Đề thi thử TN THPT 2021 có lời giải số 26

Đề thi thử TN THPT 2021 có lời giải số 26

ĐỀ PHÁT TRIỂN

TỪ ĐỀ MINH HỌA 2021

CHUẨN CẤU TRÚC

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2021

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Môn thi thành phần: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ SỐ 26

Họ, tên thí sinh: ……………………………………………………………

Số báo danh: ………………………………………………………………..

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41:(NB) Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?

A. W. B. Al. C. Na. D. Hg.

Câu 42:(NB) Kim loại nào tác dụng với N2 ở nhiệt độ thường?

A. Mg. B. Fe. C. Li. D. Al.

Câu 43:(NB) Tính chất hoá học chung của kim loại là

A. dễ nhận electron. B. dễ bị oxi hoá.

C. thể hiện tính oxi hoá. D. dễ bị khử.

Câu 44:(NB) Chất nào dưới đây là chất lưỡng tính?

A. Al. B. Fe(OH)3. C. Cr2O3. D. CuSO4.

Câu 45:(NB) Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim, dẻo) được gây nên chủ yếu bởi

A. Khối lượng riêng của kim loại. B. Cấu tạo mạng tinh thể của kim loại.

C. Tính chất của kim loại. D. Các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại.

Câu 46:(NB) Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:

A. Cu, Pb, Ag. B. Cu, Fe, Al. C. Fe, Al, Cr. D. Fe, Mg, Al.

Câu 47:(NB) Chất nào sau đây không phải là chất lưỡng tính?

A. Al2O3. B. NaHCO3. C. Al. D. Al(OH)3.

Câu 48:(NB) Diêm tiêu kali được dùng để chế tạo thuốc nổ đen, đồng thời được dùng làm phân bón. Công thức hóa học của diêm tiêu kali là

A. KCl. B. K2SO4. C. KNO3. D. K2CO3.

Câu 49:(NB) Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là do phản ứng hoá học nào sau đây?

A. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O. B. CaCO3 → CaO + CO2.

C. Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH. D. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2.

Câu 50:(NB) Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư kim loại sau đây?

A. Mg. B. Cu. C. Ba. D. Ag.

Câu 51:(NB) Phương trình hóa học nào sau đây sai?

A. 2Cr + 3H2SO4 (loãng) Cr2(SO4)3 + 3H2.

B. 2Cr + 3Cl22CrCl3.

C. Cr(OH)3 + 3HCl CrCl3 + 3H2O

D. Cr2O3 + 2NaOH (đặc) 2NaCrO2 + H2O

Câu 52:(NB) Quá trình nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường không khí?

A. Hoạt động của phương tiện giao thông. B. Đốt rác thải và cháy rừng.

C. Quang hợp của cây xanh. D. Hoạt động của núi lửa.

Câu 53:(NB) Các este thường có mùi thơm dễ chịu: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat có mùi dứa chín, etyl isovalerat có mùi táo, … Este có mùi chuối có công thức cấu tạo thu gọn là:

A. CH3COOCH2CH(CH3)CH2CH3 B. CH3COOCH2CH(CH3)2

C. CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 D. CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3.

Câu 54:(NB) Từ dầu thực vật (chất béo lỏng) làm thế nào để có được bơ (chất béo rắn)

A. Hiđro hóa axit béo B. Xà phòng hóa chất béo lỏng

C. Hiđro hóa chất béo lỏng D. Đehiđro hóa chất béo lỏng

Câu 55:(NB) Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

A. [C6H7O2(OH)3]n. B. [C6H7O3(OH)3]n. C. [C6H5O2(OH)3]n. D. [C6H8O2(OH)3]n.

Câu 56:(NB) X là hợp chất hữu cơ vừa tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, vừa tác dụng với dung dịch NaOH nhưng không làm quỳ tím đổi màu. Vậy X là

A. axit fomic. B. etyl axetat. C. metyl fomat. D. axit axetic.

Câu 57:(NB) Mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) chủ yếu do chất (CH3)3N có tên gọi nào sau đây?

A. Metyl amin B. Etyl amin C. Đimetyl amin D. Trimetyl amin

Câu 58:(NB) Polietilen là chất dẻo mềm, được dùng nhiều để làm

A. màng mỏng, vật liệu cách điện, bình chứa

B. vật liệu cách điện, ống dẫn nước, thủy tinh hữu cơ.

C. dệt vải may quần áo ấm, bện thành sợi.

D. sản xuất bột ép, sơn, cao su.

Câu 59:(NB) Sođa khan có công thức hoá học là

A. NH4HCO3. B. (NH4)2CO3. C. Na2CO3. D. NaHCO3.

Câu 60:(NB) Chất nào không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

A. But-1-in B. But-2-in C. Propin D. Etin

Câu 61:(TH) Cho phản ứng sau: aFe + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO + eH2O. Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên đơn giản nhất. Tổng (a + b) bằng

A. 6. B. 4. C. 5. D. 3.

Câu 62:(TH) Chất X có công thức phân tử C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3COOCH3. B. HO-C2H4-CHO. C. HCOOC2H5. D. C2H5COOH.

Câu 63:(VD) Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng, thu được hỗn hợp gồm 0,015 mol khí NO2 và 0,01 mol khí NO (phản ứng không tạo NH4NO3). Giá trị của m là

A. 1,35. B. 0,405. C. 8,1. D. 0,81.

Câu 64:(TH) Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với dung dịch các chất riêng biệt sau: H2SO4 loãng, CuCl2, Fe(NO3)2, AgNO3, NaCl. Số trường hợp có phản ứng hóa học xảy ra là

A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 65:(VD) Hòa tan 32 gam hỗn hợp Cu và CuO trong dung dịch HNO3 1M (dư), thoát ra 6,72 lít khí NO (đktc). Khối lượng CuO trong hỗn hợp ban đầu là

A. 3,2 gam. B. 2,52 gam. C. 1,2 gam. D. 1,88 gam.

Câu 66:(TH) Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: K, KOH, KHCO3. Số phản ứng xảy ra là

A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.

Câu 67:(TH) Nhận định sai

A. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương.

B. Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng Cu(OH)2.

C. Phân biệt tinh bột và xenlulozơ bằng I2.

D. Phân biệt glucozơ và fructozơ bằng nước brom.

Câu 68:(VD) Cho 500 ml dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ của dung dịch glucozơ đã dùng là

A. 0,10M. B. 0,01M. C. 0,02M. D. 0,20M.

Câu 69:(VD) Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 44,95. B. 53,95. C. 22,35. D. 22,60.

Câu 70:(TH) Cho các poline sau: polietilen, tinh bột, tơ tằm, xenlulozơ triaxetat, polibutađien, sợi len. Số polime thiên nhiên là

A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

Câu 71:(VD) Hỗn hợp X gồm propan, etilenglicol và một số ancol no đơn chức mạch hở (trong đó propan và etilenglicol có số mol bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn 5,444 gam X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng lên 16,58 gam và xuất hiện m gam kết tủa trong bình. Giá trị của m là

A. 42,15. B. 47,47. C. 45,70. D. 43,90.

Câu 72:(TH) Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(2) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).

(3) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.

(4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.

(5) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).

(6) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ba(HCO3)2.

Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?

A. 5 B. 6 C. 4 D. 3

Câu 73:(VD) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp M gồm este đơn chức X và hiđrocacbon không no Y (phân tử Y nhiều hơn phân tử X một nguyên tử cacbon), thu được 0,65 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong M là:

A. 19,85%. B. 75,00%. C. 19,40%. D. 25,00%.

Câu 74:(TH) Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch lòng trắng trứng có phản ứng màu biure.

(b) Amino axit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước.

(c) Dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.

(d) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t°) thu được tristearin.

(e) Fructozơ là đồng phân của glucozơ.

(f) Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 75:(VDC) Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na, K, Ba, Al vào nước được dung dịch X và 9,184 lít H2 (đktc). Cho X phản ứng với 350 ml dung dịch H2SO4 1M được 26,42 gam kết tủa và dung dịch Y chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Cô cạn Y được 32,58 gam chất rắn khan. Phần trăm khối lượng của Ba có trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 45,22% B. 34,18% C. 47,88% D. 58,65%

Câu 76:(VD) Hỗn hợp X gồm CH3COOH, CH2=CHCOOC3H7, CH2=C(COOCH3)2, CH3OOC-C≡C-COOH và (C17H33COO)3C3H5. Đốt cháy hoàn toàn x mol X cần dùng 1,89 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O được dẫn qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc, dư thấy khối lượng bình tăng 22,32 gam. Hiđro hóa hoàn toàn x mol X cần dùng 0,25 mol H2 (Ni, t°). Giá trị của x là

A. 0,27 B. 0,28 C. 0,25 D. 0,22

Câu 77:(VDC) Nhúng lá sắt vào 150 ml dung dịch chứa CuCl2 1M và HCl 2M. Sau một thời gian, thu được dung dịch X; 2,24 lít H2 (ở đktc) và lá sắt lấy ra có khối lượng thay đổi 5,2 gam so với ban đầu. Thêm tiếp 2,125 gam NaNO3 vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu được NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A. 37,075 gam. B. 36,875 gam. C. 32,475 gam. D. 36,675 gam.

Câu 78:(VDC) Đốt cháy hoàn toàn 13,728 gam một triglixerit X cần vừa đủ 27,776 lít O2 (đktc) thu được số mol CO2 và số mol H2O hơn kém nhau 0,064. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn một lượng X cần 0,096 mol H2 thu được m gam chất hữu cơ Y. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam Y bằng dung dịch NaOH thu được dung dịch chứa a gam muối. Giá trị của a là

A. 42,528. B. 41,376. C. 42,720. D. 11,424.

Câu 79:(VDC) Hỗn hợp X chứa các este đều mạch hở gồm một este đa chức, không no chứa một liên kết đôi C=C và hai este đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 1,04 mol O2, thu được 0,93 mol CO2 và 0,8 mol H2O. Nếu thủy phân X trong NaOH, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z chứa 2 muối. Phần trăm khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử lớn trong X là

A. 13,6%. B. 25,7%. C. 15,5%. D. 22,7%.

Câu 80:(VD) Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào ống nghiệm 2 – 3 giọt CuSO4 5% và 1 ml dung dịch NaOH 10%. Lắc nhẹ, gạn bỏ phần dung dịch. Lấy kết tủa cho vào ống nghiệm (1).

Bước 2: Rót 2 ml dung dịch saccarozơ 5% vào ống nghiệm (2) và rót tiếp vào đó 0,5 ml dung dịch H2SO4 loãng. Đun nóng dung dịch trong 3 – 5 phút.

Bước 3: Để nguội dung dịch, cho từ từ NaHCO3 tinh thể vào ống nghiệm (2) và khuấy đều bằng đũa thủy tinh cho đến khi ngừng thoát khí CO2.

Bước 4: Rót dung dịch trong ống (2) vào ống (1), lắc đều cho đến khi tủa tan hoàn toàn.

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Có thể dùng dung dịch Ba(OH)2 loãng thay thế cho tinh thể NaHCO3.

B. Mục đích chính của việc dùng NaHCO3 là nhằm loại bỏ H2SO4 dư.

C. Sau bước 4, thu được dung dịch có màu xanh tím.

D. Sau bước 2, dung dịch trong ống nghiệm tách thành hai lớp.

—————–HẾT——————

ĐÁP ÁN

41-D

42-C

43-B

44-C

45-D

46-B

47-C

48-C

49-A

50-B

51-A

52-C

53-C

54-C

55-A

56-C

57-D

58-A

59-C

60-B

61-C

62-A

63-B

64-D

65-A

66-B

67-B

68-A

69-A

70-A

71-C

72-C

73-C

74-C

75-D

76-D

77-B

78-C

79-A

80-B

MA TRẬN ĐỀ THAM KHẢO THI THPT NĂM 2021

MÔN: HÓA HỌC

1. Phạm vi kiến thức – Cấu trúc:

7.5% kiến thức lớp 11; 92,5% kiến thức lớp 12

– Tỉ lệ kiến thức vô cơ : hữu cơ (57,5% : 42,5%)

– Các mức độ: nhận biết: 50%; thông hiểu: 20%; vận dụng: 20%; vận dụng cao: 10%.

– Số lượng câu hỏi: 40 câu.

2. Ma trận:

STT

Nội dung kiến thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng số câu

Kiến thức lớp 11

Câu 59, 60

Câu 71

3

Este – Lipit

Câu 53, 54

Câu 62, 66

Câu 78, 79

6

Cacbohiđrat

Câu 55

Câu 67

Câu 68

3

Amin – Amino axit – Protein

Câu 57

Câu 69

2

Polime

Câu 58

Câu 70

2

Tổng hợp hóa hữu cơ

Câu 56

Câu 74

Câu 73, 76

4

Đại cương về kim loại

Câu 41, 42, 43, 44, 45,46

Câu 65

7

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ

Câu 48, 49

Câu 75

3

Nhôm và hợp chất nhôm

Câu 47

Câu 63

2

Sắt và hợp chất sắt

Câu 50

Câu 61, 64

3

Crom và hợp chất crom

Câu 51

1

Nhận biết các chất vô cơ

Hóa học và vấn đề phát triển KT – XH – MT

Câu 52

1

Thí nghiệm hóa học

Câu 80

1

Tổng hợp hóa học vô cơ

Câu 72

Câu 77

2

Số câu – Số điểm

20

5,0đ

8

2,0 đ

8

2,0đ

4

1,0đ

40

10,0đ

% Các mức độ

50%

20%

20%

10%

100%

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 41: D

Hg có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất vì là KL duy nhất ở trạng thái lỏng

Câu 42: C

Li tác dụng được với N2 ở điều kiện thường tạo hợp chất Li3N

Câu 43: B

Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử (dễ bị oxi hóa)

Câu 44: C

Cr2O3 là oxit lưỡng tính

Câu 45: D

Tính chất vật lý chung của KL là do các e tự do trong cấu trúc mạng tinh thể KL gây ra

Câu 46: C

Al, Fe, Cr bị thụ động hóa trong HNO3 đặc nguội

Câu 47: C

Al là kim loại tác dụng với axit, bazơ nhưng không mang tính lưỡng tính

Câu 48: C

Diêm tiêu kali là KNO3

Câu 49: A

Xem phần hợp chất kim loại kiềm thổ (sgk 12)

Câu 50: B

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

Câu 51: A

A sai vì Cr tác dụng với H2SO4 loãng tạo CrSO4

Câu 52: C

Quang hợp của cây xanh tạo O2 nên không làm ô nhiễm môi trường

Câu 53: C

CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 là este tạo mùi thơm chuối chín

Câu 54: C

Chất béo lỏng(không no) cộng H2 sẽ trở thành chất béo rắn(no)

Câu 55: A

Xenlulozơ có CTCT là [C6H7O2(OH)3]n

Câu 56: C

HCOOCH3 vừa tác dụng với AgNO3/NH3 vừa tác dụng với NaOH nhưng không làm đổi màu quì tím

Câu 57: D

(CH3)3N là trimetyl amin

Câu 58: A

Xem phần ứng dụng của một số polime (sgk 12)

Câu 59: C

Sođa khan có thành phần là Na2CO3

Câu 60: B

Các ankin có liên kết ba đầu mạch sẽ tham gia được phản ứng với AgNO3/NH3 tạo được kết tủa vàng

Câu 61: C

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 62: A

C3H6O2 là este của axit axetic (CH3COOH) nên có CT CH3COOCH3

Câu 63: B

Bảo toàn electron:

Câu 64: D

Có 3 trường hợp xảy ra phản ứng:

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Câu 65: A

Bảo toàn electron: 2nCu = 3nNO

Câu 66: B

Các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 gồm CH3COOH và HCOOCH3.

Có 4 phản ứng

CH3COOH + Na → CH3COONa + H2

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

CH3COOH + Na2CO3 → CH3COONa + CO2 + H2O

HCOOCH3 + NaOH → HCOONa + CH3OH

Câu 67: B

Saccarozơ và glixerol đều tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam

Câu 68: A

Câu 69: A

Dung dịch Y chứa:

NH2-CH2-COO-: 0,2

Bảo toàn điện tích

m rắn = 44,95

Câu 70: A

Polime tự nhiên gồm: tinh bột, tơ tằm, sợi len

Câu 71: C

Tách 2 chất này thành C3H8O và C2H6O

Vậy coi như X chỉ gồm các ancol no, đơn, hở.

và b = 0,354

Câu 72: C

(1) NaOH + Ca(HCO3)2 → CaCO3 + Na2CO3 + H2O

(2) HCl dư + NaAlO2 → NaCl + AlCl3 + H2O

(3) Không phản ứng.

(4) NH3 + H2O + AlCl3 → Al(OH)3 + NH4Cl

(5) CO2 + H2O + NaAlO2 → Al(OH)3 + NaHCO3

(6) Na2CO3 + Ba(HCO3)2 → BaCO3 + 2NaHCO3

Câu 73: C

Số C =

và C4Hm (0,05)

là nghiệm duy nhất.

X là C3H4O2 và Y là C4H4

Câu 74: C

Chỉ có (6) sai, amilozơ mạch không nhánh.

Câu 75: D

dư = 0,82 – 0,7 = 0,12

+ m muối = m + 0,12.17 + 0,35.96 = 26,42 + 32,58

Câu 76: D

chứa C2H4O2, C6H12O2, C6H10O4, C5H8O4, C57H11O6.

C2H4O2 = CH4 + CO2

C6H12O2 = C5H12 + CO2

C6H10O4 = C4H10 + 2CO2

C5H8O4 = C3H8 + 2CO2

C57H110O6 = C54H110 + 3CO2

Quy đổi X’ thành CnH2n+2 (x mol) và CO2.

Để đốt X’ cần và tạo ra

Câu 77: B

Ban đầu: và

Dung dịch X chứa và dư (0,1)

Thêm vào X một lượng

m muối =

Câu 78: C

Bảo toàn khối lượng: 44x + 18y = 13,728 + 1,24.32

và y = 0,816

Bảo toàn O:

Mặt khác,

X cộng 2H2.

Bảo toàn khối lượng:

m muối +

m muối = 42,72 gam.

Câu 79: A

Số C = 3,875. Do hai ancol cùng C nên chúng phải ít nhất 2C

X chứa HCOOC2H5 và ancol là C2H5OH và C2H4(OH)2

Ban đầu đặt a, b là số mol este đơn chức và 2 chức

Bảo toàn

và b = 0,05

Do este 2 chức có 1 nối C=C nên các chất trong X là:

CnH2n-1COOC2H5 (x mol)

HCOOC2H5 (y mol)

CnH2n-1COO-CH2-CH­2-OOCH (0,05 mol)

Vậy este đơn chức lớn nhất là CH2=CH-COO-C2H5 (0,03 mol)

Bảo toàn khối lượng

Câu 80: B

A. Sai, thêm Ba(OH)2 loãng làm tăng thể tích (làm loãng sản phẩm thủy phân), mặt khác dung dịch vẩn đục nên mất thời gian đợi lắng hoặc lọc.

C. Sai, thu được dung dịch xanh thẫm.

D. Sai, các chất tham gia và sản phẩm đều tan tốt nên không tách lớp.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

26. Đề thi thử TN THPT 2021 – Môn Hóa – Bộ đề chuẩn cấu trúc minh họa – Đề 26 – File word có lời giải

 

Xem thêm