tiếng anh

Từ vựng tiếng Anh về các loài cây

Từ vựng tiếng Anh về các loài cây Từ vựng tiếng Anh về các loài cây Alder – [‘ɔl:də]: cây tổng quán sủi Apple tree – [‘æpltri:]: cây táo Ash – [æ∫]: cây tần bì Beech – [bi:t∫]: cây sồi Birch – [bə:t∫]: cây gỗ bulô Bracken – [‘brækən]: cây dương xỉ...

Đọc tiếp...

TIẾNG ANH 12 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

TIẾNG ANH 12 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY Xem thêm TIẾNG ANH 12 UNIT 1: HOME LIFE I. TIẾNG ANH 12 UNIT 2 – VOCABULARY diversity/dai’və:siti/ (n ) = variety (n) sự đa dạng hóa diversify /dai’və:sifai/ (v): đa dạng hóa approval/ə’pru:vəl/ (n) ≠ disapproval (n): đồng tình,...

Đọc tiếp...

TIẾNG ANH 12 UNIT 1: HOME LIFE

TIẾNG ANH 12 UNIT 1: HOME LIFE Xem thêm TIẾNG ANH 12 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY I. TIẾNG ANH 12 UNIT 1 – VOCABULARY (work on a) night shift: ca đêm biology /bai’ɔləʤi/( n ): sinh vật/ sinh học biologist[bai’ɔlədʒist] (n ): nhà sinh vật học biological...

Đọc tiếp...