Ngoại ngữ

TIẾNG ANH 12 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

TIẾNG ANH 12 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY Xem thêm TIẾNG ANH 12 UNIT 1: HOME LIFE I. TIẾNG ANH 12 UNIT 2 – VOCABULARY diversity/dai’və:siti/ (n ) = variety (n) sự đa dạng hóa diversify /dai’və:sifai/ (v): đa dạng hóa approval/ə’pru:vəl/ (n) ≠ disapproval (n): đồng tình,...

Đọc tiếp...

TIẾNG ANH 12 UNIT 1: HOME LIFE

TIẾNG ANH 12 UNIT 1: HOME LIFE Xem thêm TIẾNG ANH 12 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY I. TIẾNG ANH 12 UNIT 1 – VOCABULARY (work on a) night shift: ca đêm biology /bai’ɔləʤi/( n ): sinh vật/ sinh học biologist[bai’ɔlədʒist] (n ): nhà sinh vật học biological...

Đọc tiếp...

214 BỘ THỦ HÁN NGỮ

214 BỘ THỦ HÁN NGỮ  BỘ THỦ LÀ GÌ?  Bộ thủ là thành phần cơ bản tạo ra chữ Hán, vì một chữ hán được cấu tạo nên bởi một hay nhiều bộ thủ ghép với nhau. Ví dụ: Chữ 天 /tiān/ (trời, ngày) được tạo...

Đọc tiếp...