dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Nguồn: Cậu Vàng – Thầy Lê Viết Long

Các thầy cô và các em có thể xem bài tương tự

(Lời giải) Câu 1 : Cho các phát biểu sau :

(1) Saccarozơ được cấu tạo từ hai α-glucozơ;

(2) Oxi hoá glucozơ, thu được sobitol;

(3) Trong phân tử fructozơ có một nhóm -CHO;

(4) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói;

(5) Trong phân tử xenlulozơ, mỗi gốc glucozơ có ba nhóm -OH;

(6) Saccarozơ bị thuỷ phân trong môi trường kiềm.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

(1) Sai, saccarozơ cấu tạo từ 1 gốc α-glucozơ và 1 gốc β-fructozơ

(2) Sai, khử glucozơ bằng H2 thu sobitol

(3) Sai, fructozơ có 5OH + 1CO

(4) Đúng

(5) Đúng

(6) Sai, bị thủy phân trong axit

(Lời giải) Câu 2 : Xét các phát biểu sau:

(1) CH3COOCH=CH2 phản ứng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối;

(2) CH3COOCH=CH2 thuộc cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3;

(3) CH2=C(CH3)COOCH3 có phản ứng trùng hợp;

(4) Xà phòng hoá chất béo bằng dung dịch NaOH, khối lượng muối thu được lớn hơn khối lượng chất béo;

(5) Triolein có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn tristearin.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 5.       D. 3.

(1) Đúng: CH3COOCH=CH2 + NaOH —> CH3COONa + CH3CHO

(2) Sai, hai chất này là đồng phân

(3) Đúng

(4) Đúng, vì 3NaOH = 120 > C3H5(OH)3 = 92

(5) Đúng

(Lời giải) Câu 3 : Xét các nhận định sau:

(1) Protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn cacbohidrat;

(2) Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím;

(3) Các peptit thuỷ phân hoàn toàn tạo các α-amino axit;

(4) Các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định;

(5) Điều chế poli(vinyl ancol) bằng cách trùng hợp ancol vinylic.

Trong các nhận định trên, số nhận định sai là

A. 2.       B. 1.       C. 3.       D. 4.

(1) Sai, tùy loại protein và cacbohyđrat

(2) Sai, tùy loại amino axit

(3) Đúng

(4) Đúng

(5) Sai, thủy phân (-CH2-CH(OOC-CH3)-)n

(Lời giải) Câu 4 : Trong các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg phản ứng với dung dịch HNO3 loãng dư.

(b) Cho Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng.

(c) Cho NaHCO3 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư.

(d) Cho Al tác dụng với dung dịch KOH.

(e) Nhiệt phân hoàn toàn muối KNO3.

Số thí nghiệm chắc chắn có khí thoát ra là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 5.

(a) Không chắc chắn, có thể Mg + HNO3 —> Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

(b) Cu + H2SO4 đặc nóng —> CuSO4 + SO2 + H2O

(c) NaHCO3 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + NaOH + H2O

(d) Al + H2O + KOH —> KAlO2 + H2

(e) KNO3 —> KNO2 + O2

(Lời giải) Câu 5 : Xét các phát biểu:

(a) Khử glucozơ bằng H2 (Ni, t°) thì thu được sobitol, còn oxi hóa glucozơ bằng nước Br2 thì thu được axit gluconic;

(b) Saccarozơ không tham gia phản ứng tráng gương;

(c) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau;

(d) Tơ axetat và tơ visco là những tơ nhân tạo được sản xuất từ xenlulozơ.

Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 2       D. 1

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Sai, công thức phân tử của chúng khác nhau

(d) Đúng

(Lời giải) Câu 6 : Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho metyl axetat tác dụng với dung dịch NaOH;

(2) Cho NaHCO3 vào dung dịch CH3COOH;

(3) Cho glixerol tác dụng với kim loại Na;

(4) Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường;

(5) Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3;

(6) Đun nóng hỗn hợp triolein và hiđro (xúc tác Ni).

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hoá – khử là

A. 4.       B. 5.       C. 2.       D. 3.

Các thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa khử: (3)(5)(6)

(Lời giải) Câu 7 : Xét các phát biểu sau:

(1) Để phân biệt anilin và ancol etylic, ta có thể dùng dung dịch NaOH.

(2) Các peptit đều có phản ứng màu biure.

(3) Các amin thơm thường có mùi thơm dễ chịu.

(4) Tơ axetat và tơ visco thuộc loại tơ nhân tạo.

(5) Lysin, axit glutaric, phenylamin, benzylamin đều làm đổi màu quỳ tím.

(6) Các dung dịch protein đều bị đông tụ trong môi trường axit hoặc kiềm.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 3.       C. 4       D. 2.

(1) Đúng, anilin tạo vẩn đục trong dung dịch NaOH (do không tan), ancol etylic trong suốt

(2) Sai, đipeptit không phản ứng biurê

(3) Sai

(4) Đúng

(5) Sai, phenylamin không đổi màu quỳ tím

(6) Đúng

(Lời giải) Câu 8 : Cho các phát biểu sau:

(a) Lưu hóa cao su buna, thu được cao su buna-S.

(b) Tơ là những polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định.

(c) Độ tan của các protein trong nước tăng lên khi đun nóng.

(d) Dung dịch anđehit fomic (có nồng độ 37 – 40%) được gọi là fomon.

(e) Nhỏ dung dịch I2 vào mặt cắt củ khoai lang, xuất hiện màu xanh tím.

(g) Để giảm độ chua của món sấu ngâm đường, có thể thêm một ít vôi vào.

Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 6.       C. 5.       D. 3.

(a) Sai, buna-S điều chế từ đồng trùng hợp CH2=CH-CH=CH2 và C6H5-CH=CH2

(b) Đúng

(c) Sai, khi đun nóng các protein tan sẽ bị đông tụ

(d) Đúng

(e) Đúng

(g) Đúng

(Lời giải) Câu 9 : Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nung nóng Cu(NO3)2.

(b) Cho kim loại Ba tác dụng với dung dịch CuSO4.

(c) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

(d) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch CaCl2 đun nóng.

(e) Cho dung dịch AlCl3 vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2.

Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra chất khí là

A. 2.       B. 3.       C. 4.         D. 5.

(a) Cu(NO3)2 —> CuO + NO2 + O2

(b) Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + CuSO4 —> Cu(OH)2 + BaSO4

(c) KHSO4 + Ba(HCO3)2 —> BaSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O

(d) NaHCO3 + CaCl2 đun nóng —> CaCO3 + NaCl + CO2 + H2O

(e) AlCl3 + Ba(OH)2 dư —> Ba(AlO2)2 + BaCl2 + H2O

(Lời giải) Câu 10 : Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nung nóng Cu(NO3)2.

(b) Cho FeCO3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).

(c) Hòa tan hỗn hợp rắn Al và Na (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.

d) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.

(e) Cho Na vào dung dịch NH4Cl đun nóng.

(g) Cho hơi nước qua than nóng nung đỏ dư.

Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra hỗn hợp khí là

A. 4       B. 6       C. 2       D. 5

(a) Cu(NO3)2 —> CuO + NO2 + O2

(b) FeCO3 + H2SO4 đặc nóng —> Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O

(c) Na + Al + H2O —> NaAlO2 + H2

(d) KHSO4 + NaHCO3 —> K2SO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

(e) Na + H2O —> NaOH + H2

NaOH + NH4Cl —> NaCl + NH3 + H2O

(g) H2O + C —> CO + H2

H2O + C —> CO2 + H2

(Lời giải) Câu 11 : Cho các phát biểu sau:

(a) Vinylaxetilen và glucozơ đều phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư.

(b) Phenol và alanin đều tạo kết tủa với nước brom.

(c) Hidro hóa hoàn toàn chất béo lỏng thu được chất béo rắn.

(d) 1,0 mol Val-Val-Lys tác dụng tối đa với dung dịch chứa 3,0 mol HCl.

(e) Dung dịch lysin làm quỳ tím hóa xanh.

(g) Thủy phân đến cùng amilopectin thu được hai loại monosaccarit.

Số phát biểu đúng là

A. 3       B. 1       C. 2       D. 4

(a) Đúng, AgNO3/NH3 phản ứng với CHC- và -CHO

(b) Sai, alanin không phản ứng với Br2

(c) Đúng

(d) Sai, tác dụng với 4 mol HCl

(e) Đúng

(g) Sai, thu được glucozơ.

(Lời giải) Câu 12 : Cho các phát biểu sau:

(1) Công thức của alanin là H2N-CH(CH3)COOH.

(2) Glucozơ còn có tên gọi khác là đường nho.

(3) Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

(4) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.

(5) Trong phân tử vinyl axetat có một liên kết π.

Số phát biểu sai là

A. 1.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

(1) Đúng

(2) Đúng

(3) Đúng

(4) Đúng:

CH3NH2 + HCOOH —> HCOONH3-CH3

C2H5OH + HCOOH —> HCOOC2H5 + H2O

NaHCO3 + HCOOH —> HCOONa + CO2 + H2O

(5) Sai, có 2 liên kết pi (1C=C + 1C=O)

(Lời giải) Câu 13 : Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Ca(HCO3)2 vào dung dịch Ca(OH)2.

(b) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư).

(c) Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch Al2(SO4)3.

(d) Cho khí CO2 (dư) vào dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH)2 và NaOH.

(e) Cho dung dịch HCl (dư) vào dung dịch NaAlO2.

(f) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch MgCl2.

Số thí nghiệm có tạo ra kết tủa sau khi kết thúc phản ứng là

A. 1           B. 4          C. 3           D. 2

(a) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + CO2 + H2O

(b) Zn + FeCl3 dư —> ZnCl2 + FeCl2

(c) Ba(OH)2 dư + Al2(SO4)3 —> Ba(AlO2)2 + BaSO4 + H2O

(d) CO2 dư + Ba(OH)2 —> Ba(HCO3)2

CO2 dư + NaOH —> NaHCO3

(e) HCl dư + NaAlO2 —> AlCl3 + NaCl + H2O

(f) NaOH + MgCl2 —> Mg(OH)2 + NaCl

(Lời giải) Câu 14 : Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo chứa các gốc axit no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường.

(b) Chất béo bị thủy phân trong môi trường axit tạo ra etylen glicol và các axit béo.

(c) Tơ nitron dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét.

(d) Trong phân tử peptit mạch hở số liên kết peptit bao giờ cũng bằng số gốc α – aminoaxit.

(e) Amilopectin và amilozơ là đồng phân, khác nhau ở cấu trúc có nhánh và không phân nhánh.

(f) Để nhận biết metylamin, anilin, glyxin, metylfomat, có thể sử dụng quỳ tím và nước brom.

(g) Este CH2=C(CH3)-COOCH3 có tên gọi là metyl acrylat.

Số phát biểu sai là

A. 4       B. 2       C. 3       D. 5

(a) Sai, chất béo chứa gốc axit no là chất rắn điều kiện thường

(b) Sai, tạo glyxerol

(c) Đúng

(d) Sai, số liên kết peptit = Số gốc – 1

(e) Sai, chúng không cùng công thức phân tử.

(f) Đúng: CH3NH2 làm quỳ hóa xanh, còn lại không đổi màu quỳ. Dùng Br2: Anilin có kết tủa trắng, glyxin không phản ứng, metylfomat làm nhạt màu.

(g) Sai, metyl metacrylat

(Lời giải) Câu 15 : Cho các nhận xét sau:

(1) Tinh bột và xenlulozơ là hai đồng phân cấu tạo của nhau.

(2) Hai đồng phân amino axit của C3H7NO2 tạo ra tối đa 3 đipeptit.

(3) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

(4) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ mỗi chất chỉ cho 1 loại monosaccarit duy nhất.

(5) Nồng độ glucozơ trong máu người bình thường khoảng 5%.

(6) Tất cả các dung dịch protein đều có phản ứng màu biure.

Số nhận xét đúng là

A. 5         B. 3         C. 4         D. 6

(1) Sai

(2) Sai, chỉ có đồng phân Ala tạo đipeptit Ala-Ala

(3) Đúng

(4) Đúng, chỉ tạo glucozơ.

(5) Sai, khoảng 0,1%.

(6) Đúng

(Lời giải) Câu 16 : Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được khí H2 ở anot.

(b) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu được chất rắn gồm Ag và AgCl.

(c) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2 không thu được kết tủa.

(d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lý khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ.

(e) Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch NaHCO3 thu được kết tủa trắng.

Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 5.

(a) Sai, thu được H2 ở catot

(b) Đúng: FeCl2 + AgNO3 dư —> Fe(NO3)3 + AgCl + Ag

(c) Sai, thu được BaSO4

(d) Đúng

(e) Đúng, Ca(OH)2 + NaHCO3 —> CaCO3 + NaOH + H2O

(Lời giải) Câu 17 : Cho các thí nghiệm sau:

(1) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

(2) Cho Al vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội.

(3) Cho FeS vào dung dịch HCl.

(4) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3.

(5) Đun nóng hỗn hợp rắn gồm C và Fe3O4.

(6) Đun sôi nước cứng tạm thời.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí là

A. 6.       B. 4.       C. 2.       D. 5.

(1) CuSO4 + H2O —> Cu + O2 + H2SO4

(2) Al + H2SO4 —> Al2(SO4)3 + H2

(3) FeS + HCl —> FeCl2 + H2

(4) CO2 + H2O + Na2SiO3 —> Na2CO3 + H2SiO3

(5) C + Fe3O4 —> Fe + CO2

(6) M(HCO3)2 —> MCO3 + CO2 + H2O (M là Mg, Ca)

(Lời giải) Câu 18 : Cho các phát biểu sau:

(1) Đun nóng hỗn hợp rượu trắng, giấm ăn và H2SO4 loãng, thu được etyl axetat.

(2) Thủy phân xenlulozơ trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được glucozơ.

(3) Axit Glutamic, Lysin là các chất lưỡng tính.

(4) Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, cao su lưu hóa đều là các polime bán tổng hợp.

(5) Ở nhiệt độ thường, các amin đều là các chất lỏng.

(6) Bơ nhân tạo được điều chế bằng phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng.

Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 6.         C. 4.       D. 3.

(1) Sai, phản ứng este hóa không xảy ra trong điều kiện như vậy

(2) Sai, xenlulozơ không bị thủy phân trong kiềm

(3) Đúng

(4) Đúng

(5) Sai, các amin có thể dạng khí hoặc rắn

(6) Đúng

(Lời giải) Câu 19 : Cho các hỗn hợp (tỉ lệ mol các chất tương ứng) và thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Hỗn hợp gồm Al2O3 và Na (1 : 2) cho vào nước dư.

(b) Hỗn hợp gồm Fe2(SO4)3 và Cu (1 : 1) cho vào nước dư.

(c) Hỗn hợp gồm BaO và Na2SO4 (1 : 1) cho vào nước dư.

(d) Hỗn hợp gồm Al4C3 và CaC2 (1 : 2) vào nước dư.

(e) Hỗn hợp gồm BaCl2 và NaHCO3 (1 : 1) cho vào dung dịch NaOH dư.

Số thí nghiệm mà hỗn hợp chất rắn tan hoàn toàn và tạo thành dung dịch trong suốt là

A. 2.       B. 5.       C. 4.       D. 3

(a) Al2O3 + 2Na + H2O —> 2NaAlO2 + H2

(b) Fe2(SO4)3 + Cu —> 2FeSO4 + CuSO4

(c) BaO + Na2SO4 + H2O —> BaSO4 + 2NaOH

(d) Al4C3 + 2CaC2 +8H2O —> 2Ca(AlO2)2 + 3CH4 + 2C2H2

(e) BaCl2 + NaHCO3 + NaOH —> BaCO3 + 2NaCl + H2O

(Lời giải) Câu 20 : Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch MgCl2 có vách ngăn (điện cực trơ), thu được Mg.

(b) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3 dư thu được 1 chất kết tủa.

(c) Cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng tạo ra 3 sản phẩm.

(d) Trong bảng tuần hoàn, tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại.

(e) Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH, sau phản ứng không có kết tủa.

(g) Tráng lên bề mặt đồ vật bằng sắt một lớp thiếc là phương pháp bảo vệ điện hóa.

Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(a) Sai, MgCl2 + H2O —> Mg(OH)2 + Cl2 + H2

(b) Sai, FeCl2 + AgNO3 dư —> Fe(NO3)3 + AgCl + Ag

(c) Đúng: Fe3O4 + H2SO4 đặc nóng —> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

(d) Đúng, là các kim loại chuyển tiếp.

(e) Sai, AlCl3 dư + NaOH —> Al(OH)3 + NaCl

(g) Sai, là phương pháp bảo vệ bề mặt.

(Lời giải) Câu 21 : Cho các phát biểu sau:

(a) Vinyl clorua làm mất màu dung dịch brom.

(b) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất.

(c) Tinh bột có phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

(d) Phenylamin có lực bazơ mạnh hơn amoniac.

(e) Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím hóa xanh.

(f) Axetilen và anđehit axetic đều bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 5.

(a) Đúng

(b) Đúng, đều là CH2O

(c) Đúng

(d) Sai, C6H5NH2 có lực bazơ rất yếu so với NH3.

(e) Sai, dung dịch Glu làm quỳ hóa đỏ

(f) Sai, chỉ anđehit bị oxi hóa thành muối CH3COONH4.

(Lời giải) Câu 22 : Cho các phát biểu sau:

(a) Vải làm từ chất liệu nilon-6,6 kém bền trong nước xà phòng có tính kiềm.

(b) Khi nấu canh cua, hiện tượng riêu cua nổi lên trên là do sự đông tụ protein.

(e) Một số este có mùi thơm được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm.

(d) Nếu nhỏ dung dịch I2 vào lát cắt của quả chuối xanh thì xuất hiện màu xanh tím.

Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 1.       D. 2.

(a) Đúng, do nhóm -CONH- dễ bị thủy phân trong kiềm.

(b) Đúng

(c) Đúng

(d) Đúng, chuối xanh có tinh bột, tạo màu xanh tím với I2.

(Lời giải) Câu 23 : Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2

(b) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3

(c) Cho hỗn hợp BaO và Al2O3 (tỉ lệ mol 1:1) vào nước dư

(d) Cho hỗn hợp Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol 1:1) vào dung dịch HCl dư

(e) Cho dung dịch chứa 4a mol HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlO2

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối là

A. 3         B. 2         C. 4         D. 5

(a) CO2 dư + Ba(OH)2 —> Ba(HCO3)2

(b) 2KHSO4 + 2NaHCO3 —> K2SO4 + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

(c) BaO + Al2O3 —> Ba(AlO2)2

(d) Fe3O4 + Cu + 8HCl —> 3FeCl2 + CuCl2 + 4H2O

(e) 4HCl + NaAlO2 —> NaCl + AlCl3 + 2H2O

(Lời giải) Câu 24 : Cho các phát biểu sau đây về chất béo:

(a) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.

(b) Chất béo rắn thường không tan trong nước và nặng hơn nước.

(c) Dầu thực vật là một loại chất béo trong đó có chứa chủ yếu các gốc axit béo không no.

(d) Dầu thực vật và dầu bôi trơn đều không tan trong nước nhưng tan trong các dung dịch axit.

(e) Các chất béo đều tan trong các dung dịch kiềm khi đun nóng.

(g) Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi C = C ở gốc axit không no của chất béo bị oxi hóa chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành các sản phẩm có mùi khó chịu.

Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(a) Đúng

(b) Sai, nhẹ hơn nước

(c) Đúng

(d) Sai, không tan trong axit

(e) Đúng

(g) Đúng

(Lời giải) Câu 25 : Cho các phát biểu sau:

(a) Độ cứng của Cr lớn hơn Al.

(b) Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, sau đó đến Cu, Au, Al, Fe.

(c) K phản ứng với dung dịch CuSO4 hình thành Cu kim loại.

(d) Có thể điều chế Li, Na, K, Al bằng cách điện phân dung dịch muối của chúng.

(e) Nước cứng là nước có chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+.

(g) Tất cả các kim loại kiềm thổ đều phản ứng với nước ngay ở điều kiện thường.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 1.       C. 2.          D. 3.

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Sai, K + H2O —> KOH + H2

KOH + CuSO4 —> K2SO4 + Cu(OH)2

(d) Sai, các ion này không bị khử trong dung dịch

(e) Đúng

(g) Sai, Be không phản ứng, Mg phản ứng chậm

(Lời giải) Câu 26 : Cho các phát biểu sau:

(1) Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt.

(2) Quặng boxit và quặng hematit đều tan trong dung dịch kiềm loãng.

(3) Trong môi trường bazơ ion Cr3+ bị chất oxi hóa mạnh (Br2, Cl2,…) oxi hóa thành ion Cr2O72-.

(4) Trong nhóm IA, độ cứng giảm dần theo chiều K > Na > Cs.

(5) Natri cacbonat (Na2CO3) là chất rắn màu trắng, tan nhiều trong nước.

(6) Tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất sắt(II) là tính khử.

Số phát biểu không đúng là

A. 2.       B. 1.       C. 4.       D. 3.

(1) Đúng

(2) Sai, quặng hematit chứa Fe2O3 không tan trong kiềm loãng

(3) Sai, bị oxi hóa thành CrO42-:

Cr3+ + OH + Cl2 —> Cl- + CrO42- + H2O

(4) Đúng

(5) Đúng

(6) Đúng

(Lời giải) Câu 27 : Cho các phát biểu sau:

(a) Anilin và metyl amin đều là amin bậc 1.

(b) Chất béo, sobitol, axit glutamic đều là những hợp chất hữu cơ đa chức.

(c) Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắc xích liên kết vớinhau tạo nên.

(d) Trùng hợp isopren thu được cao su buna.

(e) Metyl aminoaxetat và axit 3-aminobutanoic là đồng phân của nhau.

(g) Glucozơ và saccarozơ là những chất rắn kết tinh, không màu.

Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 4.       C. 2.       D. 3.

(a) Đúng

(b) Sai, chất béo và sobitol đa chức, glutamic tạp chức

(c) Đúng

(d) Sai, trùng hợp buta-1,3-dien mới thu cao su Buna

(e) Sai, chúng không cùng CTPT

(g) Đúng

(Lời giải) Câu 28 : Xét các phát biểu sau:

(1) Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn amoniac.

(2) Tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ lapsan thuộc loại tơ hóa học.

(3) Glucozơ bị oxi hóa bởi khí hiđro tạo thành sobitol.

(4) Vinyl axetat được điều chế bằng phản ứng giữa axit axetic và etilen.

(5) Tất cả protein và peptit đều tham gia phản ứng màu biure.

Số phát biểu không đúng là

A. 2         B. 5         C. 3         D. 4

(1) Sai, nhiều amin có tính bazơ yếu hơn NH3 như anilin…

(2) Đúng

(3) Sai, glucozơ bị khử bởi H2

(4) Sai, từ CH3COOH và axetilen

(5) Sai, một số protein không tan và đipeptit không có phản ứng màu biurê.

(Lời giải) Câu 29 : Xét các thí nghiệm sau:

(1) Cho fructozơ vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.

(2) Cho anilin vào nước brom dư ở nhiệt độ thường.

(3) Cho etyl axetat vào dung dịch H2SO4 20%, đun nóng.

(4) Sục metylamin đến dư vào dung dịch AlCl3.

(5) Cho glyxylalanylvalin dư vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH.

(6) Cho metyl fomat vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thí nghiệm thu được chất rắn không tan là

A. 1, 2, 4, 6         B. 2, 3, 4, 6.

C. 1, 2, 6         D. 1, 2, 4, 5, 6

(1) Thu được Ag

(2) Thu được C6H2Br3-NH2

(3) Hỗn hợp sau phản ứng có CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5, H2SO4, H2O. Các chất tan hoặc không tan nhưng dạng lỏng, không có kết tủa.

(4) Thu được Al(OH)3

(5) Hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu tím

(6) Thu được Ag

Nguồn: Cậu Vàng – Thầy Lê Viết Long

Các thầy cô và các em có thể xem bài tương tự

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

265 responses to “200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT”

 1. Đỗ Thị Ly Avatar
  Đỗ Thị Ly

  Hay ạ

  1. Nguyễn Minh Hưng Avatar
   Nguyễn Minh Hưng

   Mình xin tài liệu với ạ

   1. Lê anh kha Avatar
    Lê anh kha

    Cho em xin file đáp án vs ạ

    1. huyền Avatar
     huyền

     cho em xin file đáp án với ạ

   2. Nguyến Mai Avatar
    Nguyến Mai

    cho mình xin file. Cảm ơn nhiều

  2. Nguyễn Ngọc Quốc Avatar
   Nguyễn Ngọc Quốc

   Cho em xin tài liệu ạ

  3. Linh Avatar

   em xin file với ạ

  4. Trúc Avatar

   cho mình xin tài liệu với ạ.

  5. Nguyễn Thanh Huyền Avatar
   Nguyễn Thanh Huyền

   Cho em xin tài liệu ạ

 2. Trường Giang Võ Avatar
  Trường Giang Võ

  Ad cho em xin file với ạ!

  1. Polime Avatar
   Polime

   Admin đã gửi rồi. Em nhận được chưa?

   1. cuong Avatar

    cho xin tài liệu ạ,thanhcuong2409@gmail.com

   2. Nguyễn Đình Khánh Avatar
    Nguyễn Đình Khánh

    Cho em xin tài liệu ôn gấp với ạ

    1. Mai Linh Avatar
     Mai Linh

     Cho em xin file với ạ duc18072006@gmail.com. Em cảm ơn nhiều ạ

   3. Mai Linh Avatar
    Mai Linh

    Cho em xin file với ạ

    1. trần hoàn Avatar
     trần hoàn

     cho em với ạ

   4. cashcash Avatar
    cashcash

    ad cho e xin file kèm đáp án với ạ .em cảm ơn

    1. Phạm Văn Tuấn Avatar
     Phạm Văn Tuấn

     cho em xin file này với ak

   5. Phạm Phúc Tiến Avatar
    Phạm Phúc Tiến

    cho em xin file với

  2. cho mình xin file vs

 3. Em xin file tài liệu với ạ. Em cảm ơn nhiều.

 4. Vũ Thị NGuyệt Avatar
  Vũ Thị NGuyệt

  Em xin File tài liệu cới ạ. em cảm ơn

 5. Tấn Huy Avatar
  Tấn Huy

  em xin file ạ, em cảm mơn nhiều.

 6. Vũ Thị NGuyệt Avatar
  Vũ Thị NGuyệt

  ad cho em xin file tài liệu này với ạ. em cảm ơn

 7. Lê Minh Đức Avatar
  Lê Minh Đức

  cho em xin file với ạ

 8. Hùng Avatar

  Thầy cho mình xin file tài liệu tham khảo với ạ. Xin cảm ơn chân thành.

 9. Hùng Avatar

  Mình nhận được email ngay từ ad rồi, cảm ơn o2.edu.vn nhiều lắm

 10. cho minh xin tài liệu với ạ. Cảm ơn admin!

 11. Mr Hung Avatar
  Mr Hung

  xin file tài liệ với ạ

 12. mình nhận được tài liệu rồi ạ. Cảm ơn admin

 13. Thu hà Avatar
  Thu hà

  cho mình xin file với ạ

 14. thut Avatar

  ad cho e xin file vs ạ
  e cảm ơn ad

 15. Anh Nobu Avatar
  Anh Nobu

  Dạ cho em xin file đề vs ạ

  1. Việt tiến Avatar
   Việt tiến

   Cho em xin file với ạ

 16. Mai Tiến Dũng Avatar
  Mai Tiến Dũng

  ad cho e xin file với ạ

 17. hong Avatar

  tài liệu hay

 18. Duck Avatar

  Em xin với ạ

 19. Duck Avatar

  Em nhận được tài liệu rồi ạ cảm ơn ad <3

  1. Polime Avatar
   Polime

   <3

   1. Bài hay lắm ạ, cho em xin file với ạ

 20. NGUYỄN TAM CÔ Avatar
  NGUYỄN TAM CÔ

  TÀI LIỆU HAY , BẠN CHO MÌNH XIN FILE ,CẢM ƠN BẠN

 21. Hồng Avatar
  Hồng

  Cho em xin tài liệu này vs ad ơi. Em cảm ơn ạ.

 22. Luyến Avatar
  Luyến

  Cho mình xin với add ơi. Nguồn tài liệu giá trị quá. Cảm ơn add nhiều

  1. Nguyễn Thị Như Quỳnh Avatar
   Nguyễn Thị Như Quỳnh

   Cho em xin tài liệu ạ

 23. cho e xin file với ạ

 24. tài liệu hay

 25. tài liệu hay cho mình xin tài liệu. thanks

 26. bang Avatar

  Ad cho e file vs ạ

 27. CẨM+TÚ Avatar
  CẨM+TÚ

  cho xin ạ, thanks!

 28. bang Avatar

  Mình nhận được email ngay từ ad rồi, cảm ơn o2.edu.vn nhiều lắm

 29. Huyền Avatar
  Huyền

  cho em xin file vs ạ

 30. Tuấn Avatar
  Tuấn

  dạ cho e xin tài liệu. em cảm ơn

 31. tupro2009 Avatar
  tupro2009

  Em xin file tài liệu với ạ. Em cảm ơn nhiều.

 32. Lê+Văn+Tài Avatar
  Lê+Văn+Tài

  cho mình xin với ạ

 33. Nguyễn Ngọc Quốc Avatar
  Nguyễn Ngọc Quốc

  Em xin tài liệu ạ

 34. Nguyễn Ngọc Quốc Avatar
  Nguyễn Ngọc Quốc

  Em đã nhận được tài liệu ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   <3

 35. Huyền Avatar
  Huyền

  Em đã nhận đc tài liệu r ạ, em cảm ơn nhiều

 36. Trần Mai Avatar
  Trần Mai

  cho mình xin file với ạ.

 37. Thảo Vy Avatar
  Thảo Vy

  cho em xin file này với ạ, em cảm ơn nhiều

 38. Duyên Huyền Avatar
  Duyên Huyền

  dạ cho em xin file với ạ

 39. Minh nguyệt Avatar
  Minh nguyệt

  Cho e xin file đề ạ

 40. Trần Văn Thanh Hoài Avatar
  Trần Văn Thanh Hoài

  Cho mình xin file này với nhe! Cám ơn admin nhiều!

 41. nguyên Avatar
  nguyên

  ok

 42. KaKa Avatar

  Cho mình xin tài liệu ạ

 43. KaKasgdSg Avatar
  KaKasgdSg

  Cho mình xin tài liệu ạ

  1. Polime Avatar
   Polime

   Gmail không tồn tại bạn ơi, bạn comment lại gmail giúp mình nhé!

 44. Cho mình xin tài liệu ạ

 45. Giang Avatar

  ad cho e xin đề với

 46. em xin tài liệu ạ

 47. duong Avatar

  ad cho em xin file với ạ, em cảm ơn ạ

 48. Dung Avatar

  cho em xin file với ạ! em cảm ơn

 49. Nguyen Minh Avatar
  Nguyen Minh

  cho e xin file vs ạ. e cảm ơn

 50. Lê Minh Hiếu Avatar
  Lê Minh Hiếu

  em xin file với ạ, cảm ơn ad trước ạ.

 51. Công Avatar

  đã nhận được tài liệu. thanks

 52. Nguyễn Quế Sơn Avatar
  Nguyễn Quế Sơn

  Tài liệu hay quá, amind cho mình xin với: queson.nxn@gmail.com

 53. Hằng Nga Avatar
  Hằng Nga

  Admin cho mình xin tài liệu với nhé. Mình cảm ơn nhiều!

  1. Hằng Nga Avatar
   Hằng Nga

   Mình nhận được rồi, mình cám ơn ad nhiều nhé!

 54. Thinh Avatar

  ad cho em xin file này ạ.

 55. dương Avatar
  dương

  HAY

 56. Thu Hà Avatar
  Thu Hà

  Cho mình xin tạo liệu với ạ

 57. Thu trang Avatar
  Thu trang

  cho mình xin file với ạ

 58. Thuỳ Chi Avatar
  Thuỳ Chi

  Cho em xin tài liệu với ạ

 59. Cho em xin file tài liệu với ạ

 60. Đăng Nhân Avatar
  Đăng Nhân

  Cho em xin tài liệu với ạ

 61. Lê Doãn Hoàn Avatar
  Lê Doãn Hoàn

  cho mình xin với, cảm ơn nhiều

 62. Ngọc ánh Avatar
  Ngọc ánh

  Ad cho mik xin file với ạ

 63. Kim Hân Avatar
  Kim Hân

  Cho em xin tài liệu với ạ

 64. Lê anh kha Avatar
  Lê anh kha

  Cho em xin file đáp án ạ

 65. Linh Avatar

  Cho e xin file tài liệu ạ

 66. Phạm Văn Duy Avatar
  Phạm Văn Duy

  cho em xin file với ạ

 67. Tuấn Tuấn Avatar
  Tuấn Tuấn

  cho em xin tài liệu với ạ

 68. em xin tài liệu với nha ad
  tranductuan12a2@gmail.com

 69. nguyễn khánh linh Avatar
  nguyễn khánh linh

  cho e xin file vs ạ

 70. Trung Lê Avatar
  Trung Lê

  ad cho e xin tài liệu với ạ

 71. Diễm Avatar
  Diễm

  Cho mình xin file nhé admin, cảm ơn ạ

 72. Giang Avatar

  Cho em xin file nhé admin, cảm ơn nhiều!

 73. hieu Avatar

  cho e xin với thầy ơi

 74. Duyên Avatar
  Duyên

  em xin file đáp án với ạ

  1. Duyên Avatar
   Duyên

   đã nhận được cảm ơn rất nhiều

   1. Bá Hùng Avatar
    Bá Hùng

    Bạn chia sẻ cho mình được không? cảm ơn nhiều. binhminhseden@gmail.com

    1. Bá Hùng Avatar
     Bá Hùng

     Đã nhận được rồi nhé. Thanks

     1. Tuấn Avatar
      Tuấn

      Bạn chia sẻ cho mình được không ? Mail mình Lanhduytuanthd@gmail.com

    2. Trần Hiền Avatar
     Trần Hiền

     tranhienkk22@gmail.com
     Em xin với ạ em cảm ơn ad rất nhiều ??

   2. Cho em xin file với ạ duc18072006@gmail.com

 75. Khải Avatar
  Khải

  cho mình xin tài liệu nhé

 76. Thư Avatar

  Cho e xin file với ạ

  1. Thư Avatar

   E nhận được r ạ :3
   Cảm ơn ad rất nhiều nhaaa ??

 77. Tuyết Ngô Avatar
  Tuyết Ngô

  Tài liệu hay và bổ ích quá, cho em xin file tài liệu ạ.
  Email em là ngotuyet.280904@gmail.com

  1. Tuyết Ngô Avatar
   Tuyết Ngô

   Em đã nhận được tài liệu ạ. Em cảm ơn thầy rất nhiều!

 78. Nguyễn Duyên Avatar
  Nguyễn Duyên

  cho em xin tài liệu với ạ

 79. Nguyen Avatar
  Nguyen

  Cho e xin file yennguyenn1109@gmail.com

 80. mịnh Avatar
  mịnh

  cho em xin file với ạ

 81. Nguyễn Đình Khánh Avatar
  Nguyễn Đình Khánh

  Cho em xin file ôn gấp ạ

 82. Thảo Mi Avatar
  Thảo Mi

  Cho em xin file với ạ: khongmat112@gmail.com

  1. Thảo Mi Avatar
   Thảo Mi

   em nhận được rồi ạ, cảm ơn ad rất nhiều

 83. Tài liệu rất hay và ý nghĩa. Cho mình xin file với ạ: camnhungpm@gmail.com

 84. tăng Avatar

  cho e xin tài liệu với ạ. em cảm ơn

 85. Mình nhận được tài liệu rồi. Cảm ơn ad nhiều lắm!

 86. đề hay lắm ạ, cho em xin file với ạ

 87. Châu Avatar

  em xin file với ạ

 88. Em nhận được rồi ạ cám ơn admin rất nhiều ạ

 89. Cho e xin file tài liệu ạ. E cảm ơn

 90. Orange Avatar
  Orange

  Cho em xin file với ạ.

  1. Orange Avatar
   Orange

   em nhận được rồi, cảm ơn ad nhiều ạ

 91. Ngo ba kha Avatar
  Ngo ba kha

  Em ạ

 92. Tuyết nhi Avatar
  Tuyết nhi

  Xin file ạ

 93. Iusual Avatar
  Iusual

  Cho e xin File với ạ

 94. Nicoe Avatar

  Cho em xin file với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ!!!

 95. Nguyễn Thụy Minh Nguyên Avatar
  Nguyễn Thụy Minh Nguyên

  em xin file với ạ, em cảm ơn ạ. mail em là nguyenthuyminhnguyen@gmail.com ạ.

 96. minh Avatar

  amid cho tôi xin tài liệu này nhé. Cám ơn

 97. nguyễn văn quyền Avatar
  nguyễn văn quyền

  ad cho xin tài liệu ạ mình cảm ơn

 98. Hoàng Avatar
  Hoàng

  bài quá chất lượng!!
  cho e xin file word với ạ, thank page.
  shihan6868@gmail.com

 99. Hoàng Avatar
  Hoàng

  thank page, e nhận đc rồi ạ

 100. Nhã Avatar

  dạ xin admin cho mình file đáp án ạ. xin cám ơn ạ.

 101. Nhã Avatar

  mình đã nhận được file ngay say khi gửi yêu cầu. thực sự rất vui và cảm ơn admin và mọi người nhiều ạ.

 102. Trường Avatar
  Trường

  e xin tài liệu ạ

 103. Vũ Quang Như Avatar
  Vũ Quang Như

  Cho mình xin tài liệu với bạn. Mình xin cảm ơn rất nhiều

 104. Nhiên Avatar
  Nhiên

  Dạ cho em xin file ạ

 105. Phượng Avatar
  Phượng

  Cho em xin tài liệu ạ.

 106. Dung Avatar

  em xin tài liệu với ạ!

 107. nguyễn việt hoàn Avatar
  nguyễn việt hoàn

  em xin file với ạ

 108. Phạm Ánh Avatar
  Phạm Ánh

  Cho e xin tài liệu với ạ
  E cảm ơn rất nhiều

 109. tuấn anh Avatar
  tuấn anh

  em xin file ạ

 110. Tuyến Avatar
  Tuyến

  ad cho em xin file với ạ

 111. cho em xin file với ạ

 112. doanphuc Avatar
  doanphuc

  Ad cho em xin file với ạ. Em cảm ơn.

