0

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá tỉnh Nam Định năm học 2013 2014

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá tỉnh Nam Định năm học 2013 2014

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II

NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2013 – 2014

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN HOÁ HỌC –LỚP 10 THPT

(Thời gian làm bài 45 phút)

I/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm)

Câu 1: Axit H2SO4 đặc hút nước và tỏa nhiệt mạnh, để pha loãng axit H2SO4 đặc người ta làm như thế nào?

A. Nhúng đũa thủy tinh vào cốc nước, sau đó nhỏ từ từ H2SO4 đặc vào đũa thủy tinh.

B. Nhúng đũa thủy tinh vào cốc H2SO4 đặc, sau đó nhỏ từ từ H2O vào đũa thủy tinh.

C. Đổ H2SO4 đặc vào trong cốc đựng nước, sau đó dùng đũa thủy tinh khuấy đều.

D. Đổ nước vào trong cốc đựng H2SO4 đặc, sau đó dùng đũa thủy tinh khuấy đều.

Câu 2: Cho các chất sau: HCl, NH3, CO2, H2S. Chất không phân cực là

A. HCl. B. NH3. C. CO2. D. H2S.

Câu 3: Cho cấu hình e nguyên tử của M là 1s22s22p63s23p64s2. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

A. chu kì 3, nhóm VIIIA. B. Chu kì 3, nhóm VIA.

C. chu kì 4, nhóm VIA. D. Chu kì 4, nhóm IIA.

Câu 4: Lần lượt cho cùng một lượng các kim loại Mg, Al, Fe và Zn tác dụng với lượng dư dd HCl, thì thể tích khí hidro giải phóng nhiều nhất (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất) là từ kim loại

A. Al. B. Mg. C. Fe. D. Zn.

Câu 5: Cho phương trình hóa học sau: aSO2 + bKMnO4 + cH2O dK2SO4 + eH2SO4 + fMnSO4 (hệ số a, b, c, d, e, f trong phương trình hóa học trên là số nguyên tối giản). Đặt a + b + c + d + e + f = x. Giá trị của x là

A. 20. B. 14. C. 16. D. 18.

Câu 6: Cho các chất sau: Cl2, NaCl và HCl. Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần độ phân cực của liên kết hóa học là

A. Cl2, NaCl và HCl. B. NaCl, HCl và Cl2.

C. Cl2, HCl và NaCl. D. HCl, NaCl và Cl2.

II/ Phần tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a) Fe + Cl2 b) H2S + SO2 c) SO2 + Br2 + H2O

d) Cu + H2SO4 đặc e) H2S + CuCl2 f) FeS2 + HCl

Câu 2: (3,5 điểm)

a) Tiến hành thí nghiệm sau: Dẫn khí clo vào nước, sau đó nhúng giấy quỳ tím ẩm vào dung dịch thu được, hãy cho biết hiện tượng xảy ra? Clo tan trong nước là hiện tượng vật lí hay hiện tượng hóa học? Giải thích và viết phương trình phản ứng minh họa (nếu có)

b) Viết các phương trình phản ứng hóa học điều chế H2SO4 từ quặng pirit (FeS2).

c) Hòa tan 3,38g oleum vào nước được dung dịch X. Để trung hòa dung dịch X cần 400 ml dd NaOH 0,2M. Xác định công thức oleum?

Câu 3: (2 điểm) Hòa tan hoàn toàn 3,16g KMnO4 trong HCl đặc dư, đun nóng thu được V lít khí clo ở đktc. Dẫn toàn bộ lượng khí clo trên vào bình đựng 500 ml dd NaOH aM ở điều kiện thường thu được dd X chứa 3 chất tan có nồng độ bằng nhau.

a) Viết các phương trình hóa học xảy ra?

b) Tính V và a?

(Cho K = 39; Mn = 55; O = 16; S = 32; H = 1)

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Sở NĐ 2013-2014

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *