Category NGOẠI NGỮ

50 idioms phổ biến nhất!

Mời bạn tham khảo thêm TOP 200 idioms thông dụng trong tiếng Anh! 1. A piece of cake: Dễ như ăn bánh. 2. All ears: Lắng nghe. 3. Apple of my eye: Người quan trọng trong mắt ai đó, người…