Cho chất rắn Al4C3 vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch M và khí X1. Đốt cháy X1 bằng oxi dư

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Cho chất rắn Al4C3 vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch M và khí X1. Đốt cháy X1 bằng oxi dư thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có khí X2. Dẫn khí X2 dư vào dung dịch M thu được kết tủa X3 và dung dịch N. Kết tủa X3 tan trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch P. Cho các nhận xét sau đây:

       (a) X1 có thể làm mất màu dung dịch Br2/CCl4 ở nhiệt độ thường.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

       (b) Khí X2 có thể làm mất màu dung dịch nước brom (Br2/H2O).

       (c) Nhỏ dung dịch CaCl2 vào dung dịch N sẽ thu được kết tủa trắng.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

       (d) Nhỏ dung dịch NH3 dư vào dung dịch P sẽ thu được kết tủa.

       (e) X3 phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng, có tạo thành khí SO2.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

       Số nhận xét đúng là

       A. 2.                                   B. 3.                               C. 1.                                D. 4.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4 (X1)

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + 2H2O => dd N: NaAlO2

CH4 (X1) + 2O2 → CO2 (X2) + 2H2O

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

CO2 (X2) + H2O + NaAlO2 → Al(OH)3↓ (X3) + NaHCO3 => dd N: NaHCO3

Al(OH)3↓ (X3) + 3HCl → AlCl3 + 3H2O => dd P: AlCl3 và HCl dư

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

       (a) X1 có thể làm mất màu dung dịch Br2/CCl4 ở nhiệt độ thường. => SAI, CH4 không tác dụng với Br2

       (b) Khí X2 có thể làm mất màu dung dịch nước brom (Br2/H2O). => SAI, CO2 không tác dụng với Br2

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

       (c) Nhỏ dung dịch CaCl2 vào dung dịch N sẽ thu được kết tủa trắng. => SAI, CaCl2 + NaAlO2 ko p.ư

       (d) Nhỏ dung dịch NH3 dư vào dung dịch P sẽ thu được kết tủa. => ĐÚNG,

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4NO3

       (e) X3 phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng, có tạo thành khí SO2. => SAI,

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Nam Định Lần 2

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2022 môn hoá Sở GD Nam Định lần 2 và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

50+ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa có lời giải

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Leave a Comment