dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các thí nghiệm sau: Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch BaCl2

Cho các thí nghiệm sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch BaCl2.

(b) Cho dung dịch NaOH vào nước cứng tạm thời.

(c) Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH.

(d) Cho bột kim loại Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Cho dung dịch (NH4)2HPO4 vào nước vôi trong dư.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 4.                                   B. 3.                                   C. 1.                                   D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bao gồm: a, b, c, e.

(a) Ba2+ + SO42- → BaSO4

(b) Ca2+ + HCO3 + OH­- → CaCO3↓ + H2O

(c) Al3+ + 3OH → Al(OH)3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

(e) 3Ca2+ + 2HPO42- + 2OH → Ca3(PO4)2↓ + 2H2O

Đây là 1 câu trong mã 204 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giải chi tiết mã 204 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *