dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

ĐỀ THI THỬ TN THPT 2020 MÔN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH

ĐỀ THI THỬ TN THPT 2020 MÔN HÓA TỈNH NAM ĐỊNH

DE THI THU TN THPT 2020 MON HOA TINH NAM DINH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

UBNDTỈNHNAM ĐỊNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THITHỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
NĂM HỌC 2019-2020
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thờigian phát đề(Đề thi có 04 trang)Mã đề:301Họ, tên thí sinh: …………………………………………
Số báo danh: …………………………………………….
• Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27;Fe = 56.
• Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêuchuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Câu 41:Kim loại nào sau đâykhôngtác dụng với dung dịch axit nitric đặc nguội?
A.Cu.B.Na.C.Mg.D.Al.
Câu 42:Khí đinitơ oxit còn gọi là khí gây cười, bóng cười. Nếu lạm dụng quá mức khí này thì dẫn tới
trầm cảm và có thể gây tử vong. Công thức hóa học của đinitơ oxit là
A.N2O4.B.NO2.C.NO.D.N2O.
Câu 43:Oxi chiếm phần trăm về khối lượng cao nhất trong chất nào sau đây?
A.Saccarozơ.B.Xenlulozơ.C.Fructozơ.D.Tinh bột.
Câu 44:Thủy phân este nào sau đây thu được C2H5OH?
A.Etyl fomat.B.Metyl axetat.C.Isopropyl axetat.D.Vinyl fomat.
Câu 45:Trong nước cứng tạm thời có chứa thành phần nào sau đây?
A.CaCl2và Mg(HCO3)2.B.CaCl2và MgSO4.
C.Ca(HCO3)2và Mg(HCO3)2.D.NaHCO3và KHCO3.
Câu 46:Cho hỗn hợp các kim loại Na, K, Mg, Al, Ba có cùng số mol hòa tan vào nước dư ở nhiệt độ
thường. Sau phản ứng, chất rắn còn lại có thành phần là
A.Mg, Al.B.Mg.C.Ba.D.Al.
Câu 47:Kim loại nào sau đây có tính nhiễm từ?
A.Al.B.Ca.C.Fe.D.Na.
Câu 48:Chất X có công thức cấu tạo HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.Tên gọi của X là
A.Valin.B.Glyxin.C.Lysin.D.Axit Glutamic.
Câu 49:Chất nào sau đây tác dụng được dung dịch Brom?
A.Metan.B.Anilin.C.Axit Axetic.D.Fructozơ.
Câu 50:Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Cu(OH)2tạo thành dung dịch có màu tím?
A.Anbumin.B.Glixerol.C.Glucozơ.D.Gly-Ala.
Câu 51:Chất nào sau đây tác dụng được dung dịch AgNO3trong NH3tạo kết tủa màu vàng?
A.Stiren.B.Axetilen.C.Etilen.D.Anđehit axetic.
Câu 52:Nung nóng Fe(OH)2trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn nào sau đây?
A.Fe2O3.B.Fe3O4.C.FeO.D.Fe.
Câu 53:Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?
A.Mg.B.Al.C.K.D.Fe.
Câu 54:Dung dịch chất nào sau đâykhôngdẫn được điện?
A.C2H5OH.B.NaOH.C.CH3COOH.D.NaCl.
Câu 55:Hiđro hóa hoàn toàntriolein với xúc tác thích hợp, thu được chất X. Công thứccủa X là
A.C17H35COOH.B.(C17H33COO)3C3H5.
C.(C15H31COO)3C3H5.D.(C17H35COO)3C3H5.1Câu 56:Kim loại nào sau đây tác dụng được dung dịch HCl?
A.Ag.B.Zn.C.Au.D.Cu.
Câu 57:Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch NaOH, vừa tác dụng với dung dịch HCl?
A.CaCO3.B.MgSO4.C.Al(OH)3.D.AlCl3.
Câu 58:Natri cacbonat được dùng trong nhiều ngành công nghiệp.Công thức của natri cacbonat làA.NH4HCO3.
Câu 59:Phát biểu đúng làB.Na2CO3.C.Na2SO4.D.NaOH.A.Công thức của thạch cao nung là CaSO4.H2O.
B.Thạch cao khan dùng để bó bột, đúc tượng.
C.Công thức của thạch cao sống là CaSO4.0,5H2O.
D.Thạch cao khan dùng sản xuất xi măng.
Câu 60:Kim loại dẫn điện tốt nhất là
A.Sắt.B.Đồng.C.Bạc.D.Vàng.
Câu 61:Cho các phát biểu sau:
(a)Ở điều kiện thường, tất cả kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước.
(b)Cho Na vào dung dịch CuSO4, thu được khí không màu và kết tủa màu nâu đỏ.
(c)Al(OH)3có tính chất lưỡng tính và tính khử.
(d)Nhôm bền trong không khí là do có lớp màng oxit (Al2O3) bảo vệ.
(e)Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu, người ta dùng Na2CO3hoặc Na3PO4.
(f)Để bảo quản kim loại kiềm, người ta ngâmchúngtrong dầu hỏa.
Số phát biểu đúng là
A.5.B.2.C.4.D.3.
Câu 62:Cho m gam Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3dư, thu được 2,16 gam kim loại Ag.
Giá trị của m là
A.1,28.B.0,32.C.0,64.D.1,92.
Câu 63:Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, etyl axetat, điphenyl oxalat và glixerol triaxetat.Thủy phân hoàn toàn 44,28 gam X trong dung dịch NaOH (dư, đun nóng), có 0,5 mol NaOH phản ứng,thu được m gam hỗn hợp muối và 13,08 gam hỗn hợp Y gồm các ancol.Cho toàn bộ Y tác dụng với Na
dư, thu được 2,688 lít H2.Giá trị của m là
A.46,7 gam.B.48,86 gam.C.51,02 gam.D.59,78 gam.
Câu 64:Cho các phát biểu sau:
(a)Cho etyl axetat vào dung dịch NaOH, đun nóng thu được dung dịch đồng nhất.
(b)Thủy phân hoàn toàn saccarozo trong môi trường kiềm, thu được hai loại monosaccarit.
(c)Muối mononatri glutamat được sử dụng làm bột ngọt (mì chính).
(d)Trùng hợp etyl metacrylat, thu được thủy tinh hữu cơ.
(e)Tất cả tơ tổng hợp đều được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
(f)Chất béo rắn nặng hơn nước và không tan trong nước.
Số phát biểu đúng là
A.2.B.3.C.4.D.1.
Câu 65:Hòa tan hết hỗn hợp Fe2O3và Cu có cùng số mol vào dung dịch HCl dư, thu được dung dịch
X. Chất nào sau đâykhôngtác dụng với X?
A.NaOH.B.NaNO3.C.Ag.D.HNO3.
Câu 66:Cho các tơ sau: tơ tằm, tơ nitron, tơ visco, tơ lapsan, nilon-6,6 và nilon-6.Số tơ hóa học là
A.3.B.6.C.4.D.5.2Câu 67:Hỗn hợp E gồm các chất hữu cơ mạch hở X (C4H13O6N3) và đipeptit Y (C4H8O3N2). Cho 0,2mol E tác dụng với dung dịch NaOHdư, đun nóng thu được 4,48 lítmột khí duy nhất (làm xanh quỳ tímẩm) và hỗn hợp chỉ chứa muối của axit oxalic và muối của một aminoaxit. Mặt khác, cho 0,1 mol E tác
dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam hỗn hợp chất hữu cơ.Giá trị của m là
A.26,575.B.16,725.C.21,225.D.42,450.
Câu 68:Phát biểu nào sau đâysai?
A.Điện phân dung dịch CuSO4với điện cực trơ, thu được kim loại Cu ở anot.
B.Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.
C.Để thanh thép ngoài không khí ẩm thì xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học.
3+
D.Kim loại Cu khử được ion Fetrong dung dịch FeCl3.
Câu 69:Nung hỗn hợp chất rắn gồm natri axetat, natri hiđroxit và canxi oxit trong ống nghiệm thu đượckhí X. Phát biểu đúng là
A.Khí X là etilen.
B.Khí X làm mất màu được dung dịch KMnO4ở nhiệt độ thường.
C.Có thể thu khí X bằng phương pháp đẩy nước.
D.CaO là xúc tác của phản ứng.
Câu 70:Hỗn hợp X gồm Fe3O4và Fe2O3. Trộn 2,7 gam bột Al vào 31 gam X rồi tiến hành phản ứng
nhiệt nhôm, thu được hỗn hợp Y. Hoà tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3dư, thu được 9,408 lít khíNO2(là sản phẩm khử duy nhất của N+5). Phần trăm khối lượng Fe2O3trong Xgần nhấtvới giá trị nào
sau đây?
A.61,93%.B.30,96.C.51,61%.D.10,19%.
Câu 71:Hòa tan hoàn toàn 5,1 gam Al2O3cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là
A.150 ml.B.100 ml.C.300 ml.D.200 ml.
Câu 72:Hỗn hợp X gồm axit oleic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần vừa đủ 10,6 molO2, thu được CO2và 126 gam H2O. Mặt khác, cho 0,12 mol X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ,đun nóng, thu được glixerol và a gam hỗn hợp gồm natri oleat và natri stearat.Giá trị của a là
A.122,0.B.60,80.C.36,48.D.73,08.
Câu 73:Phát biểu nào sau đâysai?
A.Phân tử tetrapeptit mạch hở chứa 3 liên kết peptit.
B.Tất cả aminoaxit đều có tính chất lưỡng tính.
C.Dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím.
D.Ở điều kiện thường, etylamin là chất lỏng, tan nhiều trong nước.
Câu 74:Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 90%. Cho toàn bộ CO2sinh ra vào
dung dịch nước vôi trong dư, thu được 60 gam kết tủa.Giá trị của m là
A.120.B.60.C.30.D.54.
Câu 75:Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo các bước sau đây
Bước 1:Cho 1 ml CH3COOH, 1 ml C2H5OH và vài giọt dung dịch H2SO4đặc vào ống nghiệm.
Bước 2:Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5-6 phút ở 65-700C.
Bước 3:Làmlạnh, sau đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm.
Cho các phát biểu sau:
(a)Axit H2SO4đặc vừa có vai trò làm xúc tác, vừa làm tăng hiệu suất tạo sản phẩm.
(b)Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tránh phân hủy sản phẩm.
(c)Sau bước 2, trong ống nghiệm vẫn còn axit axetic và ancol etylic.
(d)Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp.
(e)Ở thí nghiệm trên, có thể thay dung dịch axit sunfuric đặc bằng dung dịch axit clohidric đặc.
(f)Mục đíchchính của việc làm lạnh là để cho hơi etyl axetat ngưng tụ.
Số phát biểukhôngđúng là
A.1.B.3.C.4.D.2.3Câu 76:Cho m gam đipeptit Glu-Ala tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Số mol NaOH đã
phản ứng là 0,3 mol. Giá trị của m là
A.21,8.B.65,4.C.23,6.D.32,7.
Câu 77:X, Y, Zlà 3 este mạch hở (trong đó X, Y đơn chức, Z hai chức). Đun nóng 28,92 gam hỗn hợpE chứaX, Y, Zvới dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp F chỉ chứahaimuối cótỉ lệ số mol 1 : 1và hỗn hợphaiancol no, có cùng số nguyêntử cacbon. Dẫn toàn bộ hỗn hợp haiancol này qua bìnhđựng Na dư, thu được 4,368 lít H2và thấy khối lượng bình tăng 12,15 gam.Đốt cháy toàn bộ F thu đượcNa2CO3,CO2và 10,53 gam H2O. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của este có khối
lượng phân tử nhỏ nhất trong E là
A.3,84%.B.3,92%.C.3,96%.D.3,78%.Câu 78:Hợpchất hữu cơEcó công thức phân tử C9H8O4thỏa mãncác phương trình hóa học sau:(1)E+ 3NaOH → 2X + Y + H2O;(2) 2X + H2SO4→ Na2SO4+ 2Z(3) Z + 2AgNO3+ 4NH3+ H2O → T + 2Ag + 2NH4NO3(4) Y + CO2+ H2O → M + NaHCO3
BiếtE, M, X, Y, Z,T là kí hiệu của các hợp chất.Nhận xét nào sau đây đúng?
A.1 molMtác dụng tối đa 2 mol NaOH.B.PhântửYcó3 nguyên tử oxi.
C.Phân tửYcó 7 nguyên tử cacbon.D.Trong phản ứng (3),Zbị khử.
Câu 79:Cho hơi nước qua than nóng đỏ thu được 0,3 mol hỗn hợp khí X gồm CO,H2và CO2. Hỗn hợpX phản ứng vừa hết hỗn hợp Y nung nóng gồm CuO, MgO, Fe3O4và Al2O3có cùng số mol thì thu hỗnhợp chất rắn Z. Hòa tan Z vào dung dịch HCl thì thu được 3,36 lít khí. Nếu cho X vào nước vôi trong dưthì thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A.5B.15C.8D.25
.
.
.
.
Câu 80:X là chất rắn, không màu, có nhiều trong mía, củ cải đường và hoa thốt nốt. Thủy phân X trongmôi trường axit, thu được chất hữu cơ Y (có khả năng làm mất màu dung dịch brom).X và Y lần lượt là
A.Xenlulozơ và Glucozơ.B.Saccarozơ và Glucozơ.
C.Saccarozơ và Fructozơ.D.Tinh bột và Glucozơ.

———-HẾT———-

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em download file pdf tại đây

ĐỀ THI THỬ TN THPT SỞ NAM ĐỊNH LẦN 2

 

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *