dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg lớp 10 môn hóa tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 2023

Đề thi hsg lớp 10 môn hóa tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ GIỚI THIỆU  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH  LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 – 2023 Môn thi:Hóa học Thời gian làm bài: 150  phút (Đề thi có 02 trang, gồm 10 câu)
  

– Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H=1; C=12; O= 16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr = 52; Mn=55; Fe = 56; Cu=64; Zn=65; Br=80; I=127; Ba=137.

– Số hiệu nguyên tử của một số nguyên tố: 1H, 2He, 3Li, 6C, 7N, 8O, 9F, 10Ne, 11Na, 12Mg, 13Al, 14Si, 15P, 16S, 17Cl, 19K, 20Ca, 26Fe, 29Cu,33Ga .

Câu 1.(2 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1. Nguyên tử nguyên tố Y có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s2.

1. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của X và Y.

2. Số electron độc thân của nguyên tử X và Y lớn nhất là bao nhiêu. Giải thích.

Câu 2.(2 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1.Cho biết: Hydrogen có hai đồng vịlà và . Nguyên tử khối trung bình của hydrogen là 1,008. Nguyên tử khối trung bình của oxygen là 16. Tính số nguyên tử của đồng vị  có trong 1 ml H2O (khối lượng riêng của H2O = 1,00 gam/ml).

2. Dựa vào cấu hình electron cho biết các nguyên tử nguyên tố 2He.11Na, 6C, 33Ga  là kim loại, phi kim hay khí hiếm. Giải thích.

Câu 3.(2 điểm)

Cho X, Y, R, A, B, M theo thứ tự là 6 nguyên tố liên tiếp trong bảng Hệ thống tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 63 (X có số đơn vị điện tích hạt nhân nhỏ nhất).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            1. Xác định vị trí (chu kì, nhóm) của các nguyên tố X,  R, M trong bảng tuần hoàn.

            2. Viết cấu hình electron của X2−, Y, R, A+, B2+, M3+. So sánh bán kính của chúng và  giải thích?

            3. Trình bày cách tiến hành thí nghiệm hóa học để so sánh tính kim loại của A và B. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra (nếu có).

Câu 4.(2,0  điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Cho bảng số liệu về nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của NH3 và PH3 như sau:

ChấtNH3PH3
Nhiệt độ sôi-33,340C-87,70C
Độ tan89,9 g/100 ml ở 00C31,2 mg/100 ml (170C)

Hãy giải thích vì sao nhiệt độ sôi và độ tan của NH3 lớn hơn PH3.

2. Viết công thức Lewis củacác anion CNO, CON và NCO.

3. Dựa vào cấu tạo hãy so sánh độ dài liên kết B-F trong phân tử BF3 và trong ion .

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5.(2,0 điểm)

1.Sử dụng mô hình VSEPR dự đoán dạng hình học của các phân tử và ion sau: XeF4, NF3, , .

2. Aluminium chloride khi hòa tan vào một số dung môi hoặc khi bay hơi ở nhiệt độ không quá cao thì tồn tại ở dạng đimer (Al2Cl6). Ở nhiệt độ cao (7000C) đimer bị phân li thành monomer (AlCl3). Viết công thức cấu tạo Lewis của phân tử đimer và monomer, cho biết kiểu lai hóa của nguyên tử Aluminium, kiểu liên kết trong mỗi phân tử, mô tả cấu trúc hình học của các phân tử đó?

Câu 6.(2,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Xác định số oxi hóa của các nguyên tử Cl trong phân tử CaOCl2, nguyên tử O trong H2O2 và OF2, nguyên tử H trong NaH.

2. Copper(II) sulfate được dùng để diệt tảo, rong rêu trong nước bể bơi; dùng để pha chế thuốc Bordoux (trừ bệnh mốc sương trên cây cà chua, khoai tây; bệnh thối thân trên cây ăn quả, cây công nghiệp),… Trong công nghiệp, copper(II) sulfate thường được sản suất bằng cách ngâm đồng phế liệu trong dung dịch acid H2SO4 loãng và sục không khí. Copper(II) sulfate còn được điều chế bằng cách cho copper phế liệu tác dụng với sulfuric acid đặc, nóng. Lập phương trình hóa học của hai phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron. Trong hai cách trên, cách nào ít gây ô nhiễm môi trường hơn?

Câu 7.(2,0 điểm)

            Có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do người lái xe uống rượu. Theo Nghị định 100/2019 chỉ cần khi điều khiển phương tiện giao thông mà có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở thì bị coi là vi phạm luật giao thông, mức phạt tùy thuộc số mg ethanol/100 ml máu hoặc  số mg ethanol/lít khí thở.  Để xác định hàm lượng ethanol trong máu của người lái xe cần chuẩn độ bằng K2Cr2O7 trong môi trường acid (H2SO4). Khi đó Cr+6 bị khử thành Cr+3, ethanol (C2H5OH) bị oxi hóa thành acetaldehyde (CH3CHO).

1) Lập phương trình hóa học của phản ứng xảy ra bằng phương pháp thăng bằng electron.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2) Khi chuẩn độ 25 ml máu của một lái xe cần dùng 20 ml dung dịch K2Cr2O7 0,01M. Tính số mg ethanol/100 ml máu của người lái xe trên. Giả sử rằng trong thí nghiệm trên chỉ có ethanol tác dụng với K2Cr2O7.

Câu 8.(2 điểm)

Biết giá trị nhiệt động của các chất sau ở điều kiện chuẩn (298K):

 FeO2FeOFe2O3Fe3O4
∆Hos (kcal.mol-1)00-63,7-169,5-266,9
So (cal.mol-1.K-1)6,549.014,020,936,2

Tính ∆Go của sự tạo thành các oxideiron từ các đơn chất ở điều kiện chuẩn. Từ đó cho biết ở điều kiện chuẩn oxideiron nào bền nhất?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 9(2 điểm)

Cho cân bằng: (CH3)3DB(CH3)3 (g)⇆ (CH3)3D (g)  +  B(CH3)3 (g), trong đó B là nguyên tố Boron.

Ở 100 oC, thực nghiệm thu được kết quả như sau:

Với hợp chất Me3DBMe3 (D là nitrogen): K1 = 0,472; = 191,3 JK–1mol–1.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                      Me3DBMe3 (D là phosphorus): K2 = 0,128;  = 167,6 JK–1mol–1.

Năng lượng tự do Gibbs được liên hệ theo với hằng số cân bằng K theo biểu thức:

= -RTlnK (J/mol);  (R=8,3145; T=oC + 273,15)

a. Cho biết hợp chất nào khó phân li hơn? Vì sao?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Dựa vào số liệu xác định trong hai liên kết N–B và P–B, liên kết nào bền hơn? Hãy giải thích so sánh đó dựa vào cấu tạo nguyên tử?

Câu 10.(2 điểm)

Cho nguyên tố X, Y thuộc cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa hoc,  ở trạng thái cơ bản tổng số electron trên phân lớp s cuả X bằng 7, tổng số electron trên phân lớp d của X và Y bằng 16.

1. Cho m gam hỗn hợp gồm Y và oxide của X ( XO) vào 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A, 896 ml khí H2 (đktc) và 4,12 gam chất rắn không tan. Tính m.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            2. Một loại muối sulfate của nguyên tố Y có nhiều ứng dụng trong công nghiệp, trong y tế. Trong quá trình bảo quản muối sulfate của nguyên tố Y bị oxi hóa một phần bởi oxygen không khí tạo ra hỗn hợp Z. Hòa tan hoàn toàn Z bằng dung dịch loãng chứa 0,04 mol H2SO4, chia dung dịch sau phản ứng thành 2 phần bằng nhau.

            Phần I phản ứng với dung dịch BaCl2 dư thu được 16,31 gam kết tủa.

            Thêm từ từ dung dịch H2SO4 loãng dư vào phần II thu được dung dịch T, cho từ từ dung dịch KMnO4 0,1M vào dung dịch T đến khi phản ứng vừa đủ cần dùng vừa đủ 100 ml. Tính khối lượng muối sulfate của Y ban đầu và %  muối đã bị oxi hóa.

———————-Hết——————————

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Thí sinh không được sử dụng tài liệu, kể cả bảng hệ thống tuần hoàn.

– Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:…………………………………..….Số báo danh:……………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 1(2 điểm): Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s1. Nguyên tử nguyên tố Y có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s2.

1. Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của X và Y.

2. Số electron độc thân của nguyên tử X và Y lớn nhất là bao nhiêu. Giải thích.

CâuNội DungĐiểm
Câu 1. 2,0 điểm1. Cấu hình electron của X là: Trường hợp chưa xuất hiện phân lớp 3d: 1s22s22p63s23p64s1 Trường hợp chưa xuất hiện phân lớp 3d, bán bão hòa gấp: 1s22s22p63s23p63d54s1 Trường hợp chưa xuất hiện phân lớp 3d, bão hòa gấp: 1s22s22p63s23p63d104s1 Cấu hình electron của Y là: Trường hợp chưa xuất hiện phân lớp 3d: 1s22s22p63s23p64s2 Trường hợp chưa xuất hiện phân lớp 3d, bỏ qua bán bão hòa gấp và bão hòa gấp: 1s22s22p63s23p63d1,2,34s2 1s22s22p63s23p63d5,6,7,84s2 1s22s22p63s23p63d104s2 2. Số electron độc thân của X lớn nhất là 6 ứng với cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d54s1 (có thể biểu diễn dưới dạng orbital)     Số electron độc thân của Y lớn nhất là 5 ứng với cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d54s2 (có thể biểu diễn dưới dạng orbital)  0,25       0,5             0,75       0,5

Câu 2(2 điểm):

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1.Cho biết: Hydrogen có hai đồng vị là và . Nguyên tử khối trung bình của hydrogen là 1,008. Nguyên tử khối trung bình của oxygen là 16. Tính số nguyên tử của đồng vị  có trong 1 ml H2O (khối lượng riêng của H2O = 1,00 gam/ml).

2. Dựa vào cấu hình electron cho biết các nguyên tử nguyên tố 2He,11Na, 6C, 33Ga, là kim loại, phi kim hay khí hiếm. Giải thích.

Câu 2. 2,0 điểm1.Gọi x là % số nguyên tử , (1-x) là  % số nguyên tử của Ta có:             Số nguyên tử H trong một ml nước: nguyên tử Số nguyên tử  trong một ml nước: nguyên tử 2. Cấu hình electron nguyên tử 2He: 1s2, có 2 electron trên lớp ngoài cùng, nhưng lớp electron ngoài cùng đã bão hòa (có cấu trúc bền vững) nên nguyên tử He là khí hiếm. Cấu hình electron nguyên tử 11Na: 1s22s22p63s1, có 1 electron trên lớp ngoài cùng nên nguyên tử Na là kim loại. Cấu hình electron nguyên tử 6C: 1s22s22p2, có 4 electron trên lớp ngoài cùng và chỉ có 2 lớp electronnên nguyên tử C là phi kim. Cấu hình electron nguyên tử 31Ge: 1s22s22p63s23p63d104s24p1, có 3 electron trên lớp ngoài cùng Ga là kim loại.  0,5           0,5                     0,25     0,25   0,25   0,25

Câu 3(2 điểm):X, Y, R, A, B, M theo thứ tự là 6 nguyên tố liên tiếp trong bảng Hệ thống tuần hoàn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân là 63 (X có số đơn vị điện tích hạt nhân nhỏ nhất).

            1. Xác định vị trí (chu kì, nhóm) của các nguyên tố X,  R, M trong bảng tuần hoàn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            2. Viết cấu hình electron của X2−, Y, R, A+, B2+, M3+. So sánh bán kính của chúng và  giải thích?

            3. Trình bày cách tiến hành thí nghiệm hóa học để so sánh tính kim loại của A và B. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra (nếu có).

Gọi Z là số điện tích hạt nhân của X    =>  Số điện tích hạt nhân của Y, R, A, B, M lần lượt        (Z + 1), (Z + 2), (Z + 3), (Z + 4), (Z+5)  Theo giả thiết         Z + (Z + 1) + (Z + 2) + (Z + 3) + (Z + 4)+ (Z+5) =  63       => Z = 8 Vị trí: 8X : [He]2s22p4 : Chu kì 2, nhóm VIA. 10R : 2s22p6 => CK 2, nhóm VIIIA 13M: [Ne]3s23p1 => CK 3, nhóm IIIA          0,25     0,75
®8X;    9Y;   10R;   11A;       12B,    13M (O)    (F)    (Ne)   (Na)   (Mg)   (Al)   
O2-, F, Ne, Na+, Mg2+ , Al3+ đều có cấu hình e: 1s2 2s2 2p60,25
Số lớp e giống nhau => bán kính r phụ thuộc điện tích hạt nhân. Điện tích hạt nhân càng lớn thì bán kính r càng nhỏ. rO2-  > r F-> rNe>rNa+ >  rMg2+ > rAl3+  0,25
Chuẩn bị: Kim loại Na, Mg; dung dịch phenolphtalein; nước; cốc thủy tinh. Tiến hành: – Lấy 2 cốc thủy tinh, mỗi cốc có chứa khoảng 200 ml nước, nhỏ tiếp vài giọt dung dịch phenolphtalein. – Cho một mẫu Na vào cốc (1), một dây Mg vào cốc (2). = >Quan sát hiện tượng thí nghiệm, thấy mức độ phản ứng của sodium và magnesium với nước, từ đó kết luận tính kim loại của Na mạnh hơn Mg.    0,5

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi hsg lớp 10 môn hóa học

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *