Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Bách Việt

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Bách Việt

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÁCH VIỆT

_________

Đề thi chính thức

Đề thi có 01 trang

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn thi: Hóa học 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 7/5/2018

Câu 1. (1.5 điểm) Thực hiện chuỗi phản ứng sau:

Câu 2. (1.5 điểm) Nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:

a) Dung dịch axit sunfuhidric (H2S) để lâu trong không khí.

b) Dẫn khí sunfurơ (SO2) vào dung dịch brom.

Câu 3. (2.0 điểm) Dùng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:

Na2SO4, NaNO3, Na2S, H2SO4, NaOH.

Viết PTHH minh họa.

Câu 4. (1.0 điểm) Hãy nêu chất khí gây nên hiện tượng mưa axit và biện pháp để làm giảm lượng chất khí đó trong không khí.

Câu 5. (3.0 điểm) Cho 24 gam hỗn hợp gồm sắt và đồng tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng 98% dư thì thu được 11,2 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, điều kiện tiêu chuẩn)

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

c) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng, biết dùng dư 25% so với lượng cần thiết.

Biết Cu=64, Fe=56, S=32, O=16, H=1 (g/mol)

Câu 6. (1.0 điểm) Sau khi hoà tan 16,9 g oleum A vào nước được dung dịch B. Để trung hoà dung dịch B cần 200 ml dung dịch NaOH 2M. Tìm công thức của oleum đó.

———–HẾT————-

  • Thí sinh không được sử dụng tài liệu
  • Giám thị không giải thích gì thêm

Họ và tên học sinh: ………………………………………... Số báo danh: ………………… ……………….

Chữ ký của giám thị 1: …………………………………… Chữ ký của giám thị 2 ……………………..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÁCH VIỆT

_________

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM THI

MÔN: HÓA HỌC 10

HỌC KỲ IINĂM HỌC 2017 – 2018

(Bản Hướng dẫn chấm thi gồm 02 trang)

Câu

Nội dung

Điểm

1

4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

CuSO4 + BaCl2 → CuCl2 + BaSO4

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

S+ H2 H2S

Mỗi PT đúng 0,25 điểm

2

  1. Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa vàng (lưu huỳnh)

2H2S + O2 → 2S + 2H2O

  1. Hiện tượng: Mất màu dung dịch brom

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

0,75 đ

0,75 đ

3

 

Na2SO4

NaNO3

Na2S

H2SO4

NaOH

Dd HCl

H2S↑ mùi trứng thối

Quỳ tím

X

Đỏ

Xanh

Dd BaCl2

BaSO4↓ trắng

Còn lại

X

X

X

PTHH: 2HCl + Na2S → 2NaCl + H2S

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

1 đ

0,5 đ

0,5 đ

4

– Chất khí gây nên hiện tượng mưa axit là SO2

  • Biện pháp để làm giảm lượng SO2 trong không khí là:

+ Xử lí SO (bằng cách dẫn qua H2O hoặc dung dịch kiềm) trước khi thải ra môi trường.

+ Xử lí để giảm hàm lượng nguyên tố S trong nhiên liệu (than đá, dầu mỏ…)

 

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

5

2Fe + 6H2SO4 đặc, nóng ­ → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

x 3x x/2 3x/2 (mol)

Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O

y 2y y y (mol)

nSO2=11,2/22,4=0,5 mol

Ta có mFe + mCu =mhh => 56x + 64y = 24

nSO2 (pt (1)) + nSO2 (pt (2)) = nSO2 => 3x/2 + y = 0,5

  • x=y=0,2 mol

%mFe =11,2.100/12= 46,67%

%mCu= 100-46,67=53,33 %

nH2SO4= 3x + 2y = 1 mol

mH2SO4= 1.98=98 gam

mdd H2SO4 98% (dư 25%)= 98.100.125/(98.100)=125 gam

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

6

Gọi công thức oleum là H2SO4.nSO3
H2SO4.nSO3 + nH2O→ (n+1) H2SO4 (*)
H2SO4+2NaOH→Na2SO4 +2H2O
0,2 0,4 (mol)

nNaOH=0,4mol
từ (*) ta có
0,2: (n+1) = 16,9: (98+80n)
=> n=3
vậy công thức oleum là H2SO4.3SO3

1 điểm

— HẾT —

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Bach Viet – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Leave a Comment