dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa số 17 file word và lời giải chi tiết

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa số 17 file word và lời giải chi tiết

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
PHÁT TRIỂN ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ SỐ 17 (Đề thi có 04 trang)KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: …………………………………………….

Số báo danh: ……………………………………………….

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137.

* Các thể tích khí đều đo ở (đktc).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 41.            Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. CH3COOH.                  B. HF.                                C. C2H5COOH.                D. HNO3.

Câu 42.            Trong các chất sau chất nào làm quỳ tìm chuyển sang màu đỏ

A. Glyxin.                          B. Axit glutamic.               C. Alanin.                          D. Lysin.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 43.            Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn?

A. K.                                  B. Na.                                C. Al.                                 D. Mg.

Câu 44.            Khi cho kim loại Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng sinh ra khí không màu bị hóa nâu trong không khí ẩm.Khí đó là khí gì?

A. Đinitơ pentaoxit.          B. Nitơ đioxit.                   C. Đinitơ oxit.                   D. Nitơ monooxit.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 45.            Polime nào sau đây có công thức(-CH2-CH2-)n?

A. Polipropilen                  B. Polietilen.                      C. Polivinyl xianua            D. Poli(vinyl clorua).

Câu 46.            Kim loại Al tác dụng với H2SO4 trong dung dịch tạo ra H2 và chất nào sau đây?

A. Al2(SO4)3.                    B. Al2O3.                           C. AlCl3.                           D. Al(OH)3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 47.            Axit stearic là một axit béo có trong mỡ động vật. Công thức của axit stearic là

A. C3H5(OH)3.                  B. CH3COOH.                  C. C15H31COOH.              D.C17H35COOH.

Câu 48.            Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Cu.                                B. Ca.                                C. Na.                                D. Mg.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 49.            Số oxi hóa của sắt trong hợp chất Fe(OH)3

A. +1.                                B. +2.                                 C. +3.                                D. +6.

Câu 50.            Chất nào sau đây tác dụng với kim loại K sinh ra khí H2?

A. C2H3COOH.                B. CH3COOC2H5.             C. CH3CHO.                     D. C2H4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 51.            X là kim loại thể lỏng ở điều kiện thường. X là

A. Fe.                                 B. W.                                 C. Cu.                                D. Hg.

Câu 52.            Fe2O3 tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây?

A. NaCl.                            B. NaOH.                          C. FeCl3.                           D. HCl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 53.            Hợp chất X có tên gọi là nhôm sunfat.Công thức của X là ?

A. AlF3.                             B. Al(NO3)3.                     C. Al2(SO4)3.                    D. AlCl3.

Câu 54.            Số nguyên tử cacbon trong phân tử etyl axetat là?

A. 6.                                   B. 5.                                   C. 4.                                   D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 55.            Chất nào làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh?

A. Axit axetic.                   B. Metylamin.                    C. Tinh bột.                       D. Glucozơ.

Câu 56.            Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ?

A. Saccarozơ.                    B. Fructozơ.                       C. Tinh bột.                       D. Xenlulozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 57.            Kim loại nào sau đây tác dụng với nước tạo khí H2?

A. Cu.                                B. Ag.                                C. K.                                  D. Au.

Câu 58.            Chất nào sau đây làm mềm nước cứng vĩnh cửu ?

A. CaSO4.                         B. MgCO3.                        C. Na2CO3                        D. MgO.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 59.            Trong dung dịch, ion nào sau đây oxi hóa được kim loại Cu?

A. Mg2+.                            B. K+.                                C. Fe3+.                              D. Al3+.

Câu 60.            Boxit là quặng để sản xuất ra nhôm.Công thức quặng boxit là

A. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.                                       B. Al2O3.2H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. CaCO3.MgCO3.                                                      D. CaSO4.H2O.

Câu 61.            Este X có công thức phân tử C3H6O2. Thủy phân X trong dung dịch NaOH dư, thu được sản phẩm gồm natri fomiat và ancol Y. Công thức của Y là

A. C2H4(OH)2.                  B. C2H5OH.                      C. C2H5OH.                      D. C3H7OH.

Câu 62.            Phát biểu nào sau đây đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Glucozơ bị thủy phân trong môi trường axit.

B. Tinh bột và xenlulozo là đồng phân.

C. Xenlulozơ thuộc loại monosaccarit.

D. Dung dịch glucozo tham gia phản ứng tráng gương.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 63.            Cho m gam KHCO3 tác dụng vừa đủ dung dịch HCl thu được KCl, H2O và 4,48 lít CO2. Giá trị của m là

A. 15,0.                              B. 20,0.                              C. 10,0.                              D. 30,0.

Câu 64.            Lên men m gam glucozo thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc. Giá trị của m là

A. 13,5.                              B. 18,0.                              C. 9,0.                                D. 16,2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 65.            Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra muối FeSO4?

A. Fe2O3.                           B. FeCl2.                            C. Fe.                                 D. Fe(OH)3.

Câu 66.            Cho các tơ sau: polietilen, tinh bột, tơ tằm, polivinylclorua, glucozo, bông, nilon-6, nilon-6,6. Số polime thiên nhiên là 

A. 1.                                   B. 3.                                   C. 4.                                   D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 67.            Để khử hoàn toàn m gam Fe2O3 thành kim loại Fe ở nhiệt độ cao (không có oxi) cần tối thiểu 1,344 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 1,6.                                B. 2,4.                                C. 4,8.                                D. 3,2.

Câu 68.            Đốt cháy hoàn toàn m gam alanin trong O2 thu được 3,36 lít khí N2 (đktc), H2O và CO2. Giá trị của m là

A. 7,665.                            B. 5,676.                            C. 6,675.                            D. 26,7.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 69.      Cho X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no chứa một liên kết C=C và có tồn tại đồng phân hình học). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam. Mặt khác, đun nóng 21,62 gam E với 300ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp T chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn hơn trong hỗn hợp T là

A. 8,64 gam                      B. 4,68 gam                       C. 9,72 gam                      D. 8,10 gam

(Lời giải) Câu 70.       Cho m gam bột Fe vào 800ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO­3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO ( sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là

A. 10,8 và 4,48.                 B. 10,8 và 2,24.                 C. 17,8 và 2,24.                 D. 17,8 và 4,48.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 71.       Cho sơ đồ chuyển hoá theo đúng tỉ lệ mol

(X) C8H12O6 + 3NaOH → X1 + 2X2+ X3

X1+HCl → X4+ NaCl

X2 + NaOH  X5+ Na2CO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biết X là este mạch hở, cho các phát biểu sau:

(1) X là este no ba chức mạch hở.

(2) X1, X2 đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gướng.

(3) X3 hoà tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Oxi hoá hoàn toàn 0,1 mol chất X3 thu được 0,2 mol CO2.

(5)X5 là hidrocacbon no.

Số phát biểu đúng là:

A. 2.                                   B. 1.                                   C. 4.                                   D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 72.       Hỗn hợp E gồm axit béo X và triglyxerit Y. Cho m gam E tác dụng với dung dịch KOH (vừa đủ), thu được a gam glyxerol và dung dịch chỉ chứa một muối kali của axit béo. Mặt khác, nếu đốt cháy hết m gam E thì cần vừa đủ 6,895 mol O2, thu được 5,1 mol CO2 và 4,13 mol H2O. Cho a gam glyxerol vào bình đựng Na dư, kết thúc phản ứng thấy bình đựng Na tăng thêm 7,12 gam. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

A. 89,32%.                        B. 10,68%.                         C. 28,48%.                        D. 33,50%.

(Lời giải) Câu 73.       Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Fe3O4 và Fe(NO3)2 (trong đó oxi chiếm 371/1340 khối lượng hỗn hợp X) trong dung dịch HCl dư thấy có 4,61 mol HCl phản ứng. Sau khi các phản ứng xảy ra xong thu được dung dịch Y chỉ chứa 238,775 gam muối clorua và 14,56 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO, H2. Hỗn hợp Z có tỉ khối so với H2 là 69/13. Thêm dung dịch NaOH dư vào Y, sau phản ứng thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được 114,2 gam chất rắn T. Phần trăm khối lượng Fe3O4 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 13%.                             B. 32%.                              C. 24%.                             D. 27%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 74.       Cho các phát biểu sau:

(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được khí H2 ở catot.

(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho.

(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO4 và H2SO4, có xuất hiện sự ăn mòn điện hóa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2, thu được chất rắn gồm Ag và AgCl.

Số phát biểu đúng là

A. 3.                                   B. 1.                                   C. 2.                                   D. 4.

(Lời giải) Câu 75.       Cho sơ đồ phản ứng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                                           2X1 + 2H2O → 2X2 + X3 + H2

                                           2X2 + X4 → BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

                                           X4 + 2X5 → BaSO4 + K2SO4 + 2CO2 + 2H2O

Các chất X1, X4, X5 lần lượt là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. NaOH, Ba(HCO3)2, KHSO4.                                  B. BaCl2, Ba(HCO3)2, H2SO4.

C. NaCl, Ba(HCO3)2, KHSO4.                                    D. NaCl, NaHCO3, H2SO4.

(Lời giải) Câu 76.       Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp E gồm CH4, C2H4, C3H6 và C2H2, thu được 8,064 lít CO2 (đktc) và 7,56 gam H2O. Mặt khác, cho 6,192 gam E phản ứng được với tối đa 0,168 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của x là

A. 0,1.                                B. 0,25.                              C. 0,2.                                D. 0,15.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 77.       Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và NaNO3 (trong bình kín, không có không khí) đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Hấp thụ hết Z vào nước, thu được 400 ml dung dịch E (chỉ chứa một chất tan) có pH = 1, không có khí thoát ra. Giá trị của m là

A. 3,50.                              B. 4,45.                              C. 5,46.                              D. 4,50.

(Lời giải) Câu 78.       Điện phân dung dịch X chứa x mol CuSO4 và 0,15 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 1,848 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở cả hai điện cực là 4,368 lít (đktc). Biết hiệu suất điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của x là

A. 0,1125.                          B. 0,1800.                          C. 0,1950.                          D. 0,1350.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 79.       Cho các phát biểu sau:

(a) Tơ nitron thuộc loại tơ poliamit.

(b) Mỡ động vật, dầu thực vật tan nhiều trong benzen.

(c) Dung dịch lysin làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Poli(metyl metacrylat) được dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ.

(đ) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp.

Số phát biểu đúng là

A. 2.                                   B. 4.                                   C. 3.                                   D. 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(Lời giải) Câu 80.       Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam dầu dừa và 10 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đĩa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.

Bước 3: Rót vào hỗn hợp 15 – 20 ml dung dịch NaCl bão hòa, nóng, khuấy nhẹ rồi để yên.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Có các phát biểu sau:

(a) Ở bước 1, nếu thay dầu dừa bằng dầu nhớt thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra tương tự.

(b) Ở bước 2, việc thêm nước cất để đảm bảo phản ứng thủy phân xảy ra.

(c) Ở bước 2, có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Ở bước 3, thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tách muối của axit béo ra khỏi hỗn hợp.

(e) Ở bước 3, có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch CaCl2 bão hòa.

(f) Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4.                                   B. 3.                                   C. 5.                                   D. 6.

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hơn tại

Tổng hợp đề thi thử TN THPT môn hóa năm 2022 có đáp án

Tổng hợp đề thi TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *