Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau:

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau:

Săn SALE Shopee ngay thôi

(1) E + NaOH  X + Y

(2) F + NaOH  X + Y

(3) X + HCl  Z + NaCl

Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau:

(a) Chất F là hợp chất hữu cơ đa chức.

Săn SALE Shopee ngay thôi

(b) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(c) Chất Y có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.

(d) Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic.

(e) 1 mol chất F tác dụng được tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch.

Số phát biểu đúng là

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. 2.                                   B. 5.                                   C. 4.                                   D. 3.

E: HCOOCH2–CH2OH; F: (HCOO)2C2H4

(1) HCOOCH2–CH2OH + NaOH → HCOONa (X) + C2H4(OH)2 (Y)

(2) (HCOO)2C2H4 + 2NaOH → 2HCOONa + C2H4(OH)2

Săn SALE Shopee ngay thôi

(3) HCOONa + HCl → HCOOH (Z) + NaCl

Bao gồm: (a), (b), (c), (d), (e).

(a) Đúng vì F có công thức (HCOO)2C2H4 là một este 2 chức.

(b) Đúng vì E là HCOOCH2–CH2OH chứa nhóm HCOO- ⇒ có phản ứng tráng bạc.

(c) Đúng vì Y là C2H4(OH)2 có số C = số O = 2.

Săn SALE Shopee ngay thôi

(d) Đúng vì Z là axit HCOOH có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic (C2H5OH).

(e) Đúng vì F là một este hai chức.

Đây là 1 câu trong mã 203 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

Săn SALE Shopee ngay thôi

Giải chi tiết mã 203 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *