0

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá tỉnh Nam Định năm học 2014 2015

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá tỉnh Nam Định năm học 2014 2015

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II

NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2014-2015

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN HOÁ HỌC –LỚP 10 THPT

(Thời gian làm bài 45 phút)

I / PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 đ)

Câu 1: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl và tác dụng với khí Cl2 cho cùng loại muối clorua kim loại: A. Mg B. Fe C. Cu D. Ag

Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách:

A. điện phân nước B. Nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2

C. nhiệt phân Cu(NO3)2 D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng

Câu 3: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế clo bằng phản ứng:

aKMnO4 + bHCl  cMnCl2 + dKCl + eCl2 + fH2O

Trong đó a, b, c, d, e, f là hệ số các chất trong phương trình. Tỉ lệ a:b là:

A. 1:4 B. 1:5 C. 1:8 D. 1:3

Câu 4: Tầng ozon ở tầng bình lưu của khí quyển là tấm lá chắn tia tử ngoại của mặt trời, bảo vệ sự sống trên mặt đất. Hiện tượng suy giảm tầng ozon đang là vấn đề toàn cầu. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do

A. Các khí thải công nghiệp (CO2, SO2, …) B. các hợp chất hữu cơ gây ra

C. sự thay đổi của khí hậu gây ra D. chất thải CFC (CF2Cl2) dùng trong công nghiệp làm lạnh gây ra

Câu 5: Chất dùng để tẩy trắng giấy và bột giấy trong công nghiệp là:

A. SO2 B. O2 C. CO2 D. H2S

Câu 6: Cách pha loãng axit H2SO4 đặc là:

A. Rót từ từ nước vào axit B. Rót nhanh axit vào nước

C. Rót từ từ axit vào nước D. Rót nhanh nước vào axit

Câu 7: Khi nhiệt phân cùng 1 lượng các chất KClO3, KMnO4, KNO3, CaOCl2 thì thể tích O2 giải phóng nhiều nhất (ở cùng điều kiện) từ chất nào ?

A. KClO3 B. KMnO4 C. KNO3 D. CaOCl2

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 10,6 gam hỗn hợp gồm Al, Mg, Cu trong O2 dư thu được m gam hỗn hợp Y gồm các oxit kim loại. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 vừa đủ thì thu được 39,1 gam muối sunfat. Giá trị của m là: A. 15,35 gam B. 15,1 gam C. 16,7 gam D. 14,6 gam.

II/ PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: (2đ)

a) Hoàn thành các pthh theo sơ đồ sau: (ghi rõ điều kiện nếu có)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

NaCl à Cl2 à KClO3 à O2 à SO2 à SO3 à H2SO4

b) Trình bày phương pháp hóa học phân biệt 2 bình khí sau: O2 và O3, viết phương trình hóa học

Câu 2: (2,5 đ) Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Cu và Al vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thấy thoát ra 2,688 lít khí H2 (đktc) và 3,84 gam chất rắn không tan.

a) Tính m

b) Nếu cho m gam hỗn hợp trên tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng thì thoát ra V lít khí SO2 (duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Tính V ?

Câu 3: (2 đ) Hòa tan hết 6,9 gam Na trong dung dịch HCl, thu được dung dịch X chứa 15,7 gam chất tan. Cho dung dịch X vào dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Tính m.

Câu 4: (1,5 đ) Cho sơ đồ thí nghiệm được bố trí như sau:

a) Viết ptpư xảy ra trong bình cầu ?

b) Nêu hiện tượng xảy ra trong bình tam giác (eclen) chứa dung dịch Br2. Giải thích ?

c) Cho biết vai trò của bông tẩm dung dịch NaOH, viết pt hóa học xảy ra

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Sở 2014-2015

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *