Giáo án powerpoint hóa 11 bài 9 ôn tập chương 2 KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 9 ôn tập chương 2 KNTT Bài 9: ÔN TẬP CHƯƠNG 2 I. HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC Nhiệm vụ 1: Nitrogen …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….…………………………………………………………………………………… ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….…………………………………………………………………………………… ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….…………………………………………………………………………………… ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………….…………………………………………………………………………………… Nhiệm vụ 2a: Amonia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………