Cho sơ đồ các phản ứng sau: X + Ba(OH)2  Y + Z

Cho sơ đồ các phản ứng sau:

Săn SALE Shopee ngay thôi

(1) X + Ba(OH)2 → Y + Z

(2) X + T → MgCl2 + Z

(3) MgCl2 + Ba(OH)2 → Y + T

Các chất Z, T thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. MgSO4, BaCl2.             B. BaSO4, BaCl2.              C. H2SO4, BaCl2.              D. BaSO4, MgSO4.

Săn SALE Shopee ngay thôi

(1) MgSO4 (X) + Ba(OH)2 → Mg(OH)2↓ (Y) + BaSO4↓ (Z)

(2) MgSO4 + BaCl2 (T) → MgCl2 +BaSO4

(3) MgCl2 + Ba(OH)2 → Mg(OH)2↓  + BaCl2

Đây là 1 câu trong mã 204 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Săn SALE Shopee ngay thôi

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

Giải chi tiết mã 204 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *