dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho ure (rắn) vào dung dịch HCl.

Tiến hành các thí nghiệm sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

       (a) Cho ure (rắn) vào dung dịch HCl.

       (b) Cho Al4C3 (rắn) vào dung dịch NaOH.

       (c) Cho Na2CO3 (rắn) vào dung dịch H2SO4.

       (d) Cho Fe2O3 (rắn) vào dung dịch HNO3 loãng, nóng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

       (đ) Cho K2Cr2O7 (rắn) vào dung dịch HCl đặc, đun nóng.

Số thí nghiệm sinh ra chất khí là

       A. 5.                                   B. 4.                               C. 3.                                D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

       (a) Cho ure (rắn) vào dung dịch HCl. => Có khí CO2

(NH2)2CO + 2H2O → (NH4)2CO3

(NH4)2CO3 + 2HCl → 2NH4Cl + CO2 + H2O

       (b) Cho Al4C3 (rắn) vào dung dịch NaOH. => Có khí CH4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

       (c) Cho Na2CO3 (rắn) vào dung dịch H2SO4. => có khí CO2

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

       (d) Cho Fe2O3 (rắn) vào dung dịch HNO3 loãng, nóng. => Không có khí

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

       (đ) Cho K2Cr2O7 (rắn) vào dung dịch HCl đặc, đun nóng. => Có khí Cl2

K2Cr2O7 + 14HCl → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O

a,b,c, đ => 4 thí nghiệm có khí

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *