CÁC KÍ HIỆU TOÁN HỌC THÔNG DỤNG

CÁC KÍ HIỆU TOÁN HỌC THÔNG DỤNG

Kí hiệu Toán học thông dụng bảng chữ cái Hy Lạp

α β δ ε θ λ μ π φ ψ Ω

Kí hiệu Toán học chỉ số trên

x⁰ ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ⁱ

Kí hiệu Toán học chỉ số dưới

₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ₐ ₑ ₕ ᵢ ⱼ ₖ ₗ ₘ ₙ ₒ ₚ ᵣ ₛ ₜ ᵤ ᵥ ₓ ₔ

Kí hiệu Toán học căn thức

√ ∛ ∜

Kí hiệu Toán học tên các tập hợp số

ℕ ℤ ℚ ℝ ℂ

Kí hiệu các hằng số Toán học

π ⅈ ⅉ ℯ ⅇ ℇ ∞ ⧜ ⧝ ⧞

Kí hiệu tập hợp rỗng

∅ ⦰ ⦱ ⦲ ⦳ ⦴
∈ ∋ ∉ ∌ ⋶ ⋽ ⋲ ⋺ ⋳ ⋻
∊ ∍ ⋷ ⋾ ⋴ ⋼ ⋵ ⋸ ⋹ ⫙ ⟒

Kí hiệu toán học tập hợp con

⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⫅ ⫆ ⫋ ⫌
⫇ ⫈ ⫉ ⫊
⫃ ⫄ ⟃ ⟄ ⫏ ⫐ ⫑ ⫒ ⫗ ⫘ ⋐ ⋑ ⟈ ⟉
⫓ ⫔ ⫕ ⫖

Kí hiệu phép hợp, giao của hai tập hợp

∪ ⩁ ⩂ ⩅ ⩌ ⩏ ⩐ ∩ ⩀ ⩃ ⩄ ⩍ ⩎
∖ ⩆ ⩇ ⩈ ⩉ ⩊ ⩋ ⪽ ⪾ ⪿ ⫀ ⫁ ⫂ ⋒ ⋓
⋂ ⋃ ⊌ ⊍ ⊎ ⨃ ⨄ ⨅ ⨆ ⨝ ⟕ ⟖ ⟗

Kí hiệu toán tử so sánh

≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿ ⊀ ⊁ ⋞ ⋟ ⋠ ⋡ ⋨
⋩ ⪯ ⪰ ⪱ ⪲ ⪳ ⪴ ⪵ ⪶ ⪷ ⪸ ⪹ ⪺
⪻ ⪼ ⊰ ⊱ < > ≮ ≯
≤ ≥ ≰ ≱ ⪇ ⪈ ≦ ≧ ≨ ≩
⋜ ⋝ ⪙ ⪚ ≶ ≷ ≸ ≹
⋚ ⋛ ⪋ ⪌ ⪑ ⪒ ⪓ ⪔
⪅ ⪆ ⪉ ⪊ ≲ ≳ ⋦ ⋧ ≴ ≵
⪝ ⪞ ⪟ ⪠ ⪍ ⪎ ⪏ ⪐
⩽ ⩾ ⫹ ⫺ ⪕ ⪖ ⪛ ⪜
⪣ ⪤ ⪥ ⪦ ⪧ ⪨ ⪩ ⪪ ⪫ 
⪬ ⪭ ⪡ ⪢ ⫷ ⫸ ⩹ ⩺ 
⩻ ⩼ ≪ ≫ ⋘ ⋙ ≬
⋖ ⋗ ⩿ ⪀ ⪗ ⪘ ⪁ ⪂ ⪃ ⪄

Kí hiệu Toán học bằng nhau, khác nhau

≠ = ⩵ ⩶ ≝ ≞ ≟ ≎ ≏ ⪮
≐ ⩦ ≑ ≒ ≓ ⩷ ≔ ≕ ⩴
≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ⩮ ≜ ⩬ ⩭ ⩱ ⩲

Kí hiệu Toán học trùng nhau

≡ ≢ ⩧ ≍ ≭ ≣ ⩸
≁ ≂ ≃ ≄ ⋍

Kí hiệu Toán học xấp xỉ

≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊
≋ ≌ ⩯ ⩰ ∻ ∹

Kí hiệu khác

⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ⊓ ⊔ ⋢ ⋣ ⋤ ⋥ ⫴ ⫵
⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⋪ ⋫ ⋬ ⋭

Kí hiệu logic

¬ ⫬ ⫭ ⊨ ⊭ ∀ ∁ ∃ ∄ ∴ ∵ ⊦ ⊬ ⊧ ⊩ ⊮ ⊫ ⊯ ⊪
∧ ∨ ⊻ ⊼ ⊽ ⋎ ⋏ ⟑ ⟇ ⩑ ⩒ ⩓ ⩔ ⩕ ⩖ ⩗ ⩘ ⩙ ⩚ ⩛
⩜ ⩝ ⩞ ⩟ ⩠ ⩢ ⩣ ⨇ ⨈ ⋀ ⋁

Kí hiệu hình học

∣ ∤ ⫮ ⌅ ⌆ ℓ ⫛

Kí hiệu tỉ số

∝ ∶ ∷ ∺

Kí hiệu song song

∥ ∦ ⫲ ⫳ ⋕

Kí hiệu vuông góc

⟂ ⫡

Kí hiệu góc vuông

⦜ ∟ ⊾ ⦝ ⊿

Kí hiệu góc

∠ ⦞ ⦟ ⦢ ⦣ ⦤ ⦥ ⦦ ⦧
∡ ⦛ ⦨ ⦩ ⦪ ⦫ ⦬ ⦭ ⦮ ⦯
⦓ ⦔ ⦕ ⦖ ∢ ⦠ ⦡ 

Kí hiệu các phép toán

Kí hiệu phép cộng

+ ➕ ⨢ ⨣ ⨤ ∔ ⨥ ⨦ ⨧ ⨨
⨭ ⨮ ⧺ ⧻ ± ∓

Kí hiệu phép trừ

− ∸ ⨪ ⨩ ⨫ ⨬

Kí hiệu phép nhân

× ✕ ✖ ⨰ ⨱ ⨲ ⨳ ⦻ ⨴ ⨵ ⨶ ⨷

Kí hiệu phép chia

÷ ∕ ⋇ ⟌ ⟠

Kí hiệu phép toán trong hình tròn, hình vuông

⊕ ⊖ ⊝ ⊗ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊘ ⨸ ⦼
⦵ ⦶ ⦷ ⦸ ⦹ ⦺ ⦽ ⧀ ⧁ ⧂ ⧃
⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⨹ ⨺ ⨻ ⨞ ⧊ ⧋ ⧌ ⧍
⋆ ∗ ∘ ∙ ⋅

Kí hiệu dấu ngoặc

⌈ ⌉ ⌊ ⌋ ⫍ ⫎

Kí hiệu tích phân

∫ ∬ ∭ ⨌ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳
⨍ ⨎ ⨏ ⨐ ⨑ ⨒ ⨓ ⨔ ⨕ ⨖ ⨗ ⨘ ⨙ ⨚
⨛ ⨜ 

Kí hiệu đạo hàm

∂ ′ ″ ‴ ∆

Kí hiệu đại số

⨯ ∇ ⊹ ∼ ∽ ⩪ ⸟ ⩫ ⩳

Kí hiệu sine wave

Kí hiệu khác

⋄ ⫶ ⫼ ⫾ ≀ ⨿ ⨼ ⨽ ⧢ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌

∑ ⨊ ⨁ ⨀ ⨂ ∏ ∐ ⨉ ⊣ ⊢ ⊥ ⊤
⟘ ⟙ ⟞ ⟝ ⫨ ⫧ ⫩ ⫫ ⫪
⫞ ⫠ ⫟ ⊫ ⊯ ⟚ ⫣ ⫤ ⫥ ⊪ ⫢
⋮ ⋯ ⋰ ⋱ ⋿ ⦁ ⦂ ⨾ ⨟ ⨠ ⨡ ⩤ ⩥ ⦇ ⦈ ⦉ ⦊
/ ⧶ ⧸ ⫽ ⫻ ⧵ ⧹ ⧷
⊶ ⊷ ⊸ ⟜ ⧟ ⧡ ⧣ ⧤ ⧥ ⧦ ⧧
∎ ⧾ ⧎ ⧏ ⧐ ⩡ ⩨ ⩩ ⫝̸ ⫝ ⫦ ⫯ ⫰ ⫱
∾ ⊺ ⋔ ⫚ ⟊ ⟔ ⟓ ⟡ ⟢ ⟣ ⟤ ⟥