Phân biệt PREFER và WOULD RATHER

Phân biệt PREFER và WOULD RATHER

Prefer và Would Rather là hai từ thường gặp trong tiếng Anh và có nhiều cấu trúc và cách sử dụng khác nhau gây trở ngại cho người học tiếng Anh. Cần ghi nhớ cấu trúc:

 Would rather do something = would prefer to do something: thích làm gì

Xem thêm Difference: MISTAKE vs FAULT vs ERROR vs BLUNDER vs DEFECT?

I. Cách sử dụng PREFER

1. Prefer to (do) hoặc Prefer doing

Thường bạn có thể dùng ‘Prefer to (do)‘ hoặc ‘Prefer doing‘ để diễn tả bạn thích điều gì đó hơn nói chung:

E.g: I don’t like cities. I prefer to live in the country (hoặc I prefer living in the country.)

(Tôi không thích thành phố. Tôi thích sống ở nông thôn hơn)

3. Ngoài ra ‘prefer’ còn có cấu trúc sau:

Prefer st to st else:

E.g: I prefer this dress to the one you were wearing yesterday.

(Anh thích bộ quần áo này hơn chiếc bộ em đã mặc ngày hôm qua.)

Prefer doing st to doing st else = Prefer to do st rather than (do) st else:

E.g: I prefer flying to travelling by train.

(Tôi thích đi máy bay hơn là đi bằng xe lửa.)

Anh prefers to live in Haiphong city rather than (live) in Hanoi.

(Anh thích sống ở thành phố Hai Phòng hơn là sống ở Hà Nội.)

‘Would prefer’ để nói tới điều ta muốn làm trong một tình huống cụ thể nào đó (không phải chung chung):

 • ‘Would prefer st (+ or+st else)’ (thích cái gì ‘hơn cái gì’):

E.g: “Would you prefer tea or coffee?” – “Coffee, please.”

(Anh muốn uống trà hay cà phê vậy?” ” – Cà phê.

 • “Would prefer to do”:

E.g: “Shall we go by train?” – “Well, I’d prefer to go by car.” (không nói ‘going’)

(Chúng ta đi xe lửa nhé? Ồ tôi thích đi xe hơi hơn.)

I’d prefer to stay at home tonight rather than go to the cinema.

(Tối nay tôi thích ở nhà hơn là đi xem phim.)

II. Cách sử dụng Would Rather

1. Would rather ‘do’ st = would prefer ‘to do’ st:

E.g: “Shall we go by train?”- “Well, I’d prefer to go by car.” (hoặc “Well, I’d rather go by car.”)

(Chúng ta đi xe lửa nhé?” – “Ồ, tôi thích đi xe hơi hơn.”

NOTE: Câu phủ định là: Would rather not ‘do’ st:

E.g: I’m tired. I’d rather not go out this evening, if you don’t mind.

(Tôi cảm thấy mệt. Tôi không muốn đi chơi tối nay, nếu anh không giận.)

“Do you want to go out this evening?” – “I’d rather not.

(“Bạn muốn đi chơi tối nay không?” – “Tôi không muốn.”)

2. Ngoài ra ‘Would rather’ còn có cấu trúc sau:

Would rather do something than (do) something else:

E.g: I’d rather stay at home tonight than go to the cinema.

(Tối nay tôi thích ở nhà hơn là đi xem phim.)

Would rather you ‘did’ st: Dùng khi bạn muốn người khác làm một điều gì đó:

E.g: “Shall I stay here?” – “I’d rather you came with us.”

(“Tôi ở lại đây nhé?” – “Tôi muốn anh đi với chúng tôi hơn”).

“Shall I tell them the news?” – “No, I’d rather they didn’t know.”

(“Tôi nói cho họ biết tin nhé?” – “Không tôi muốn họ không biết”).

“Shall I tell them or would you rather they didn’t know?”

(“Tôi sẽ nói với họ nhé hay là anh không muốn cho họ biết?”)

Trong cấu trúc này chúng ta dùng thì quá khứ (came, did v.v…) nhưng ý nghĩa lại là hiện tại hoặc tương lai, chứ không phải quá khứ. Hãy so sánh:

E.g: I’d rather cook the dinner now.

(Tôi muốn nấu bữa tối ngay bây giờ.)

Nhưng:

I’d rather you cooked the dinner now. (không nói ‘I’d rather you cook’)

(Anh muốn em nấu bữa tối ngay lúc này.)

III. Câu phủ định của PREFER và WOULD RATHER

S would rather not do something: S không muốn làm gì

S would rather = S’d rather (viết tắt)

I’m tired. I would rather not to go out this evening, if you don’t mind: Tôi cảm thấy mệt. Tôi không muốn đi chơi tối nay, nếu anh không giận.

IV. Bài tập PREFER và WOULD RATHER

Question 1. Viết lại các câu sau

 1. “Would you mind not smoking in here?”
  >>>> I’d rather……………………………………
 2. I would prefer you to deliver the goods by Saturday.
  >>>>> I’d rather……………………………………
 3. I would rather go shopping than play volleyball.
  >>>>> I prefer……………………………………

Question 2. Choose the best answer to fill the gap in each of the following.
 • 1. I prefer coffee ________________ tea.
 • 2. I don’t fancy the theatre again. I’d rather _____________ to the cinema.
 • 3. Although I love relaxing on beaches, I think I prefer ____________ in the mountains.
 • 4. I’d rather speak to him in person _____________ things over the phone.
 • 5. I prefer trains ___________ cars.
 • 6. I’m not a big fan of cars; I prefer _____________ by train.
 • 7. If I had a choice I think I’d rather _______________.
 • 8. They’d rather have lunch inside but I’d prefer _____________ outside in the garden.
 • 9. I _____________ you to help him.
 • 10. We _____________ you did the work yourself.
 • Question 2. Choose the correct option.
 • 1. She ____________ eat a salad than a hamburger.
 • 2. They ______________ dogs. They don’t like cats.
 • 3. I ______________ stay home today.
 • 4. We ________________ watching basketball.
 • 5. Usually people ______________ warm weather.
 • 6. I _____________ buy the blue shirt.
 • 7. Why do you _______________ going out with Tom?
 • 8. I _______________ have the meeting at 6 pm.
 • 9. Normally, we ______________ going to the beach.
 • 10. I ______________ watch the football game.
Question 3. Give the correct form of the verb in brackets.
 • 1. I would rather ________(learn) French than Spanish.
 • 2. Would you rather ________ (drive) a car or a motorcycle?
 • 3. He ‘d like to go to Canada whereas his wife would prefer _____ (go) to Mexico.
 • 4. Her husband would rather _________(rent) a house.
 • 5. My wife would like to visit a museum, but I would prefer _____(go) to Ayers Rock.