dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau

(1) E + NaOH → X + Y

(2) F + NaOH → X + Y

(3) X + HCl → Z + NaCl

Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3.

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất E là hợp chất hữu cơ đơn chức.

(b) Chất Y là đồng đẳng của ancol etylic.

(c) Chất E và F đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(d) Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi của axit axetic.

(e) 1 mol chất F tác dụng được tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch.

Số phát biểu đúng là

A. 5.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

E: HCOOCH2–CH2OH; F: (HCOO)2C2H4

(1) HCOOCH2–CH2OH + NaOH  HCOONa (X) + C2H4(OH)2 (Y)

(2) (HCOO)2C2H4 + 2NaOH  2HCOONa + C2H4(OH)2

(3) HCOONa + HCl → HCOOH (Z) + NaCl

Bao gồm: c, e.

(a) Sai vì E là chất hữu cơ tạp chức.

(b) Sai vì Y là ancol 2 chức còn ancol etylic là ancol đơn chức.

(c) Đúng vì đều chứa gốc fomat (HCOO-).

(d) Sai vì nhiệt độ sôi của HCOOH < CH3COOH.

(e) Đúng vì F là este 2 chức.

Đây là 1 câu trong mã 201 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

Giải chi tiết mã 201 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *