Loa nghe nhạc, loa bluetooth, dàn karaoke, âm thanh sân khấu trường học lớp học

HSK 4 Vocabulary List

HSK 4 Vocabulary List

Chinese Pinying English
阿姨 āyí aunt
a ah
ǎi short
ài love
爱好 àihào hobby
爱情 àiqíng Love
安静 ānjìng Be quiet
安排 ānpái arrange
安全 ānquán security
àn dark
按时 ànshí on time
按照 ànzhào according to
Eight
hold
爸爸 bàba Dad
ba
bái white
bǎi hundred
bān class
bān move
bàn half
办法 bànfǎ Way
办公室 bàngōngshì Office
帮忙 bāngmáng Help
帮助 bāngzhù Help
bāo package
包括 bāokuò Include
bǎo full
保护 bǎohù protect
保证 bǎozhèng ensure
bào Hold
抱歉 bàoqiàn feel sorry
报道 bàodào report
报名 bàomíng sign up
报纸 bàozhǐ Newspaper
杯子 bēizi glass
北方 běifāng north
北京 Běijīng Beijing
bèi times
bèi cover
běn book
本来 běnlái originally
bèn stupid
鼻子 bízi nose
compare
比较 bǐjiào compare
比赛 bǐsài Match
笔记本 bǐjìběn Notebook
必须 bìxū Must
毕业 bìyè graduation
biàn Times
变化 biànhuà change
标准 biāozhǔn standard
表达 biǎodá Expression
表格 biǎogé form
表示 biǎoshì Express
表演 biǎoyǎn perform
表扬 biǎoyáng Praise
bié other
别人 biéren Others
宾馆 bīnguǎn hotel
冰箱 bīngxiāng Refrigerator
饼干 bǐnggān Biscuits
并且 bìngqiě also
博士 bóshì doctor
不但 búdàn not only
不过 búguò However
不客气 búkèqi You are welcome
No
不得不 bùdébù have to
不管 bùguǎn no matter
不仅 bùjǐn not only
部分 bùfen Part
wipe
cāi guess
cái just
材料 cáiliào Material Science
cài food, dish
菜单 càidān menu
参观 cānguān visit
参加 cānjiā participate in
cǎo grass
céng layer
chá tea
chà difference
差不多 chàbuduō Almost
cháng taste
cháng long
长城 chángchéng The Great Wall
长江 chángjiāng The Yangtze River
chǎng site
唱歌 chànggē Sing
超过 chāoguò Exceed
超市 chāoshì Supermarket
chǎo Noisy
衬衫 chènshān shirt
成功 chénggōng Success
成绩 chéngjì achievement
成熟 chéngshú mature
成为 chéngwéi Become
诚实 chéngshí honest
城市 chéngshì City
乘坐 chéngzuò ride
chī eat
吃惊 chījīng Be amazed
迟到 chídào Late
重新 chóngxīn again
抽烟 chōuyān smoking
chū come out
出差 chūchāi A business travel
出发 chūfā Set out
出生 chūshēng Birth
出现 chūxiàn Appear
出租车 chūzūchē Taxi
厨房 chúfáng Kitchen
除了 chúle except
穿 chuān Wear
chuán ship
传真 chuánzhēn Fax
窗户 chuānghu Window
chūn spring
词典 cídiǎn Dictionary
词语 cíyǔ terms, words
times
聪明 cōngming clever
cóng from
从来 cónglái Always
粗心 cūxīn careless
cuò Wrong
答案 dá’àn Answer
打扮 dǎban dress up
打电话 dǎdiànhuà Phone call
打篮球 dǎlánqiú Play basketball
打扰 dǎrǎo Disturb
打扫 dǎsǎo Clean
打算 dǎsuàn Plan
打印 dǎyìn Print
打折 dǎzhé Discount
打针 dǎzhēn To make an injection
large, big
大概 dàgài Probably
大家 dàjiā everybody
大使馆 dàshǐguǎn Embassy
大约 dàyuē about
dài belt
dài wear
代表 dàibiǎo representative
代替 dàitì replace
大夫 dàifu Doctor
担心 dānxīn Worry
蛋糕 dàngāo Cake
但是 dànshì however
dāng When
当地 dāngdì Local
当然 dāngrán Of course
当时 dāngshí at that time
dāo knife
导游 dǎoyóu Guide
dào reach
到处 dàochù everywhere
到底 dàodǐ To the end
道歉 dàoqiàn apologize
得意 déyì Proud
de
de
děi have to
dēng lamp
等 (动) děng Wait (verb)
等 (助) děng Etc
low
bottom
弟弟 dìdi Younger brother
地方 dìfang location, place
地球 dìqiú earth
地铁 dìtiě metro
地图 dìtú Map
地址 dìzhǐ address
第一 dìyī first
diǎn spot
电脑 diànnǎo Computer
电视 diànshì television
电梯 diàntī Elevator.
电影 diànyǐng Film
电子邮件 diànzǐyóujiàn E-mail
diào fall
调查 diàochá investigation
diū lose
dōng winter
dōng east
东西 dōngxi thing
dǒng understand
动物 dòngwù Animal
动作 dòngzuò action
dōu all
read
堵车 dǔchē Traffic jam
肚子 dùzi belly
duǎn short
duàn paragraph
duàn break
锻炼 duànliàn Physical exercise
duì Pair, couple
duì to, for
对不起 duìbuqǐ I’m sorry.
对话 duìhuà dialogue
对面 duìmiàn Opposite side
dùn Meal
duō many
多么 duōme what, how
多少 duōshao how much
duǒ classifier of flower
饿 è hungry
ér and
而且 érqiě And
儿童 értóng children
儿子 érzi Son
耳朵 ěrduo Ears
èr Two
send out
发烧 fāshāo Have a fever
发生 fāshēng Happen
发现 fāxiàn find
发展 fāzhǎn Development
法律 fǎlǜ Law
翻译 fānyì translate
烦恼 fánnǎo annoyance
反对 fǎnduì Opposition
反映 fǎnyìng reflect
饭馆 fànguǎn restaurant
范围 fànwéi Range
方便 fāngbiàn convenient
方法 fāngfǎ Method
方面 fāngmiàn Aspect
方向 fāngxiàng direction
房间 fángjiān Room
访问 fǎngwèn Visit
fàng discharge
放弃 fàngqì give up
放暑假 fàngshǔjià summer vacation
放心 fàngxīn Don’t worry
非常 fēicháng very
飞机 fēijī aircraft
fēn minute
分之 fēnzhī percent
分钟 fēnzhōng Minute
fèn share (measure word)
丰富 fēngfù rich
风景 fēngjǐng Scenery
否则 fǒuzé otherwise
符合 fúhé accord with
服务员 fúwùyuán Waiter
rich
附近 fùjìn nearby
父亲 fùqīn father
复习 fùxí Review
复印 fùyìn To copy
复杂 fùzá complex
负责 fùzé Be responsible for
改变 gǎibiàn change
干杯 gānbēi Cheers!
干净 gānjìng clean
干燥 gānzào Dry
gǎn dare
感动 gǎndòng Be moved
感觉 gǎnjué feel
感冒 gǎnmào get cold
感情 gǎnqíng feeling
感谢 gǎnxiè Thank
gān dry
刚才 gāngcái just
刚刚 gānggāng just
gāo high
高级 gāojí senior
高兴 gāoxìng happy
告诉 gàosu tell
哥哥 gēge older brother
various
individual
个子 gèzi Height
gěi give
gēn with
根据 gēnjù according to
gèng more
公共汽车 gōnggòngqìchē Bus
公斤 gōngjīn Kilogram
公里 gōnglǐ kilometre
公司 gōngsī company
公园 gōngyuán Park
工具 gōngjù tool
工资 gōngzī wages
工作 gōngzuò work
共同 gòngtóng common
gǒu Dog
gòu enough
购物 gòuwù Shopping
孤单 gūdān alone
估计 gūjì estimate
鼓励 gǔlì encourage
鼓掌 gǔzhǎng applause
顾客 gùkè customer
故事 gùshi Story
故意 gùyì deliberately
刮风 guāfēng Windy
guà hang
guān shut down, close
关键 guānjiàn key
关系 guānxì relationship
关心 guānxīn Care for
关于 guānyú about
观众 guānzhòng Audience
管理 guǎnlǐ Administration
guāng light
广播 guǎngbō Radio broadcast
广告 guǎnggào Advertisement
guàng Stroll
规定 guīdìng Regulations
guì Expensive
国际 guójì international
国家 guójiā Country
果然 guǒrán Sure enough
果汁 guǒzhī fruit juice
过 (动) guò pass
过 (助) guo Over
过程 guòchéng process
过去 guòqù Past times
hái still
还是 háishì still
孩子 háizi Children
海洋 hǎiyáng ocean
害怕 hàipà Fear
害羞 hàixiū Shy
寒假 hánjià The winter vacation
hàn sweat
汉语 hànyǔ Chinese
航班 hángbān flight
hǎo good
好吃 hǎochī Yummy
好处 hǎochù benefit
好像 hǎoxiàng Be like, seem
hào Number
号码 hàomǎ number
drink
and
river
合格 hégé qualified
合适 héshì appropriate
盒子 hézi Box
hēi black
黑板 hēibǎn blackboard
hěn very
hóng red
猴子 hóuzi Monkey
hòu thick
后悔 hòuhuǐ regret
后来 hòulái later
后面 hòumiàn behind
忽然 hūrán suddenly
护士 hùshi Nurse
护照 hùzhào passport
互相 hùxiāng each other
花 (动) huā spend
花园 huāyuán Garden
huà painting
怀疑 huáiyí doubt
huài bad
欢迎 huānyíng Welcome
huán return
环境 huánjìng Environment
huàn change
huáng yellow
huí return
回答 huídá Answer
回忆 huíyì Memory
huì can;be able to
会议 huìyì Meeting
活动 huódòng activity
活泼 huópō lively
huǒ fire
火车站 huǒchēzhàn Train station
获得 huòdé Get
或者 huòzhě perhaps
机场 jīchǎng Airport
机会 jīhuì Opportunity
基础 jīchǔ Basics
鸡蛋 jīdàn Egg
激动 jīdòng Excited
几乎 jīhū almost
积极 jījí positive
积累 jīlěi accumulation
extremely
极其 jíqí extremely
集合 jíhé aggregate
及时 jíshí timely
即使 jíshǐ even if
several
send
记得 jìde remember
记者 jìzhě Reporter
计划 jìhuà plan
季节 jìjié Season
既然 jìrán although
技术 jìshù technology
继续 jìxù Continue
jiā home
家具 jiājù furniture
加班 jiābān overtime work
加油站 jiāyóuzhàn Gas station
jiǎ false
价格 jiàgé Price
坚持 jiānchí Insist
检查 jiǎnchá inspect; check
简单 jiǎndān simple
减肥 jiǎnféi Reduce weight
减少 jiǎnshǎo reduce
jiàn piece
健康 jiànkāng Healthy
见面 jiànmiàn meet
将来 jiānglái future
jiǎng speak
奖金 jiǎngjīn bonus
降低 jiàngdī reduce
jiāo teach
jiāo hand over
交流 jiāoliú Communication
交通 jiāotōng traffic
骄傲 jiāo’ào Proud
jiǎo horn
jiǎo foot
饺子 jiǎozi Dumplings
jiào call
教室 jiàoshì Classroom
教授 jiàoshòu professor
教育 jiàoyù education
jiē meet, pick
接受 jiēshòu accept
街道 jiēdào Street
结果 jiéguǒ Result
结婚 jiéhūn get married
结束 jiéshù End
节目 jiémù program
节日 jiérì festival
节约 jiéyuē save
姐姐 jiějie older sister
解决 jiějué Solve
解释 jiěshì explain
jiè borrow
介绍 jièshào introduce
今天 jīntiān Today
尽管 jǐnguǎn although
紧张 jǐnzhāng Nervous
jìn near
jìn enter
进行 jìnxíng in process of
禁止 jìnzhǐ prohibit
精彩 jīngcǎi Marvellous
精神 jīngshén spirit
经常 jīngcháng Often
经过 jīngguò through
经济 jīngjì Economics
经理 jīnglǐ manager
经历 jīnglì experience
经验 jīngyàn experience
京剧 jīngjù Beijing opera
警察 jǐngchá Policeman
竟然 jìngrán Unexpectedly
竞争 jìngzhēng compete
镜子 jìngzi Mirror
究竟 jiūjìng exactly
jiǔ Nine
jiǔ long
jiù used, old
jiù
举办 jǔbàn hold
举行 jǔxíng hold
拒绝 jùjué refuse
距离 jùlí distance
句子 jùzi sentence
觉得 juéde Think
决定 juédìng Decision
咖啡 kāfēi Coffee
kāi open
开始 kāishǐ start
开玩笑 kāiwánxiào Make fun of
kàn see
看法 kànfǎ view
看见 kànjiàn seeing
考虑 kǎolǜ Consider
考试 kǎoshì Examination
Tree (measure word)
科学 kēxué science
咳嗽 késou cough
thirsty
可爱 kě’ài Lovely
可怜 kělián Poor
可能 kěnéng Probably
可是 kěshì however
可惜 kěxī unfortunately
可以 kěyǐ Sure
moment
course
客人 kèrén Guest
肯定 kěndìng sure
空气 kōngqì air
空调 kōngtiáo Air conditioner
恐怕 kǒngpà I’m afraid
kǒu mouth
cry
bitter
裤子 kùzi trousers
kuài block
kuài fast
快乐 kuàilè happy
筷子 kuàizi chopsticks
kuān wide
kùn sleepy
困难 kùnnan difficulty
扩大 kuòdà Expand
pull
垃圾桶 lājītǒng Trash
spicy
lái come
来不及 láibují There’s not enough time
来得及 láidejí In time
lán blue
lǎn lazy
浪费 làngfèi Waste
浪漫 làngmàn romantic
lǎo old
老虎 lǎohǔ Tiger
老师 lǎoshī Teacher
le
lèi tired
lěng cold
冷静 lěngjìng calm down
leave
离开 líkāi leave
in
理发 lǐfà Haircut
理解 lǐjiě Understand
理想 lǐxiǎng ideal
礼貌 lǐmào politeness
礼物 lǐwù gift
厉害 lìhai Fierce
力气 lìqi Strength
例如 lìrú for example
历史 lìshǐ History
liǎ Two
lián even
联系 liánxì contact
liǎn face
练习 liànxí Practice
凉快 liángkuai Pleasantly cool
liǎng Two
liàng bright
liàng Car (measure word)
聊天 liáotiān chat
了解 liǎojiě understand
邻居 línjū neighbor
líng Zero
另外 lìngwài in addition
liú stay
留学 liúxué Overseas Study
流泪 liúlèi Shed tears
流利 liúlì fluent
流行 liúxíng Popular
liù Six
lóu floor
road
luàn chaos
旅游 lǚyóu Tourism
绿 green
律师 lǜshī Lawyer
妈妈 māma Mom
麻烦 máfan trouble
Horse
马虎 mǎhu Careless
马上 mǎshàng Right off
ma
mǎi buy
mài sell
mǎn full
满意 mǎnyì Satisfied
màn slow
máng busy
māo cat
毛巾 máojīn Towel
帽子 màozi Hat
méi no
没关系 méiguānxi No problem
měi each
美丽 měilì beautiful
妹妹 mèimei Younger sister
mén door
mèng dream
rice
米饭 mǐfàn Steamed Rice
密码 mìmǎ Password
免费 miǎnfèi Free of charge
面包 miànbāo Bread
面条 miàntiáo noodle
民族 mínzú Nation
明白 míngbai clear
明天 míngtiān Tomorrow
名字 míngzi Name
母亲 mǔqīn mother
目的 mùdì objective
take
哪 (哪儿) nǎ(nǎr) Which (where)
那 (那儿) nà(nàr) That (there)
奶奶 nǎinai grandma
耐心 nàixīn patience
nán south
nán difficult
难道 nándào could it be said that …
难过 nánguò Sorry
难受 nánshòu Uncomfortable
男人 nánrén Man
ne
nèi within
内容 nèiróng content
néng can
能力 nénglì ability
you
nián year
年级 niánjí grade
年龄 niánlíng Age
年轻 niánqīng Young
niǎo bird
nín you
牛奶 niúnǎi milk
农村 nóngcūn countryside
nòng get, make
努力 nǔlì Strive
暖和 nuǎnhuo warm
女儿 nǚ’ér daughter
女人 nǚrén woman
偶尔 ǒu’ěr occasionally
爬山 páshān Mountain climbing
排列 páiliè array
盘子 pánzi plate
判断 pànduàn judge
旁边 pángbiān Side
pàng fat
跑步 pǎobù Run
péi accompany
朋友 péngyou Friend
批评 pīpíng criticism
皮肤 pífū skin
啤酒 píjiǔ Beer
脾气 píqi Bad temper
piān piece
便宜 piányi Cheap
piàn fool
piào ticket
漂亮 piàoliang beautiful
乒乓球 pīngpāngqiú Table Tennis
苹果 píngguǒ Apple
平时 píngshí peacetime
瓶子 píngzi Bottle
broken
葡萄 pútao Grape
普遍 pǔbiàn universal
普通话 pǔtōnghuà Mandarin
Seven
妻子 qīzi Wife
ride
其次 qícì Secondly
其实 qíshí actually
其他 qítā Other
其中 qízhōng among
奇怪 qíguài strange
起床 qǐchuáng Get up
起飞 qǐfēi take off
起来 qǐlái get up
气候 qìhòu climate
qiān thousand
千万 qiānwàn Must
铅笔 qiānbǐ pencil
签证 qiānzhèng visa
qián money
前面 qiánmiàn Front
qiáng wall
qiāo knock
qiáo Bridge
巧克力 qiǎokèlì Chocolates
亲戚 qīnqi Relative
qīng light
轻松 qīngsōng Relaxed
清楚 qīngchu clear
qíng Sunny
情况 qíngkuàng Situation
qǐng please
请假 qǐngjià leave
请客 qǐngkè Treat
qióng poor
qiū autumn
区别 qūbié Difference
take
go
去年 qùnián Last year
全部 quánbù whole
缺点 quēdiǎn shortcoming
缺少 quēshǎo Lack
què but
确实 quèshí Exactly
qún group
裙子 qúnzi skirt
然而 rán’ér however
然后 ránhòu Then
ràng Give Way
heat
热闹 rènao lively
热情 rèqíng Enthusiasm
rén people
人民币 rénmínbì RMB
任何 rènhé whatever, any
任务 rènwu task
认识 rènshi know
认为 rènwéi think
认真 rènzhēn earnest
rēng throw
仍然 réngrán still
day
日记 rìjì diary
容易 róngyì easily
如果 rúguǒ If
入口 rùkǒu Entrance
ruǎn soft
sān Three
sǎn umbrella
散步 sànbù Take a walk
森林 sēnlín Forest
沙发 shāfā Sofa
商店 shāngdiàn Shop
商量 shāngliang discuss
伤心 shāngxīn Sad
shàng upper
上班 shàngbān go to work
上网 shàngwǎng Surf the Internet
上午 shàngwǔ morning
稍微 shāowēi slightly
shǎo less
社会 shèhuì Sociology
shéi who
shēn deep
申请 shēnqǐng Apply
身体 shēntǐ body
什么 shénme What
甚至 shènzhì Even to the extent that
生病 shēngbìng Fall ill, get sick
生活 shēnghuó Life
生命 shēngmìng life
生气 shēngqì get angry
生日 shēngrì Birthday
声音 shēngyīn voice
shěng province
shèng Left
失败 shībài fail
失望 shīwàng Disappointment
师傅 shīfu Master worker
湿润 shīrùn Moist
狮子 shīzi Lion
shí Ten
十分 shífēn very
时候 shíhou time
时间 shíjiān time
实际 shíjì Actual
实在 shízài really
食品 shípǐn food
使 shǐ make
使用 shǐyòng Use
shì yes
shì try
市场 shìchǎng market
适合 shìhé Fit
适应 shìyìng Adapt
世纪 shìjì century
世界 shìjiè world
事情 shìqing Thing
shōu collect
收入 shōurù income
收拾 shōushi Tidy
手表 shǒubiǎo Wrist Watch
手机 shǒujī Mobile phone
首都 shǒudū capital
首先 shǒuxiān First
shòu thin
受不了 shòubuliǎo Cannot bear sth
受到 shòudào Suffer
售货员 shòuhuòyuán Salesperson
shū book
shū lose, fail
舒服 shūfu comfortable
叔叔 shūshu uncle
熟悉 shúxī be familiar with
shù tree
数量 shùliàng Number
数学 shùxué Mathematics
数字 shùzì number
刷牙 shuāyá Brush one’s teeth
shuài Handsome
shuāng double
shuǐ water
水果 shuǐguǒ Fruits
水平 shuǐpíng level
睡觉 shuìjiào sleep
顺便 shùnbiàn Incidentally
顺利 shùnlì smoothly
顺序 shùnxù order
说话 shuōhuà speak
说明 shuōmíng Explain
硕士 shuòshì master
司机 sījī Driver
die
Four
sòng give
速度 sùdù speed
塑料袋 sùliàodài Plastic bag
suān acid
suàn count
虽然 suīrán although
随便 suíbiàn casual
随着 suízhe along with
suì year
孙子 sūnzi Grandson
所以 suǒyǐ therefore
所有 suǒyǒu All
he
she
it
tái platform
tái Lift
tài too
太阳 tàiyáng sunlight
态度 tàidu attitude
tán talk
弹钢琴 tángāngqín Play the piano
tāng soup
táng sugar
tǎng lie
tàng Trip
讨论 tǎolùn discuss
讨厌 tǎoyàn Hate
特别 tèbié Especially
特点 tèdiǎn Characteristic
téng hurt
踢足球 tīzúqiú Play football
topic
提高 tígāo increase
提供 tígōng provide
提前 tíqián in advance
提醒 tíxǐng remind
体育 tǐyù Sports
天气 tiānqì weather
tián sweet
填空 tiánkòng Fill in the blanks
tiáo strip
条件 tiáojiàn condition
跳舞 tiàowǔ dance
tīng hear
停止 tíngzhǐ Stop it
tǐng quite
通过 tōngguò through
通知 tōngzhī notice
同情 tóngqíng Sympathy
同事 tóngshì Colleague
同学 tóngxué Classmate
同意 tóngyì Agree
头发 tóufa Hair
突然 tūrán suddenly
图书馆 túshūguǎn Library
tuī push
推迟 tuīchí delay
tuǐ leg
tuō take off
袜子 wàzi Socks
wài abroad, outside
wán play
wán finish
完成 wánchéng complete, finish
完全 wánquán completely
wǎn bowl
晚上 wǎnshang Night
wàn ten thousand
wǎng to, towards
往往 wǎngwǎng Often
网球 wǎngqiú Tennis
网站 wǎngzhàn website
忘记 wàngjì forget
危险 wēixiǎn danger
wèi feed
wèi position
wèi by
为了 wèile in order to
为什么 wèishénme Why
味道 wèidào taste
温度 wēndù temperature
文化 wénhuà Culture
文章 wénzhāng Article
wèn ask
问题 wèntí problem
I
我们 wǒmen We
握手 wòshǒu Handshake
污染 wūrǎn contaminated
nothing
无聊 wúliáo Boring
无论 wúlùn no matter what
Five
误会 wùhuì Misunderstanding
西 west
西瓜 xīguā watermelon
西红柿 xīhóngshì Tomato
希望 xīwàng hope
吸引 xīyǐn Attract
习惯 xíguàn Habit
wash
洗手间 xǐshǒujiān Restroom
洗衣机 xǐyījī Washing machine
洗澡 xǐzǎo Take a shower
喜欢 xǐhuan like
xià summer
xià lower
下午 xiàwǔ Afternoon
下雨 xiàyǔ rain
xiān before
先生 xiānsheng Sir
xián salty
现代 xiàndài modern
现在 xiànzài Now
羡慕 xiànmù Envy
限制 xiànzhì limit
xiāng fragrant
香蕉 xiāngjiāo Banana
相反 xiāngfǎn Contrary
相同 xiāngtóng identical
相信 xiāngxìn believe
详细 xiángxì detailed
xiǎng ring
xiǎng think
xiàng towards
xiàng image
消息 xiāoxi message
xiǎo Small
小姐 xiǎojiě Miss
小时 xiǎoshí hour
小说 xiǎoshuō Novel
小心 xiǎoxīn Look out
xiào laugh
笑话 xiàohua joke
效果 xiàoguǒ Effect
校长 xiàozhǎng Principal
xiē some
xié shoes
xiě write
谢谢 xièxie Thank you
xīn new
新闻 xīnwén news
新鲜 xīnxiān fresh
辛苦 xīnkǔ hard
心情 xīnqíng mood
xìn letter
信任 xìnrèn trust
信心 xìnxīn confidence
信用卡 xìnyòngkǎ Credit card
兴奋 xīngfèn Excitement
星期 xīngqī week
xíng That’s ok
行李箱 xínglixiāng Trunk
xǐng wake up
xìng surname
性别 xìngbié Gender
性格 xìnggé character
幸福 xìngfú happiness
兴趣 xìngqù Interest
熊猫 xióngmāo Panda
xiū repair
休息 xiūxi Rest
需要 xūyào Need
许多 xǔduō many
选择 xuǎnzé Choice
学生 xuésheng Student
学习 xuéxí Study
学校 xuéxiào School
xuě Snow
xuè blood
压力 yālì pressure
牙膏 yágāo toothpaste
亚洲 yàzhōu Asia
ya ah
yán salt
严格 yángé strict
严重 yánzhòng serious
研究生 yánjiūshēng Graduate student
颜色 yánsè colour
演出 yǎnchū show
演员 yǎnyuán performer, actor
眼镜 yǎnjìng glasses
眼睛 yǎnjing Eye
阳光 yángguāng Sunshine
羊肉 yángròu mutton
养成 yǎngchéng Cultivate
样子 yàngzi A look
邀请 yāoqǐng Invitation
要求 yāoqiú Requirement
yào want
yào drug
钥匙 yàoshi Key
爷爷 yéye grandpa
also
也许 yěxǔ perhaps
page
叶子 yèzi Leaf
One
衣服 yīfu clothes
医生 yīshēng Doctor
医院 yīyuàn Hospital
一定 yídìng Certain
一共 yígòng Altogether
一会儿 yíhuìr A little while
一切 yíqiè everything
一样 yíyàng equally
with
以后 yǐhòu In the future
以前 yǐqián before
以为 yǐwéi Think
已经 yǐjīng Already
椅子 yǐzi Chair
亿 Billion
一般 yìbān commonly
一边 yìbiān One side
一起 yìqǐ together
一直 yìzhí always
意见 yìjiàn Opinion
意思 yìsi Meaning
艺术 yìshù Art
yīn Yin
因此 yīncǐ therefore
因为 yīnwèi because
音乐 yīnyuè Music
银行 yínháng Bank
饮料 yǐnliào Drinks
引起 yǐnqǐ cause
印象 yìnxiàng impression
应该 yīnggāi Should
yíng win
影响 yǐngxiǎng Influence
yìng hard
勇敢 yǒnggǎn Brave
永远 yǒngyuǎn forever
yòng use
优点 yōudiǎn Advantage
优秀 yōuxiù excellent
幽默 yōumò Humor
yóu from
由于 yóuyú Because
尤其 yóuqí especially
游戏 yóuxì Game
游泳 yóuyǒng Swimming
yǒu have
有名 yǒumíng Famous
有趣 yǒuqù interesting
友好 yǒuhǎo friendly
友谊 yǒuyì friendship
yòu also
右边 yòubian Right
fish
愉快 yúkuài Cheerful
于是 yúshì Therefore
and
语法 yǔfǎ grammar
语言 yǔyán language
羽毛球 yǔmáoqiú Badminton
遇到 yùdào encounter
预习 yùxí Preview
yuán element, Yuan
yuán circle
原来 yuánlái Original
原谅 yuánliàng Forgive
原因 yuányīn Reason
yuǎn far
愿意 yuànyì Be willing
约会 yuēhuì Date
yuè The more
yuè month
月亮 yuèliang Moon
阅读 yuèdú Read
yún cloud
允许 yǔnxǔ allow
运动 yùndòng motion
杂志 zázhì Magazine
zài stay
zài again
再见 zàijiàn Bye
咱们 zánmen We
暂时 zànshí temporary
zāng dirty
早上 zǎoshang Morning
责任 zérèn responsibility
怎么 zěnme How
怎么样 zěnmeyàng How about
增加 zēngjiā increase
增长 zēngzhǎng increase
zhǎi narrow
zhàn station
zhāng Zhang
zhǎng grow
丈夫 zhàngfu husband
招聘 zhāopìn recruit
着急 zháojí Worry
zhǎo look for
照顾 zhàogù look after
照片 zhàopiàn Photo
照相机 zhàoxiàngjī Camera
这 (这儿) zhè(zhèr) Here (here)
zhe in process of
zhēn really
真正 zhēnzhèng real
整理 zhěnglǐ Arrangement
整齐 zhěngqí neat
正常 zhèngcháng normal
正好 zhènghǎo Just right
正确 zhèngquè Correct
正式 zhèngshì formal
正在 zhèngzài in process of
证明 zhèngmíng Prove
zhī of
zhī only
支持 zhīchí Support
知道 zhīdào know
知识 zhīshi knowledge
值得 zhídé Worth
直接 zhíjiē direct
植物 zhíwù Botany, plant
职业 zhíyè Occupation
zhǐ finger, to point
zhǐ only
只好 zhǐhǎo have to
只要 zhǐyào as long as
质量 zhìliàng quality
至少 zhìshǎo at least
制造 zhìzào Manufacture
中国 zhōngguó China
中间 zhōngjiān Middle
中文 zhōngwén Chinese
中午 zhōngwǔ Noon
终于 zhōngyú finally
zhǒng species
重点 zhòngdiǎn A key
重视 zhòngshì importance, attach importance to
重要 zhòngyào important
周末 zhōumò Weekend
周围 zhōuwéi around
zhū pig
逐渐 zhújiàn gradually
主动 zhǔdòng active
主要 zhǔyào main
主意 zhǔyi idea
zhù live
zhù wish
祝贺 zhùhè Congratulate
著名 zhùmíng famous
注意 zhùyì Be careful
专门 zhuānmén specialized
专业 zhuānyè major
zhuàn earn
zhuàng Hit
准备 zhǔnbèi Get ready
准确 zhǔnquè accuracy
准时 zhǔnshí on time
桌子 zhuōzi Table
仔细 zǐxì careful
word, character
字典 zìdiǎn Dictionaries
自己 zìjǐ Own, self
自然 zìrán natural
自行车 zìxíngchē Bicycle
总结 zǒngjié summary
总是 zǒngshì always
zǒu go
rent
组成 zǔchéng Form
组织 zǔzhī organization
zuǐ mouth
zuì most
最好 zuìhǎo Best
最后 zuìhòu Last
最近 zuìjìn Lately
尊重 zūnzhòng respect
昨天 zuótiān Yesterday
左边 zuǒbian left
zuò sit
zuò do
做生意 zuòshēngyi Do business
zuò Seat
座位 zuòwèi seat
作业 zuòyè task
作用 zuòyòng Effect
作者 zuòzhě autho

 

Leave a Comment