dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau:

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) E + NaOH  X + Y

(2) F + NaOH  X + Y

(3) X + HCl  Z + NaCl

Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Chất F là hợp chất hữu cơ đa chức.

(b) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(c) Chất Y có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.

(d) Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) 1 mol chất F tác dụng được tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch.

Số phát biểu đúng là

A. 2.                                   B. 5.                                   C. 4.                                   D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

E: HCOOCH2–CH2OH; F: (HCOO)2C2H4

(1) HCOOCH2–CH2OH + NaOH → HCOONa (X) + C2H4(OH)2 (Y)

(2) (HCOO)2C2H4 + 2NaOH → 2HCOONa + C2H4(OH)2

(3) HCOONa + HCl → HCOOH (Z) + NaCl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bao gồm: (a), (b), (c), (d), (e).

(a) Đúng vì F có công thức (HCOO)2C2H4 là một este 2 chức.

(b) Đúng vì E là HCOOCH2–CH2OH chứa nhóm HCOO- ⇒ có phản ứng tráng bạc.

(c) Đúng vì Y là C2H4(OH)2 có số C = số O = 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Đúng vì Z là axit HCOOH có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic (C2H5OH).

(e) Đúng vì F là một este hai chức.

Đây là 1 câu trong mã 203 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

Giải chi tiết mã 203 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *