dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

CÁC KÍ HIỆU TOÁN HỌC THÔNG DỤNG

CÁC KÍ HIỆU TOÁN HỌC THÔNG DỤNG

Kí hiệu Toán học thông dụng bảng chữ cái Hy Lạp

α β δ ε θ λ μ π φ ψ Ω

Kí hiệu Toán học chỉ số trên

x⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ⁱ

Kí hiệu Toán học chỉ số dưới

₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ₐ ₑ ₕ ᵢ ⱼ ₖ ₗ ₘ ₙ ₒ ₚ ᵣ ₛ ₜ ᵤ ᵥ ₓ ₔ

Kí hiệu Toán học căn thức

√ ∛ ∜

Kí hiệu Toán học tên các tập hợp số

ℕ ℤ ℚ ℝ ℂ

Kí hiệu các hằng số Toán học

π ⅈ ⅉ ℯ ⅇ ℇ ∞ ⧜ ⧝ ⧞

Kí hiệu tập hợp rỗng

∅ ⦰ ⦱ ⦲ ⦳ ⦴
∈ ∋ ∉ ∌ ⋶ ⋽ ⋲ ⋺ ⋳ ⋻
∊ ∍ ⋷ ⋾ ⋴ ⋼ ⋵ ⋸ ⋹ ⫙ ⟒

Kí hiệu toán học tập hợp con

⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⫅ ⫆ ⫋ ⫌
⫇ ⫈ ⫉ ⫊
⫃ ⫄ ⟃ ⟄ ⫏ ⫐ ⫑ ⫒ ⫗ ⫘ ⋐ ⋑ ⟈ ⟉
⫓ ⫔ ⫕ ⫖

Kí hiệu phép hợp, giao của hai tập hợp

∪ ⩁ ⩂ ⩅ ⩌ ⩏ ⩐ ∩ ⩀ ⩃ ⩄ ⩍ ⩎
∖ ⩆ ⩇ ⩈ ⩉ ⩊ ⩋ ⪽ ⪾ ⪿ ⫀ ⫁ ⫂ ⋒ ⋓
⋂ ⋃ ⊌ ⊍ ⊎ ⨃ ⨄ ⨅ ⨆ ⨝ ⟕ ⟖ ⟗

Kí hiệu toán tử so sánh

≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿ ⊀ ⊁ ⋞ ⋟ ⋠ ⋡ ⋨
⋩ ⪯ ⪰ ⪱ ⪲ ⪳ ⪴ ⪵ ⪶ ⪷ ⪸ ⪹ ⪺
⪻ ⪼ ⊰ ⊱ < > ≮ ≯
≤ ≥ ≰ ≱ ⪇ ⪈ ≦ ≧ ≨ ≩
⋜ ⋝ ⪙ ⪚ ≶ ≷ ≸ ≹
⋚ ⋛ ⪋ ⪌ ⪑ ⪒ ⪓ ⪔
⪅ ⪆ ⪉ ⪊ ≲ ≳ ⋦ ⋧ ≴ ≵
⪝ ⪞ ⪟ ⪠ ⪍ ⪎ ⪏ ⪐
⩽ ⩾ ⫹ ⫺ ⪕ ⪖ ⪛ ⪜
⪣ ⪤ ⪥ ⪦ ⪧ ⪨ ⪩ ⪪ ⪫ 
⪬ ⪭ ⪡ ⪢ ⫷ ⫸ ⩹ ⩺ 
⩻ ⩼ ≪ ≫ ⋘ ⋙ ≬
⋖ ⋗ ⩿ ⪀ ⪗ ⪘ ⪁ ⪂ ⪃ ⪄

Kí hiệu Toán học bằng nhau, khác nhau

≠ = ⩵ ⩶ ≝ ≞ ≟ ≎ ≏ ⪮
≐ ⩦ ≑ ≒ ≓ ⩷ ≔ ≕ ⩴
≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ⩮ ≜ ⩬ ⩭ ⩱ ⩲

Kí hiệu Toán học trùng nhau

≡ ≢ ⩧ ≍ ≭ ≣ ⩸
≁ ≂ ≃ ≄ ⋍

Kí hiệu Toán học xấp xỉ

≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊
≋ ≌ ⩯ ⩰ ∻ ∹

Kí hiệu khác

⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ⊓ ⊔ ⋢ ⋣ ⋤ ⋥ ⫴ ⫵
⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⋪ ⋫ ⋬ ⋭

Kí hiệu logic

¬ ⫬ ⫭ ⊨ ⊭ ∀ ∁ ∃ ∄ ∴ ∵ ⊦ ⊬ ⊧ ⊩ ⊮ ⊫ ⊯ ⊪
∧ ∨ ⊻ ⊼ ⊽ ⋎ ⋏ ⟑ ⟇ ⩑ ⩒ ⩓ ⩔ ⩕ ⩖ ⩗ ⩘ ⩙ ⩚ ⩛
⩜ ⩝ ⩞ ⩟ ⩠ ⩢ ⩣ ⨇ ⨈ ⋀ ⋁

Kí hiệu hình học

∣ ∤ ⫮ ⌅ ⌆ ℓ ⫛

Kí hiệu tỉ số

∝ ∶ ∷ ∺

Kí hiệu song song

∥ ∦ ⫲ ⫳ ⋕

Kí hiệu vuông góc

⟂ ⫡

Kí hiệu góc vuông

⦜ ∟ ⊾ ⦝ ⊿

Kí hiệu góc

∠ ⦞ ⦟ ⦢ ⦣ ⦤ ⦥ ⦦ ⦧
∡ ⦛ ⦨ ⦩ ⦪ ⦫ ⦬ ⦭ ⦮ ⦯
⦓ ⦔ ⦕ ⦖ ∢ ⦠ ⦡ 

Kí hiệu các phép toán

Kí hiệu phép cộng

+ ➕ ⨢ ⨣ ⨤ ∔ ⨥ ⨦ ⨧ ⨨
⨭ ⨮ ⧺ ⧻ ± ∓

Kí hiệu phép trừ

− ∸ ⨪ ⨩ ⨫ ⨬

Kí hiệu phép nhân

× ✕ ✖ ⨰ ⨱ ⨲ ⨳ ⦻ ⨴ ⨵ ⨶ ⨷

Kí hiệu phép chia

÷ ∕ ⋇ ⟌ ⟠

Kí hiệu phép toán trong hình tròn, hình vuông

⊕ ⊖ ⊝ ⊗ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊘ ⨸ ⦼
⦵ ⦶ ⦷ ⦸ ⦹ ⦺ ⦽ ⧀ ⧁ ⧂ ⧃
⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⨹ ⨺ ⨻ ⨞ ⧊ ⧋ ⧌ ⧍
⋆ ∗ ∘ ∙ ⋅

Kí hiệu dấu ngoặc

⌈ ⌉ ⌊ ⌋ ⫍ ⫎

Kí hiệu tích phân

∫ ∬ ∭ ⨌ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳
⨍ ⨎ ⨏ ⨐ ⨑ ⨒ ⨓ ⨔ ⨕ ⨖ ⨗ ⨘ ⨙ ⨚
⨛ ⨜ 

Kí hiệu đạo hàm

∂ ′ ″ ‴ ∆

Kí hiệu đại số

⨯ ∇ ⊹ ∼ ∽ ⩪ ⸟ ⩫ ⩳

Kí hiệu sine wave

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Kí hiệu khác

⋄ ⫶ ⫼ ⫾ ≀ ⨿ ⨼ ⨽ ⧢ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌

∑ ⨊ ⨁ ⨀ ⨂ ∏ ∐ ⨉ ⊣ ⊢ ⊥ ⊤
⟘ ⟙ ⟞ ⟝ ⫨ ⫧ ⫩ ⫫ ⫪
⫞ ⫠ ⫟ ⊫ ⊯ ⟚ ⫣ ⫤ ⫥ ⊪ ⫢
⋮ ⋯ ⋰ ⋱ ⋿ ⦁ ⦂ ⨾ ⨟ ⨠ ⨡ ⩤ ⩥ ⦇ ⦈ ⦉ ⦊
/ ⧶ ⧸ ⫽ ⫻ ⧵ ⧹ ⧷
⊶ ⊷ ⊸ ⟜ ⧟ ⧡ ⧣ ⧤ ⧥ ⧦ ⧧
∎ ⧾ ⧎ ⧏ ⧐ ⩡ ⩨ ⩩ ⫝̸ ⫝ ⫦ ⫯ ⫰ ⫱
∾ ⊺ ⋔ ⫚ ⟊ ⟔ ⟓ ⟡ ⟢ ⟣ ⟤ ⟥


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *