Cho sơ đồ các phản ứng sau: Al2O3 + HCl X + H2O

Săn SALE Shopee ngay thôi

Cho sơ đồ các phản ứng sau:

(1) Al2O3 + HCl X + H2O

(2) Ba(OH)2 + X  Y + Z

(3) Ba(OH)2 (dư) + X  Y + T + H2O

Các chất Y, Z thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. AlCl3, Ba(AlO2)2.         B. Al(OH)3, BaCl2.           C. AlCl3, Al(OH)3.            D. AlCl3, BaCl2.

(1) Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 (X) + 3H2O

(2) 3Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 3BaCl2 (Y) + 2Al(OH)3↓ (Z)

(3) 4Ba(OH)2 dư + 2AlCl3 → 3BaCl2 + Ba(AlO2)2 (T) + 4H2O

Săn SALE Shopee ngay thôi

Đây là 1 câu trong mã 203 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

Giải chi tiết mã 203 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *