dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh

SKKN Đổi mới phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh nhằm tiếp cận chương trình Giáo dục phổ thông mới môn Sinh học bậc THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Điều kiện hoàn cảnh tạo ra sáng kiến
Quan điểm chỉ đạo của Đảng đề ra trong nghị quyết số 29-NQ/TW ngày
04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là
đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến
mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực
hiện…”
Trong nhiệm vụ cụ thể đối với giáo dục phổ thông: “Tập trung phát triển trí
tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng
năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống,
ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực
tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời.”
Một trong những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể là: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ
phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động,
sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền
thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ,
khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ
năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình
thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa
học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và
học.”
Đáp ứng quan điểm trên, chương trình GDPT 2018 được áp dụng cho cấp
THPT từ năm học 2022-2023. Để áp dụng thành công chương trình mới Bộ
2
GD&ĐT, sở GD&ĐT tỉnh Nam Định đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng
dẫn về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ GV thực hiện triển khai
chương trình GDPT mới.
Để thực hiện thành công chương trình GDPT mới thì đội ngũ GV là một trong
những yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của công cuộc đổi mới.
Vậy nên việc đào tạo, bồi dưỡng GV chuẩn bị cho chương trình GDPT mới là
nhiệm vụ cấp bách cần được thực hiện ngay trước năm học 2022-2023 đối với
các nhà trường THPT.
Trước bối cảnh đó, Tổ, nhóm bộ môn Sinh học nói riêng và các tổ bộ môn
khác của trường THPT Nguyễn Huệ nói chung đã tổ chức cho GV tìm hiểu,
nghiên cứu, phân tích chương trình GDPT tổng thể và chương trình bộ môn Sinh
học; nghiên cứu và thực hành các phương pháp, hình thức dạy học; đổi mới hình
thức kiểm tra đánh giá học sinh nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giáo viên thực hiện
chương trình GDPT 2018 bắt đầu áp dụng cho cấp THPT từ năm học 2022-


 1. II. CƠ SỞ LÝ LUẬN
 2. Chương trình tổng thể
  1.1. Quan điểm xây dựng
  Chương trình giáo dục phổ thông cụ thể hóa mục tiêu GDPT, giúp học
  sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã
  học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù
  hợp, biết xây dựng và phát triển hài hòa các mối quan hệ xã hội, có cá tính nhân
  cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và
  góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.
  Chương trình giáo dục phổ thông đảm bảo phát triển phẩm chất và năng lực
  người học thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức, kĩ năng cơ bản,
  thiết thực, hiện đại; hài hòa đức, trí, thể, mĩ; chú trọng thực hành, vận dụng kiến
  thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống. Thông qua
  các phương pháp, hình thức dạy học phát huy tính chủ động và tiềm năng của
  3
  mỗi HS, các phương pháp đánh giá phù hợp với mục tiêu giáo dục và phương
  pháp giáo dục để đạt được mục tiêu đó.
  Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng theo hướng mở, cụ thể là:
  a) Chương trình đảm bảo định hướng thống nhất và những giáo dục cốt lõi
  đối với HS toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho
  địa phương, nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo
  dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và
  điều kiện của địa phương, của nhà trường.
  b) Chương trình chỉ quy định những nguyên tắc, định hướng chung về yêu
  cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của HS, nội dung giáo dục, phương
  pháp giáo dục và việc đánh giá kết quả giáo dục, không quy định quá chi
  tiết tạo điều kiện cho tác giả viết sách và giáo viên phát huy tính chủ động,
  sáng tạo trong thực hiện chương trình.
  c) Chương trình đảm bảo tính ổn định và khả năng phát triển trong quá trình
  thực hiện cho phù hợp với tiến bộ khoa học – công nghệ và yêu cầu thực
  tế.
  1.2. Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông
  Chương trình giáo dục phổ thông cụ thể hóa mục tiêu GDPT, giúp HS làm
  chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học
  vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù
  hợp, biết xây dựng và phát triển hài hòa các mối quan hệ xã hội, có cá tính,
  nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú…
  Chương trình giáo dục trung học phổ thông giúp HS tiếp tục phát triển
  những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân
  cách công dân, khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn
  nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của
  bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động,
  khả năng thích ứng với những thay đổi trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách
  mạng công nghiệp mới.
  4
  1.3. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực
  Chương trình giáo dục trung học phổ thông hình thành và phát triển cho
  HS những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách
  nhiệm.
  Chương trình giáo dục trung học phổ thông hình thành và phát triển cho
  HS những năng lực cốt lõi:
  a) NL chung: NL tự chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết
  vấn đề và sáng tạo.
  b) NL đặc thù được hình thành và phát triển chủ yếu thông qua một số môn
  học và hoạt động giáo dục nhất định.
 3. Chương trình môn Sinh học
  2.1. Quan điểm
  a) Tiếp cận với xu hướng quốc tế: Bên cạnh việc tiếp thu, kế thừa thành
  công, ưu điểm của chương trình môn Sinh học hiện hành của Việt Nam,
  Chương trình môn Sinh học còn được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu sâu
  chương trình môn học này của một số quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức
  quốc tế.
  b) Thực hiện giáo dục định hướng nghề nghiệp: Nội dung môn Sinh học
  được xây dựng làm cơ sở cho các quy trình công nghệ gắn với các lĩnh vực
  ngành nghề, vì vậy trong yêu cầu cần đạt của từng chủ đề luôn yêu cầu học
  sinh liên hệ với các ngành nghề liên quan.
  c) Thực hiện giáo dục phát triển bền vững:
  Chương trình môn Sinh học chú trọng giúp học sinh phát triển khả năng
  thích ứng trong một thế giới biến đổi không ngừng; khả năng chung sống hài
  hoà với thiên nhiên và bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.
  Chương trình môn Sinh học quan tâm tới những nội dung gần gũi với cuộc
  sống hằng ngày, tạo điều kiện để học sinh tăng cường vận dụng kiến thức
  khoa học vào thực tiễn, từ thực tiễn nhận thức rõ những vấn đề về môi trường
  5
  và phát triển bền vững, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, rèn luyện khả
  năng thích ứng trong một thế giới biến đổi không ngừng.
  2.2. Mục tiêu chương trình môn Sinh học THPT
  Môn Sinh học hình thành, phát triển ở học sinh năng lực sinh học; đồng
  thời góp phần cùng các môn học, hoạt động giáo dục khác hình thành, phát
  triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, đặc biệt là tình yêu
  thiên nhiên, niềm tự hào về thiên nhiên của quê hương, đất nước; thái độ tôn
  trọng các quy luật của thiên nhiên, trân trọng, giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên,
  ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững; rèn luyện
  cho học sinh thế giới quan khoa học, tính trung thực, tinh thần trách nhiệm,
  tình yêu lao động, các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải
  quyết vấn đề và sáng tạo.
  2.3. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực môn Sinh học THPT
  Năng lực là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn
  có và quá trình học tập, rèn luyện cho phép con người huy động tổng hợp các
  kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý
  chí….thực hiện thành công một hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn
  trong những điều kiện cụ thể.

6
Phân loại năng lực gồm:
NĂNG
LỰC
NĂNG LỰC
CHUNG

 1. NL TỰ CHỦ VÀ TỰ HỌC
 2. NL GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁC
 3. NL GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO
  NĂNG LỰC
  ĐẶC THÙ
 4. NL NGÔN NGỮ
 5. NL TÍNH TOÁN
 6. NL KHOA HỌC
 7. NL CÔNG NGHỆ
 8. NL TIN HỌC
 9. NL THẨM MỸ
 10. NL THỂ CHẤT
  NĂNG LỰC
  ĐẶC BIỆT
  Năng lực sinh học
  Nhận
  thức sinh
  học
 • Nhận biết, kể tên, phát biểu, nêu được các đối tượng, khái niệm,
  quy luật, quá trình sống. [1.1]
 • Trình bày được các đặc điểm, vai trò của các đối tượng và các
  quá trình sống bằng các hình thức biểu đạt như ngôn ngữ nói,
  viết, công thức, sơ đồ, biểu đồ,…[1.2]
 • Phân loại được các đối tượng, hiện tượng sống theo các tiêu chí
  khác nhau. [1.3]
 • Phân tích được các đặc điểm của một đối tượng, sự vật, quá
  trình theo một logic nhất định.[1.4]
 • Giải thích được mối quan hệ giữa các sự vật và hiện tượng
  (nguyên nhân – kết quả, cấu tạo – chức năng,…).[1.5]
 • Nhận ra và chỉnh sửa được những điểm sai; đưa ra được những
  nhận định có tính phê phán liên quan tới chủ đề trong thảo
  luận.[1.6]
  7
  Tìm hiểu
  thế giới
  sống
 • Đề xuất vấn đề liên quan đến thế giới sống: đặt ra được các câu
  hỏi liên quan đến vấn đề; phân tích được bối cảnh để đề xuất vấn
  đề; dùng ngôn ngữ của mình biểu đạt được vấn đề đã đề
  xuất.[2.1]
 • Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết: phân tích được vấn đề
  để nêu được phán đoán; xây dựng và phát biểu được giả thuyết
  nghiên cứu [2.2]
 • Lập kế hoạch thực hiện: xây dựng được khung logic nội dung
  nghiên cứu; lựa chọn được phương pháp thích hợp (quan sát, thực
  nghiệm, điều tra, phỏng vấn, hồi cứu tư liệu,…); lập được kế
  hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu [2.3]
 • Thực hiện kế hoạch: thu thập, lưu giữ được dữ liệu từ kết quả
  tổng quan, thực nghiệm, điều tra; đánh giá được kết quả dựa trên
  phân tích, xử lí các dữ liệu bằng các tham số thống kê đơn giản;
  [2.4]
 • Viết, trình bày báo cáo và thảo luận: sử dụng được ngôn ngữ,
  hình vẽ, sơ đồ, biểu bảng để biểu đạt quá trình và kết quả nghiên
  cứu; viết được báo cáo nghiên cứu.[2.5]
  Vận dụng
  kiến thức,
  kĩ năng
  đã học
 • Giải thích thực tiễn: giải thích, đánh giá được những hiện tượng
  thường gặp trong tự nhiên và trong đời sống, tác động của chúng
  đến phát triển bền vững.[3.1]
 • Giải thích, đánh giá, phản biện được một số mô hình công nghệ
  ở mức độ phù hợp.[3.2]
 • Có hành vi, thái độ thích hợp: đề xuất, thực hiện được một số
  giải pháp để bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng;
  bảo vệ thiên nhiên, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu,
  đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.[3.3]
  8
  III. MÔ TẢ GIẢI PHÁP
 1. Thực trạng trước khi tạo ra sáng kiến
 2. 1. Về chương trình hiện hành và phương pháp dạy học truyền thống
  a. Mô tả
  Chương trình còn nặng tính hàn lâm, hình ảnh minh họa chưa sinh động,
  tình trạng khá phổ biến hiện nay là giáo viên lệ thuộc quá nhiều vào sách giáo
  khoa và sách giáo viên. Vẫn còn quan niệm cho rằng sách giáo khoa là “pháp
  lệnh”, nên nhiều giáo viên đã cố gắng thuyết trình, giảng giải hết những nội
  dung kiến thức có trong sách giáo khoa, yêu cầu học sinh học thuộc, ghi nhớ
  máy móc theo sách giáo khoa, thậm chí biến giờ dạy thành một giờ “đọc chép”
  từ sách giáo khoa. Chính việc cố gắng để dạy hết kiến thức trong sách giáo khoa
  đã gây ra sự quá tải, nặng nề, thiếu thời gian cho một tiết học trên lớp. Nội dung
  của sách giáo viên cũng chỉ là những hướng dẫn được cho rằng “có thể tốt nhất”
  mà thôi.
  Quá trình DH còn thiên về truyền thụ kiến thức, chủ yếu GV dạy cho HS
  những kiến thức mà mình có, HS ra sức học và ghi nhớ kiến thức một cách máy
  móc, thói quen dạy chay, không làm chủ thiết bị, không bao quát đối tượng học
  sinh, chỉ chú trọng truyền đạt kiến thức, không chú trọng rèn luyện kỹ năng, ứng
  dụng.
  Việc tiếp cận với phương pháp dạy học mới, tiếp cận công nghệ thông tin
  của nhiều giáo viên còn hạn chế, nhiều giáo viên vẫn duy trì các phương pháp
  dạy học truyền thống, ngại học hỏi, thiếu tính sáng tạo, giờ học đơn điệu, buồn
  tẻ.
  Hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học chưa mang lại
  hiệu quả cao. Truyền thụ tri thức một chiều vẫn là phương pháp dạy học chủ đạo
  của nhiều giáo viên. Số giáo viên thường xuyên chủ động, sáng tạo trong việc
  phối hợp các phương pháp dạy học cũng như sử sụng các phương pháp dạy học
  phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh còn chưa nhiều. Dạy học
  vẫn nặng nề truyền thụ kiến thức lí thuyết, kĩ năng giải quyết các tình huống
  9
  thực tiễn cho học sinh thông qua khả năng vận dụng tri thức tổng hợp chưa thực
  sự được quan tâm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông, sử dụng
  các phương tiện dạy học chưa được thực hiện rộng rãi hoặc một bộ phận giáo
  viên còn lạm dụng hoặc thiếu kỹ năng CNTT nên làm giảm hiệu quả giờ dạy
  trong các trường trung học.
  b. Ưu điểm
  Đảm bảo về nội dung, kiến thức, kỹ năng và thái độ, việc lựa chọn nội dung
  dễ dàng bám theo nội dung SGK.
  Đã có sự đổi mới về phương pháp DH, bên cạnh việc trang bị kiến thức cũng
  đã chú ý rèn luyện một số kỹ năng.
  c. Hạn chế
  Khả năng vận dụng các kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn còn hạn
  chế, chưa phát triển được năng lực HS, giờ học thiếu hấp dẫn, HS thụ động tiếp
  thu kiến thức.
  1.2. Về hoạt động kiểm tra, đánh giá truyền thống
  a. Mô tả
  Hiện nay đa phần việc đánh giá chủ yếu dựa trên bài kiểm tra. Trong năm
  học HS được kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, việc đánh giá HS về mặt
  học tập dựa trên điểm số các bài kiểm tra.
  Công cụ đánh giá chủ yếu là các câu hỏi, bài tập gồm hai hình thức là tự luận
  và trắc nghiệm, nội dung câu hỏi chủ yếu xoay quanh kiến thức đã học, có một
  phần nhỏ là vận dụng kiến thức, chưa bảo đảm yêu cầu khách quan, chính xác
  công bằng; việc kiểm tra chủ yếu chú ý đến yêu cầu tái hiện kiến thức và kỹ
  năng giải bài tập.
  b. Ưu điểm
  Khi sử dụng các bài kiểm tra truyền thống đã đánh giá được các mức độ về
  kiến thức và kỹ năng của HS.
  10
  Câu hỏi, bài tập có thể giúp HS ghi nhớ kiến thức và rèn luyện các kỹ năng
  giải bài tập, kỹ năng trình bày, vận dụng kiến thức… góp phần hình thành tư duy
  bộ môn.
  c. Nhược điểm
  Các bài kiểm tra còn nặng tính chủ quan của người dạy. Không đánh giá được
  đầy đủ năng lực, phẩm chất người học.
  Chưa nhận thức đúng mối quan hệ giữa đổi mới PPDH và đổi mới kiểm tra
  đánh giá nên đã dẫn đến hệ quả là không rèn luyện được tính trung thực trong
  thi, kiểm tra; nhiều học sinh phổ thông còn thụ động trong việc học tập; khả
  năng sáng tạo và năng lực vận dụng tri thức đã học để giải quyết các tình huống
  thực tiễn cuộc sống còn hạn chế.
 3. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến

Đề xuất các giải pháp

2.1. Giải pháp 1: Nghiên cứu, vận dụng một số phương pháp, hình thức dạy
học tích cực đáp ứng chương trình GDPT mới
Quan điểm dạy học (PPDH nghĩa rộng) là những định hướng tổng thể cho
các hành động, thường dựa trên các lí thuyết học tập hoặc cơ sở lí luận dạy học
chuyên ngành. Dạy học lấy người học làm trung tâm, dạy học giải quyết vấn đề,
dạy học khám phá, dạy học hợp tác, dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin
Giải pháp 1
Nghiên cứu, vận dụng
một số phương pháp,
hình thức dạy học tích
cực đáp ứng chương
trình GDPT mới
Giải pháp 2
Đổi mới kiểm tra đánh
giá theo định hướng tiếp
cận năng lực, phẩm chất
11
và truyền thông… Phương pháp dạy học (PPDH nghĩa hẹp) là cách thức hoạt
động của GV và HS, trong điều kiện dạy học xác định, nhằm đạt được mục tiêu
dạy học. Thuyết trình, đàm thoại, trực quan, thực hành, hợp tác, giải quyết vấn
đề, dạy học trên dự án, đóng vai… KTDH là những cách thức hành động của
GV và HS trong các tình huống nhỏ nhằm thực hiện và điều chỉnh quá trình dạy
học gồm: Công não, phòng tranh, mảnh ghép, sơ đồ tư duy, khăn trải bàn, KWL,
KWLH…
Để đổi mới phương pháp DH, GV cần phải hiểu được bản chất của dạy học
tiếp cận nội dung và dạy học phát triển phẩm chất, năng lực có những khác biệt
nhất định về mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, PPDH, đánh giá … Có thể liệt
kê một số khác biệt cụ thể đó ở bảng so sánh dạy học tiếp cận nội dung và dạy
học phát triển phẩm chất, năng lực.
Tiêu chí Dạy học tiếp cận nội dung DH phát triển phẩm chất, năng
lực
Về mục
tiêu dạy
học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Chú trọng hình thành kiến
  thức, kĩ năng, thái độ khá rõ.
 • Mục tiêu học để thi, học để
  hiểu biết được ưu tiên.
 • Chú trọng hình thành PC, NL.
 • Lấy mục tiêu học để làm, học để
  cùng chung sống làm trọng.
  Về nội
  dung dạy
  học
 • Nội dung được lựa chọn
  dựa trên hệ thống tri thức
  khoa học chuyên ngành là
  chủ yếu.
 • Nội dung được quy định
  khá chi tiết trong chương
  trình.
 • Chú trọng hệ thống kiến
  thức lí thuyết, sự phát triển
  tuần tự của khái niệm, định
 • Nội dung được lựa chọn dựa trên
  yêu cầu cần đạt được về PC, NL.
 • Chỉ xác lập các cơ sở để lựa chọn
  nội dung trong chương trình.
 • Chú trọng nhiều hơn đến các kĩ
  năng thực hành, vận dụng lí thuyết
  vào thực tiễn.

12
luật, học thuyết khoa học.

 • Sách giáo khoa được trình
  bày liền mạch thành hệ thống
  kiến thức.
 • Sách giáo khoa không trình bày
  hệ thống kiến thức mà phân nhánh
  và khai thác các chuỗi chủ đề để
  gợi mở tri thức, kỹ năng.
  Về
  phương
  pháp dạy
  học
 • GV chủ yếu là người truyền
  thụ tri thức; HS lắng nghe,
  tham gia và thực hiện các
  yêu cầu tiếp thu tri thức được
  quy định sẵn. Khá nhiều GV
  sử dụng các PPDH (thuyết
  trình, hướng dẫn thực hành,
  trực quan…). Việc sử dụng
  PPDH theo định hướng của
  GV là chủ yếu.
 • Khá nhiều HS tiếp thu thiếu
  tính chủ động, HS chưa có
  nhiều điều kiện, cơ hội tìm
  tòi, khám phá vì tri thức
  thường được quy định sẵn.
 • Kế hoạch bài dạy thường
  được thiết kế tuyến tính, các
  nội dung và hoạt động dùng
  chung cho cả lớp; PPDH,
  KTDH dễ có sự lặp lại, quen
  thuộc.
 • GV là người tổ chức các hoạt
  động, hướng dẫn HS tự tìm tòi,
  chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ
  năng; chú trọng phát triển khả năng
  giải quyết vấn đề, khả năng giao
  tiếp… GV sử dụng nhiều PPDH,
  KTDH tích cực (giải quyết vấn đề,
  hợp tác, khám phá…) phù hợp với
  yêu cầu cần đạt về PC & NL của
  người học.
 • HS chủ động tham gia hoạt động,
  có nhiều cơ hội được bày tỏ ý kiến,
  tham gia phản biện, tìm kiếm tri
  thức, kĩ năng.
 • Kế hoạch bài dạy được thiết kế
  dựa vào trình độ và NL của HS;
  PPDH, KTDH đa dạng, phong phú,
  được lựa chọn dựa trên các cơ sở
  khác nhau để triển khai kế hoạch
  bài dạy.
  Về đánh
  giá
 • Tiêu chí đánh giá chủ yếu
  được xây dựng dựa trên sự
  ghi nhớ nội dung đã học,
  chưa quan tâm nhiều đến khả
 • Tiêu chí đánh giá dựa vào kết quả
  “đầu ra”, quan tâm tới sự tiến bộ
  của người học, chú trọng khả năng
  vận dụng kiến thức đã học vào thực
  13
  năng vận dụng kiến thức vào
  thực tiễn.
 • Quá trình đánh giá chủ yếu
  do GV thực hiện.
  tiễn, các PC & NL cần có.
 • Người học được tự đánh giá và
  được tham gia vào đánh giá lẫn
  nhau…
  Về sản
  phẩm giáo
  dục
 • Người học chủ yếu tái hiện
  các tri thức, phải ghi nhớ phụ
  thuộc vào tài liệu và sách
  giáo khoa có sẵn.
 • Việc chú ý đến khả năng
  ứng dụng chưa nhiều nên yêu
  cầu về tính năng động, sáng
  tạo vẫn còn hạn chế.
 • Người học vận dụng được tri
  thức, kỹ năng vào thực tiễn, khả
  năng tìm tòi trong quá trình dạy
  học đã được phát huy nên NL ứng
  dụng cũng có cơ hội phát triển.
 • Chú ý đến khả năng ứng dụng
  nhiều nên sự năng động, tự tin ở
  HS biểu hiện rõ. Sinh học là một môn khoa học thực nghiệm và lí thuyết. Bản chất của phương
  pháp nhận thức sinh học là sự kết hợp thực nghiệm khoa học và tư duy lí thuyết,
  đề cao vai trò của giả thuyết, học thuyết, quy luật dùng làm tiên đoán khoa học.
  Vì vậy phương pháp dạy học sinh học có những nét đặc trưng riêng đó là
  phương pháp truyền đạt có lập luận trên cơ sở thí nghiệm trực quan, nghĩa là có
  sự kết hợp thống nhất phương pháp thực nghiệm – thực hành với tư duy khoa
  học.
  Phương pháp DH phát triển năng lực là gì? Trước hết, người GV phải hiểu
  năng lực được coi là sự huy động kiến thức, kĩ năng, niềm tin … để HS thực
  hiện thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong
  những điều kiện cụ thể. Theo đó, dạy học phát triển

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại: 

Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

Tổng hợp SKKN môn hóa học cấp THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *