dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trả lời:

Mục tiêu của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là

  • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm yêu cầu thực hiện CTGDPT linh hoạt, phù hợp với điều kiện của địa phương và cơ sở giáo dục.
  • Phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và GV trong việc thực hiện chương trình; khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện các PPDH và đánh giá theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực HS.
  • Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường; bảo đảm tính dân chủ, thống nhất giữa các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ HS và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo các hoạt động/ bước chính sau:

  1. Xác định căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường
  2. Đánh giá tình hình và các điều kiện thực hiện chương trình trong năm học
  3. Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường
  4. Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *