Các phép toán trong Dart (Toán tử Dart/Flutter)

Các phép toán trong Dart (Toán tử Dart/Flutter)

Các phép toán trong Dart (các toán tử trong Dart) chính là các phương thức method được định nghĩa trong các lớp với một cú pháp đặc biệt. Chẳng hạn, khi bạn sử dụng các toán tử như x == y, thì cũng chính là bạn đang gọi phương thức x. == (y) để so sánh đẳng thức.

các phép toán trong dart flutter, toán tử trong dart

Các phép toán trong Dart gồm có các loại sau:

 • Toán tử số học
 • Toán tử tăng và giảm
 • Toán tử so sánh
 • Toán tử logic
 • Toán tử thao trên bit
 • Toán tử null safety

Toán tử số học trong Dart

Toán tử số học có tác dụng đối với kiểu dữ liệu số nguyên int, số thực double và kiểu số num nói chung.

 • + Phép cộng. Ví dụ 3 + 1 kết quả 4
 • - Phép trừ. Ví dụ 5 - 6 kết quả -1
 • * Phép nhân. Ví dụ 3 * 3 kết quả 9
 • / Phép chia. Ví dụ 5 / 6 kết quả 0.8333333333333334
 • ~/ Phép chia lấy phần nguyên (tương tự phép toán div trong các ngôn ngữ khác). Ví dụ 6 ~/ 4 kết quả 1
 • % Phép chia modulo (lấy phần dư, tương tự phép toán mod trong các ngôn ngữ khác). Ví dụ 6 % 4 kết quả 2
 • -(biểu_thức) Đổi dấu kết quả của biểu_thức. Ví dụ -(5 - 6) cho kết quả 1

Toán tử tăng và giảm trong Dart

 • ++var
  • Tăng giá trị của biến var lên 1, tương đương với phép gánvar = var + 1 hoặc var +=1.
  • Tuy nhiên, toán tử ++ có thể đặt trong các biểu thức tính toán, khi đó việc tăng giá trị này được tiến hành trước khi thực hiện tính toán biểu thức. Ví dụ sau thì biểu thức b+(++a) có giá trị 16
void main() {  
 int a = 5;
 int b = 10;
 print(b +(++a)); //cho kết quả 16
 print(a); //a vẫn có giá trị 6
}
 • var++
  • Tăng giá trị của biến var lên 1, tương đương với phép gánvar = var + 1 hoặc var +=1.
  • Tuy nhiên, toán tử ++ có thể đặt trong các biểu thức tính toán, khi đó việc tăng giá trị này được tiến hành sau khi thực hiện biểu thức. Ví dụ sau thì biểu thức b+(a++) có giá trị 15 dù sau đó biến a vẫn được tăng thêm 1 thành giá trị 6.
void main() {  
 int a = 5;
 int b = 10;
 print(b +(a++)); //cho kết quả 15
 print(a);//a vẫn có giá trị 6
}
 • --var Tương tự ++var nhưng là giảm đi 1.
 • var-- Tương tự var++ nhưng là giảm đi 1.

Phép gán trong Dart

Phép gán là =, để thực hiện gán giá trị biểu thức bên phải vào biến ở phía bên trái toán tử =.

biến = biểu_thức;

Mời các bạn xem chi tiết về phép gán trong bài Bài 2. Biến và các kiểu dữ liệu trong Dart

Phép gán tăng, giảm giá trị

 • var += x tăng biến var lên x đơn vị
 • var -= x giảm biến var lên x đơn vị
void main() { 

 var a = 5;
 print(a+=1); //cho kết quả 6
 print(a-=4); // cho kết quả 2
}

Toán tử so sánh trong Dart

Các toán tử này thực hiện trên biểu thức logic, kết quả là true hoặc false

 • ==So sánh bằng. Ví dụ 5 == 5 kết quả true5 == 6 kết quả false
 • !=So sánh không bằng. Ví dụ 5 != 5 kết quả false5 != 6 kết quả true
 • >So sánh lớn hơn. Ví dụ 5 > 5 kết quả false6 > 5 kết quả true
 • <So sánh nhỏ hơn. Ví dụ 5 < 5 kết quả false5 > 6 kết quả true
 • <=So sánh nhỏ hơn hoặc bằng
 • >=So sánh lớn hơn hoặc bằng

Toán tử logic Dart

 • |Phép logic hoặc (toán tử or trong Toán học), a | b kết quả true nếu a hoặc b là true
 • & Phép logic và (toán tử and trong Toán học), a & b kết quả true nếu a và b đều true
 • !(biểu_thức)Phép phủ định (toán tử not trong Toán học) !a nếu a là true thì kết quả phép toán là false

Chi tiết về các toán tử logic, bạn có thể xem ở bài Kiểu logic bool trong Dart/Flutter. Dưới đây là bảng giá trị chân lý của các phép toán and, ornot trong Toán học.

toan tu bool trong Python Toán tử Boolean trong Python

Toán tử điều kiện

điều_kiện ? biểu_thức_1 : biểu_thức_2

Nếu biểu_thức_điều_kiệnđúng thì trả về giá trị củabiểu_thức_1, ngược lại là biểu_thức_2

void main() {
 var a = 1; 
 var b = 2;
 print((a > b) ? a : b); //kết quả trả về 2
}

biểu_thức_1 ?? biểu_thức_2

Nếu biểu_thức_1 khác null thì lấy biểu_thức_1, ngược lại lấy giá trị từ biểu_thức_2

Một số phép toán trong Dart khác

 • []
  • Truy cập phần tử của danh sách, mảng (kiểu list)
  • Ví dụ với List temp = [1,12,31] thì temp[1]trả về phần tử thứ hai (có index bằng 1 vì index của phần tử đầu tiên là 0) của mảng, là 12.
 • .Truy cập phương thức, thuộc tính đối tượng
 • asChuyển kiểu: (var as MyClass)
 • isKiểm tra kiểu: (var is MyClass)
 • is!Kiểm tra kiểu: (var is! MyClass)

Leave a Comment