Cho các thí nghiệm sau: Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch BaCl2

Cho các thí nghiệm sau:

Săn SALE Shopee ngay thôi

(a) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch BaCl2.

(b) Cho dung dịch NaOH vào nước cứng tạm thời.

(c) Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH.

(d) Cho bột kim loại Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

(e) Cho dung dịch (NH4)2HPO4 vào nước vôi trong dư.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 4.                                   B. 3.                                   C. 1.                                   D. 2.

Bao gồm: a, b, c, e.

(a) Ba2+ + SO42- → BaSO4

Săn SALE Shopee ngay thôi

(b) Ca2+ + HCO3 + OH­- → CaCO3↓ + H2O

(c) Al3+ + 3OH → Al(OH)3

(d) Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

(e) 3Ca2+ + 2HPO42- + 2OH → Ca3(PO4)2↓ + 2H2O

Đây là 1 câu trong mã 204 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Săn SALE Shopee ngay thôi

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

Giải chi tiết mã 204 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *