Giải chi tiết mã 204 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Giải chi tiết mã 204 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 4 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian … Read more

Giải chi tiết mã 203 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Giải chi tiết mã 203 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 4 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian … Read more

Giải chi tiết mã 202 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Giải chi tiết mã 202 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 4 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian … Read more

Ma trận đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

MA TRẬN ĐỀ CHÍNH THỨC THI TỐT NGHIỆP THPT 2022 MÔN HÓA HỌC v Mức độ: 5 : 2,5 : 1,75 : 0,75                                                         v Tỉ lệ LT/BT: 7,25 : 2,75 v Tỉ lệ Vô cơ/ hữu cơ: 5,5 : 4,5                                                       v Tỉ lệ 11/12: 1 : 9 Lớp STT Nội dung Mức độ Tổng NB … Read more

Giải chi tiết mã 201 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Giải chi tiết mã 201 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 4 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian … Read more

4 mã đề gốc thi tốt nghiệp thpt 2022 môn hóa

4 mã đề gốc thi tốt nghiệp thpt 2022 môn hóa Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại Zn?      A. Ag.                                B. Cu.                                C. Au.                                D. Na. Polime nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?      A. Poliacrilonitrin.             B. Polietilen.                      C. Polibuta-1,3-đien.         D. Poli(vinyl clorua). Chất nào sau … Read more