 113. Tuấn Avatar
  Tuấn

  Ad cho em xin file với ạ. Em cảm ơn.

   1. Tuấn Avatar
    Tuấn

    Em nhận được file rồi ạ. Cám ơn admin

 114. Phương Avatar
  Phương

  Dạ xin vui lòng cho em xin file ạ. Em xin cám ơn rất nhiều ạ.

 115. Cho mình xin file với nhé. Cảm ơn

 116. Mình nhận được tài liệu này rồi. Rất hay. Xin cảm ơn

 117. cashcash Avatar
  cashcash

  cho mình xin file này vs ạ
  Hay quá

  1. cashcash Avatar
   cashcash

   em nhận được rồi cảm ơn ad rấc nhiều ạ

 118. Quý Avatar

  Xin chào Admin và toàn cộng sự của Web o2.edu.vn
  Tài liệu này rất bổ ích cho học sinh cấp 3 học môn hóa học.
  Rất mong quý Admin cho tôi xin file này để làm tài liệu cho các em học sinh tham khảo.
  Chân thành cảm ơn sự cống hiến và nhiệt tâm của Admin và cộng sự ạ!

  1. Polime Avatar
   Polime

   ?

 119. LINH Avatar

  em nhận được rồi, cảm ơn add ah

 120. Cho e xin file tài liệu ạ. E cảm ơn

 121. le thai Avatar
  le thai

  cho e xin tai lieu voi a

 122. le thai Avatar
  le thai

  e đã nhận đc, xin cảm ơn ạ

 123. nguyen thi dung Avatar
  nguyen thi dung

  EM XIN FILE TÀI LIỆU VỚI Ạ, EM CÁM ƠN!

 124. nguyen thi dung Avatar
  nguyen thi dung

  em nhận được file rồi. Em cám ơn ạ!

 125. nguyễn đình tú Avatar
  nguyễn đình tú

  cho em xin tài liệu này

 126. Bùi Ngọc Avatar
  Bùi Ngọc

  Cho mình xin học tập với. Xin cảm ơn!

  1. Thanh Avatar

   E xin file ạ

 127. việt Avatar
  việt

  em xin file ạ

 128. Cho em xin tài liệu a

 129. Tiến Avatar
  Tiến

  cho mình xin tài liệu này với

 130. hoàng cường Avatar
  hoàng cường

  em xin file vs ạ

 131. Hùng Avatar

  Em xin file với ạ!

 132. yến Avatar

  cho mình xin tài liệu với ạ. cảm ơn ad nhiều.

 133. Linh Avatar

  Cho tôi xin file với ạ

 134. Vu Thi Thuy Avatar
  Vu Thi Thuy

  cho tôi xin file với ạ. xin cảm ơn

 135. lê minh Avatar
  lê minh

  cho e xin tài liệu với ạ

 136. Vũ THị Quy Avatar
  Vũ THị Quy

  mình xin file với ạ

 137. Văn Đình Phong Avatar
  Văn Đình Phong

  Cho em xin file ạ

 138. Nguyễn Đức Anh Avatar
  Nguyễn Đức Anh

  Xin phép ad cho em xin file với ạ

 139. Nguyễn Đức Anh Avatar
  Nguyễn Đức Anh

  Cảm ơn các admin. Mình đã nhận được file rồi ạ. Chúc web ngày càng phát triển.

 140. Văn Đình Phong Avatar
  Văn Đình Phong

  Mình nhận được rồi cảm ơn ad nhiều nhé!

 141. Nguyễn Thị Thu Thuỷ Avatar
  Nguyễn Thị Thu Thuỷ

  Xin chào web. Mình là Thuỷ hiện là giáo viên giảng dạy môn Hoá học tại trường THPT Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ. Rất mong Thầy Long gửi mình xin bộ tài liệu 200 câu lý thuyết đếm hoá 12. Mình xin cảm ơn rất nhiều. Chúc Thầy nhiều sức khoẻ và thành công trong sự nghiệp

 142. Trần Đại Phát Avatar
  Trần Đại Phát

  Dạ thầy cho em xin file với ạ!

 143. Trần Đại Phát Avatar
  Trần Đại Phát

  Dạ em đã nhận được file ạ! Em cảm ơn admin ạ!

  1. lnthuy20 Avatar
   lnthuy20

   bạn share cho mình đc không ạ mail mình lethingocthuy1406@gmail.com

 144. lnthuy20 Avatar
  lnthuy20

  ad cho em xin file với ạ, em cảm ơn

 145. Trần Hiền Avatar
  Trần Hiền

  cho em xin với ạ em cảm ơn ad

 146. traanf hien Avatar
  traanf hien

  cho em xin file với em cảm ơn ad???????

 147. tranhien Avatar
  tranhien

  cho em xin file với ạ em cảm ơn ad nhiều????????????

 148. lnthuy20 Avatar
  lnthuy20

  mình đã nhận được rồi ạ cảm ơn ad nhiều

 149. cuong Avatar

  cho mình xin file với

 150. Hiền Nguyễn Avatar
  Hiền Nguyễn

  em xin tài liệu với ạ

 151. Dương Hằng Avatar
  Dương Hằng

  cho em xin file với ạ

 152. hoang nhu quynh Avatar
  hoang nhu quynh

  cho e xin file vs aạ

 153. Nguyễn Chí Hảo Avatar
  Nguyễn Chí Hảo

  dạ ad cho em xin file với ạ

  1. Nguyễn Chí Hảo Avatar
   Nguyễn Chí Hảo

   em đã nhận đc file ạ
   em cảm ơn ạ

 154. Nhung Avatar

  Cho mình xin file với ạ! Cảm ơn rất nhiều!

 155. Giáp Thị Thanh Loan Avatar
  Giáp Thị Thanh Loan

  cho em xin file ạ

 156. Nguyễn Trung Kiên Avatar
  Nguyễn Trung Kiên

  Cho mình xin file ạ, cảm ơn rất nhiều!

 157. Bàng Đức Sâm Avatar
  Bàng Đức Sâm

  Cho mình xin file với nhé. Cảm ơn bạn nhiều

 158. THÀNH ĐẠT Avatar
  THÀNH ĐẠT

  CHO EM XIN FILE VỚI Ạ

 159. Em xin tài liệu ạ hongthamtpcl@gmail.com Em cảm ơn

 160. Thiện Avatar
  Thiện

  Cho em xin tài liệu với ạ! Em cảm ơn ạ!
  Mail của em là thien.thesu@gmail.com

  1. Thiện Avatar
   Thiện

   Em đã nhận được ạ! Cảm ơn admin và website ạ!

 161. Vương Avatar
  Vương

  cho e xin file đề với ạ

 162. Vương Avatar
  Vương

  Cho mình xin với ạ, cam ơn ạ isaacvuong48@gmail.com

 163. Cẩm An Avatar
  Cẩm An

  Cho em xin tài liệu với ạ

 164. Phạm Tiến Thọ Avatar
  Phạm Tiến Thọ

  Cho e xin file với ạ

 165. Phạm Tiến Thọ Avatar
  Phạm Tiến Thọ

  Bạn cho mk xin được k. Mail: tientho30102005@gmail.com. Mình cảm ơn

 166. cho em xin với ạ

 167. le thi ngoc tuyet Avatar
  le thi ngoc tuyet

  cho mình xin file với nhé

 168. Nguyễn Ngọc Trâm Avatar
  Nguyễn Ngọc Trâm

  Thầy cho em xin file với ạ

 169. Nguyễn Văn Hải Avatar
  Nguyễn Văn Hải

  Cảm ơn Ad

 170. Nguyen Vo Duy Avatar
  Nguyen Vo Duy

  Thầy cho xin file word, cám ơn

 171. Thế Thạch Avatar
  Thế Thạch

  Dạ thethach963@gmail.com
  Em cảm ơn ạ!

 172. Băng Avatar

  Cho e xin tài liệu vs ạ

 173. Băng băng Avatar
  Băng băng

  Cho e xin tài liệu với ạ

 174. Trần Bảo Avatar
  Trần Bảo

  Cho em xin file với ạ.
  Email: tranvanbaobg@gmail.com

 175. Tài liệu hay lắm ạ, cho em xin file vs ạ

 176. Cho em xin tài liệu với ạ

 177. Tâm Avatar

  cho minh xin voi a. dia chi mail tam.dhvinh@gmail.com

 178. Nhung Avatar

  Mình xin file với ah. Cảm ơn ad!

 179. Tâm Avatar

  cho em xin file với ạ, e cảm ơn

 180. Nguyễn Thị Hồng Phượng Avatar
  Nguyễn Thị Hồng Phượng

  cho mình xin file

 181. NguyenDien Avatar
  NguyenDien

  Cho em xin file với ạ. Gmail: dientcqp@gmail.com

 182. Minh Hà Avatar
  Minh Hà

  Cho m xin vs ạ. m cảm ơn nhé

 183. phạm thị luy Avatar
  phạm thị luy

  hay ạ

 184. phạm thị luy Avatar
  phạm thị luy

  cho e xin file với ạ

 185. THANH LOAN Avatar
  THANH LOAN

  cho e xin file

 186. Đạt Avatar
  Đạt

  Cho em xin file với ạ

 187. Minh Avatar

  Cho mình xin file nhé, mình cảm ơn

 188. cho em xin file với ạ

 189. Lý Bá Hoàng Avatar
  Lý Bá Hoàng

  cho em xin file với ạ

 190. em xin file với ạ

 191. Phạm Anh Thư Avatar
  Phạm Anh Thư

  em xin file với ạ

 192. Ngân Avatar

  Admin cho em xin file tài liệu nhé nguyentruongsonthptbacai@gmail.com. Cảm ơn admin.

 193. Phạm Avatar
  Phạm

  cho e xin file với email: pptien.lmht@gmail.com

 194. Thế Thạch Avatar
  Thế Thạch

  Dạ cho mình xin file tài liệu với ạ. Xin cảm ơn!
  Gmail: thethach.hh@gmail.com

 195. Ny Ny Avatar

  Dạ cho em xin file tài liệu + đáp án với ạ. Em cảm ơn nhìu ạ!
  Gmail: dohongnyny20041112@gmail.com

 196. Duc tho Avatar
  Duc tho

  cho minh xin file này được không?

 197. hung Avatar

  cho em xin file với ạ

 198. Quan Avatar

  cho em xin file với ạ

 199. Đắc Tài Avatar
  Đắc Tài

  Cho em xin ạ

 200. Cho em xin file với ạ

 201. trà giang Avatar
  trà giang

  cho e xin file tài liệu vs đáp án vs ạ

 202. Le anh hao Avatar
  Le anh hao

  Cho em xin file với ạ

 203. le tuan anh Avatar
  le tuan anh

  cho em xin tài liệu với ạ

 204. Anh Thư Avatar
  Anh Thư

  Ch em xin file ôn tập e cảm ơn ạ!

 205. Tiep Avatar

  CHO E XIN FILE VỚI Ạ

 206. Thế Thạch Avatar
  Thế Thạch

  Dạ cho em xin file tài liệu và đáp án với ạ. thethach.hh@gmail.com
  Em cảm ơn nhìu ạ!

 207. Cho em xin file với ạ duc18072006@gmail.com

 208. Đào Mạnh Đức Avatar
  Đào Mạnh Đức

  Cho em xin file với ạ

 209. Cho em xin file với ạ. nguyenthihuynhnhi153@gmail.com

  1. Em đã nhận được file ạ. Cảm ơn admin rất nhiều.

   1. Trần Thị Đào Avatar
    Trần Thị Đào

    c ạ. cho e xin flie 200 câu này với ạ
    phuongthao15.dao91@gmail.com

 210. L.Anh Avatar

  ad ơi ad cho e xin file với ạ
  lananhdo306@gmail.com
  e cảm ơn ạ

 211. Yhdyeg Avatar
  Yhdyeg

  cho em xin file với ạ tthy100406@gmail.com. Em cảm ơn

 212. Nguyễn Quế Sơn Avatar
  Nguyễn Quế Sơn

  Cho mình xin file với.

 213. Thế Thạch Avatar
  Thế Thạch

  Cho mình xin tài liệu với ạ. Xin cảm ơn!
  thethach.hh@gmail.com

 214. vanle Avatar

  Ad cho mình xin tài liệu với. Xin cảm ơn

  1. Trần Thị Đào Avatar
   Trần Thị Đào

   cho em xin file và đpa sán .
   phuongthao15.dao91@gmail.com

 215. Tiến Avatar
  Tiến

  ad cho em xin file với ạ.Em cảm ơn ạ!

 216. Thùy Dương Avatar
  Thùy Dương

  cho e xin file và đáp án ạ

 217. Thủy Avatar
  Thủy

  Cho em xin file với ạ

 218. Thủy Avatar
  Thủy

  Cho em xin file với ạ thuyp8049@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *