dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các nhận xét sau: Phân tử amin no, đơn chức, mạch hở có số lẻ nguyên tử hiđro

Cho các nhận xét sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

       (a) Phân tử amin no, đơn chức, mạch hở có số lẻ nguyên tử hiđro.

       (b) Đối với các protein có khả năng tan trong nước, khi nhiệt độ tăng, độ tan của protein đó tăng lên.

       (c) Trong phân tử cao su Buna-S có chứa nguyên tố lưu huỳnh.

       (d) Trong phản ứng oxi hóa khử giữa glucozơ và H2 (xúc tác Ni, đun nóng), mỗi phân tử glucozơ nhận 2 electron.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

       (đ) Thực hiện phản ứng este hóa giữa glyxin phản ứng metanol (xúc tác HCl khan, đun nóng) thu được sản phẩm có tên gọi là metyl amoni axetat.

       (e) Phản ứng thủy phân chất béo trong dung dịch bazơ là phản ứng một chiều.

Số nhận xét đúng là

       A. 3.                                   B. 4.                               C. 2.                                D. 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Phân tử amin no, đơn chức, mạch hở có số lẻ nguyên tử hiđro. => ĐÚNG, CnH2n+3N

       (b) Đối với các protein có khả năng tan trong nước, khi nhiệt độ tăng, độ tan của protein đó tăng lên. => SAI, protein đông tụ khi đun nóng

       (c) Trong phân tử cao su Buna-S có chứa nguyên tố lưu huỳnh. => SAI, cao su Buna – S đồng trùng hợp buta-1,3-đien với stiren, không chứa S

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

       (d) Trong phản ứng oxi hóa khử giữa glucozơ và H2 (xúc tác Ni, đun nóng), mỗi phân tử glucozơ nhận 2 electron. => ĐÚNG, phản ứng tỷ lệ 1:1, H2 cho 2e, glucozơ nhận 2e

       (đ) Thực hiện phản ứng este hóa giữa glyxin phản ứng metanol (xúc tác HCl khan, đun nóng) thu được sản phẩm có tên gọi là metyl amoni axetat. => SAI, tên gọi metyl amino axetat

       (e) Phản ứng thủy phân chất béo trong dung dịch bazơ là phản ứng một chiều. => ĐÚNG

a, d, e đúng => 3 phát biểu

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *