Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hóa tỉnh Quảng Nam 2020 2021

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hóa tỉnh Quảng Nam 2020 2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

QUẢNG NAM

ĐỀ CHÍNH THỨC

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(Đề gồm có 02 trang)

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Môn: HÓA HỌC – Lớp 10

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

MÃ ĐỀ 301

Cho biết nguyên tử khối: O= 16; Mg= 24; Mn= 55; Zn= 65, S= 32, Ba= 137.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

I. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)

Câu 1: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. Zn. B. Al. C. Ag. D. Mg.

Câu 2: Đơn chất nào sau đây chất rắn ở điều kiện thường?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. Cl2. B. F2. C. Br2. D. I2.

Câu 3: Clo không phản ứng được với chất nào sau đây?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. H2. B. Na. C. O2. D. H2O.

Câu 4: Để pha loãng axit sunfuric đặc, nên

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. cho axit đặc vào axit loãng rồi pha thêm nước.

B. cho từ từ nước vào axit và dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. cho đồng thời axit và nước vào cốc, dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ.

D. cho từ từ axit vào nước và dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 5: Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách

A. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. dùng F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl.

C. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. điện phân nóng chảy NaCl.

Câu 6: Công thức hóa học của khí sunfurơ là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. H2S. B. SO2. C. CO2. D. SO3.

Câu 7: Mở lọ đựng dung dịch HCl đặc trong không khí ẩm thì

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. xuất hiện khói trắng trên miệng bình. B. dung dịch chuyển sang màu vàng.

C. dung dịch chuyển sang màu nâu. D. xuất hiện kết tủa trong dung dịch.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 8: Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố halogen thuộc nhóm

A. VIIA. B. VIA. C. IVA. D. VA.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 9: H2SO4 đặc, nguội không phản ứng được với chất nào sau đây?

A. Natri hiđroxit. B. Nhôm. C. Sắt (III) oxit. D. Kẽm.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 10: Trong phản ứng với kim loại, lưu huỳnh thể hiện tính

A. oxi hóa.  B. bazơ. C. axit. D. khử.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 11: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử lưu huỳnh (Z =16) là

A. 3s23p5. B. 3s23p6. C. 3s23p4. D. 3s23p3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 12: Tính chất nào sau đây sai đối với khí H2S?

A. Rất độc. B. Có mùi trứng thối.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. Nặng hơn không khí. D. Tan nhiều trong nước.

Câu 13: Cho 4 lọ X, Y, Z, T, mỗi lọ chứa một trong các dung dịch: AgNO3, NaCl, HI, Na2CO3. Biết rằng dung dịch trong lọ Y phản ứng với dung dịch trong lọ Z tạo ra chất khí và phản ứng với dung dịch trong lọ T tạo kết tủa vàng. Lọ X chứa dung dịch

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. AgNO3. B. NaCl. C. HI. D. Na2CO3.

Câu 14: Dung dịch H2SO4 loãng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. Na2CO3, Fe, CuCl2. B. CaCO3, Cu, Al(OH)3.

C. Fe(OH)3, CuO, Al. D. Fe3O4, BaCl2, Na2SO4.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 15: Cho 21,75 gam MnO2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, dư, thu được V lít khí clo (đktc). Giá trị của V là

A. 2,80. B. 11,20. C. 2,24. D. 5,60.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 16: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Lưu huỳnh đơn chất vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. Trong phản ứng với các phi kim, lưu huỳnh thể hiện tính oxi hóa.

C. Thủy ngân phản ứng với lưu huỳnh ngay ở nhiệt độ thường.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. Ở nhiệt độ cao, lưu huỳnh tác dụng được với nhiều kim loại.

Câu 17: Đặc điểm chung của các đơn chất halogen là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. đều tồn tại nhiều trong tự nhiên. B. tác dụng mạnh với nước.

C. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. D. có tính oxi hóa mạnh.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 18: Lưu huỳnh thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây?

A. S + 3F2 → SF6. B. S + 2H2SO4 đặc 3SO2 + 2H2O.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

C. S + O2 SO2. D. S + H2 H2S.

Câu 19: Cho thí nghiệm như hình vẽ bên.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Phản ứng nào xảy ra trong bình tam giác?

A. Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

B. SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4.

C. 2SO2 + O2 → 2SO3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

D. Na2SO3 + Br2 + H2O → Na2SO4 + 2HBr.

Câu 20: Trộn bột sắt và bột lưu huỳnh rồi cho vào ống nghiệm khô, nung trên ngọn lửa đèn cồn, thấy hỗn hợp cháy đỏ. Sản phẩm tạo thành sau phản ứng là

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. sắt (II) sunfua. B. sắt (III) sunfat.

C. sắt (II) sunfat. D. sắt (II) sunfit.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 21: Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch HCl loãng và khí Cl2 cho cùng một muối?

A. Mg. B. Ag. C. Cu. D. Fe.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm).

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

a. (1,0 điểm) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra và tính thể tích khí SO2 thu được (ở đktc) khi cho 4,8 gam kim loại Mg phản ứng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư. (Giả sử khí sinh ra tan trong dung dịch không đáng kể và SO2 là sản phẩm khử duy nhất).

b. (1,0 điểm) Cho từ từ đến dư dung dịch BaCl2 vào 200 ml dung dịch Na2SO4 a M. Sơ đồ biểu diễn sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa tạo thành theo số mol BaCl2 được cho vào như dưới đây. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. Xác định giá trị của m (ghi trên sơ đồ) và a.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Câu 2. (1,0 điểm)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

a. (0,5 điểm) Cho các dung dịch và chất lỏng chứa trong các bình riêng biệt sau: HCl đặc, Na2SO4, H2SO4 loãng, nước cất.

– Giải thích vì sao qua một lượt thử với dung dịch KMnO4, có thể nhận biết được bình chứa dung dịch HCl.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Sau lượt thử với dung dịch KMnO4, chỉ được dùng quỳ tím, đèn cồn, quẹt gas, ống nghiệm, hãy trình bày cách tiến hành để phân biệt các dung dịch còn lại.

b. (0,5 điểm) Giải thích vì sao muối iốt có chứa nguyên tố iốt nhưng không làm hồ tinh bột hóa xanh?

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

—— HẾT ——

Học sinh được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

(2020-2021) Sở Quảng Nam

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Leave a Comment