanol is an organic solvent that causes the plant cells to become leaky. The
chlorophyll inside the cells become available and dissolves in the ethanol.
8. plants look green because they absorb red light most efficiently and the green
light is reflected.
2.1.5. Diễn đạt lại các thuật ngữ bằng cách mô tả
Ví dụ 1
Insert the Missing Words
(chlorophyll, roots, chemical, organelles, mitochondria, light, food, green, water,
food chains, cellular respiration, oxygen, stoma, carbon dioxide, sun, sugar, energy)
1. Chloroplasts ………… of plant cells that contain a green substance called …………
Scientists believe chlorophyll absorbs ………… energy and this energy is then used
to make ………… . The raw materials of photosynthesis are carbon dioxide and
………… This waste product of this reaction is ………… The carbon dioxide
required is absorbed through the ………… in the leaves — this is how the oxygen
is also removed. The water required is absorbed by the …………
2. Photosynthesis – is the process of changing …………… energy into ……………
energy. The pigment …………… which is found inside the chloroplasts of a plant cell
can capture the light energy and store it in food. This pigment looks like the color
……………to our eyes. The chemical process of photosynthesis uses the energy from
the ……………combined with …………… from rain and ……………from the air to make
a …………… (called glucose) and also give off …………… Photosynthesis is the basis
for all food webs and ……………
The following is the chemical equation for photosynthesis.
6CO2 + 6H2O + Sunlight ———> C6H12O6 + 6O2
3. Cellular respiration: a process where ……………. molecules are broken down to
release ……………. When the energy is released ……………. and ……………. are
given off as waste. Cellular respiration is done by the ……………. in both plant and
animal cells. To do cellular respiration these organelles need to use …………….
from food and ……………. from the air to make energy. ……………must be
performed constantly to give the living organism a continuous supply of energy.
24
Answer:
1. Chloroplasts organelles of plant cells that contain a green substance called
chlorophyll. Scientists believe chlorophyll absorbs light energy and this energy is
then used to make food. The raw materials of photosynthesis are carbon dioxide
and water. This waste product of this reaction is oxygen. The carbon dioxide
required is absorbed through the stoma in the leaves — this is how the oxygen is
also removed. The water required is absorbed by the roots.
2. Photosynthesis – is the process of changing light energy into chemical energy. The
pigment chlorophyll which is found inside the chloroplasts of a plant cell can capture
the light energy and store it in food. This pigment looks like the color green to our
eyes. The chemical process of photosynthesis uses the energy from the sun combined
with water from rain and carbon dioxide from the air to make a sugar (called
glucose) and also give off oxygen. Photosynthesis is the basis for all food webs and
food chains.
The following is the chemical equation for photosynthesis.
6CO2 + 6H2O + Sunlight ———> C6H12O6 + 6O2
3. Cellular respiration: a process where food molecules are broken down to release
energy. When the energy is released water and carbon dioxide are given off as
waste. Cellular respiration is done by the mitochondria in both plant and animal
cells. To do cellular respiration these organelles need to use sugar from food and
oxygen from the air to make energy. Cellular respiration must be performed
constantly to give the living organism a continuous supply of energy.
Ví dụ 2
Products of photosynthesis, such as sucrose, are translocated via the phloem
from the sites of production in green leaves to places where they are utilised, such
as seeds, fruits, roots and new leaves. These places are known as ‘sinks’. Describe
the pathway by which a sucrose molecule is transported from the leaf to a sink such
as a fruit.
Answer:
25
The leaf manufactures sucrose through photosynthesis. The sucrose is then
transported into the phloem by active transport whereby energy is provided by the

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