Cho các thí nghiệm sau: Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch BaCl2

Cho các thí nghiệm sau:

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(a) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch BaCl2.

(b) Cho dung dịch NaOH vào nước cứng tạm thời.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(c) Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH.

(d) Cho bột kim loại Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(e) Cho dung dịch (NH4)2HPO4 vào nước vôi trong dư.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 4.                                   B. 3.                                   C. 1.                                   D. 2.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Bao gồm: a, b, c, e.

(a) Ba2+ + SO42- → BaSO4

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(b) Ca2+ + HCO3 + OH­- → CaCO3↓ + H2O

(c) Al3+ + 3OH → Al(OH)3

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(d) Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

(e) 3Ca2+ + 2HPO42- + 2OH → Ca3(PO4)2↓ + 2H2O

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Đây là 1 câu trong mã 204 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Giải chi tiết mã 204 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Leave a Comment