dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

SKKN Giao thoa ánh sáng không định xứ

SKKN Giao thoa ánh sáng không định xứ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐIỀU KIỆN HOAN CẢNH TAO RA SANG KIẾN
1. Theo qui chế trường chuyên: Tô chuyên môn phai tự biên soan chương trình, tự tìm và
biên soan tài liệu để giang day. Thế hệ sau kế thừa kinh nghiệm và vốn tài liệu cua thế hệ
trước.
2. Chu trương cua lãnh đao nhà trường là đào tao học sinh co bài ban và co nền tang vưng
chăc. Dựa trên nền tang đo, học sinh co thể tự học, tự nghiên cứu các tài liệu chuyên sâu
một cách chu động sáng tao.
3. Các giáo trình hiện nay viết thiên về li thuyết dàn trai, bài tâp trộn lẫn mà chưa co sự
phân hoa danh mục bài tâp theo các li thuyết. Bên canh đo tài liệu chưa nhấn manh vào sự
tương tự giưa các bài toán vât lý, khiến học sinh học nhiều bài tâp mà chưa rút ra được
cách làm chung. Học sinh nếu sử dụng được sự tương tự thì chỉ cần hiểu ban chất bài tâp
cơ ban co thể làm được ngay các bài tâp phát triển, bài tâp tương đương.
4. Chương trình thi học sinh giỏi lớp 11các trường chuyên khu vực Duyên Hai và đông
bằng Băc bộ bô sung thêm phần Quang lí, đông thời đề thi học sinh giỏi quốc gia thường
xuyên có phần quang lí với nội dung chu yếu là giao thoa không định xứ.
5. Sau một vài năm nghiên cứu, giang day lớp 11 chuyên Vât lý cũng như đội tuyển học
sinh giỏi Vât lý phần Quang học song, tôi đúc kết một số kinh nghiệm trong giang day để
xây dựng sáng kiến kinh nghiệm về “Giao thoa ánh sáng không định xứ”
2
II. MÔ TẢ GIẢI PHAP
II.1. MÔ TẢ GIẢI PHAP TRƯỚC KHI TAO RA SANG KIẾN
Với học sinh: Nếu kiến thức được day sơ sài rôi cho áp dụng làm bài tâp thì học sinh chưa
năm được hết kiến thức, chưa hiểu sâu hoặc chưa vân dụng được thành thao. Các dang bài
tâp cua chuyên đề khá nhiều, khối lượng kiến thức lớn, khi làm bài tâp học sinh cần được
hệ thống lai để sử dụng luôn mà không cần chứng minh lai. Trong các dang bài tâp, học
sinh còn gặp kho khăn khi sử dụng phương pháp tương tự để đưa các bài toán phức tap về
các bài tâp đơn gian.
Với giáo viên: Khi thầy chưa nghiên cứu sâu, kiến thức chưa được hệ thống đầy đu thì
giang day cho trò sẽ không cặn kẽ, dẫn đến việc chỉ cho bài tâp tràn lan mà không đi theo
mach kiến thức, khiến trò học theo kiểu đọc nhớ, chứ không phai hiểu và vân dụng. Ban
thân là một giáo viên trẻ và được day chuyên từ sớm, tôi cam nhân rõ nhưng kinh nghiệm
trên.
Các bài viết trước hết phục vụ cho giáo viên và học sinh chuyên trong trường THPT chuyên
Lê Hông Phong và tham gia vào hội thao các trường THPT chuyên khu vực duyên hai và
đông bằng Băc Bộ.
Các giáo viên ở các trường THPT không chuyên co thể nghiên cứu để co thêm tài liệu tham
khao về kiến thức chuyên sâu, co các ý tưởng để vân dụng ra các câu vân dung cao trong
đề thi Tốt nghiệp THPT.
3
II.2. MÔ TẢ GIẢI PHAP SAU KHI CÓ SANG KIẾN
CHƯƠNG I: CƠ SƠ LÍ THUYẾT
1. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ SÓNG ANH SANG
1.1 Phương trình sóng:
Nguôn S phát ra ánh sáng co cường độ điện trường co phương trình: 
 

=  +
t T
E E cos 2
0
,
Tai điểm M cách nguôn đoan d, cường độ điện trường cua ánh sáng co phương trình:


= 0 cos 2 ( – ) +
d v
E E t
M T = 
 

– +
 
c
nd
T
t
T
E cos 2 2
0
Trong đo v là vân tốc truyền sáng trong môi trường chiết suất n,

GIAO THOA YOUNG VỚI BẢN MỎNG

Bài 1: Trong một thi nghiệm Y- âng với ánh sáng đơn săc co bước song  = 0,48 m;
khoang vân quan sát được trên màn là i = 1,2 mm. Nếu chăn sau một trong hai khe sáng
một ban hai mặt song song bề dày e = 10 m thì hệ vân trên màn dịch chuyển đi một
đoan b =1,3 cm. Tinh chiết suất cua ban mặt.
Giải:

16

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Co thể coi đường truyền cua ánh sáng qua ban mặt tới vị tri mới cua vân trung tâm tăng
thêm:
. Ứng với vân trung tâm, hiệu đường đi cua hai
song bằng 0 nên:
(1)
Mặt khác:
(2). Giai hệ:
= 1,52.
Bài 2. Để đo chiết suất cua khi Clo, người ta làm thi nghiệm sau:
Trên đường đi cua chùm tia sáng do một trong hai khe cua máy giao thoa cua Young
phát ra, người ta đặt một ống thuy tinh dài e=1cm, co đáy phẳng và song song với
nhau. Lúc đầu trong ống chứa không khi sau đo thay không khi bằng khi Clo, người ta
quan sát thấy hệ thống vân dịch chuyển đi một đoan bằng 10 lần khoang cách giưa hai
vân sáng liên tiếp. Toàn bộ thi nghiệm được thực hiện trong buông yên tĩnh và giư ở
một nhiệt độ không đôi. Máy giao thoa được chiếu bằng ánh sáng co bước song
chiết suất cua không khi n=1,000276. Tìm chiết suất cua khi Clo?
Hướng dẫn giải:
Xét điểm M cách vân trung tâm một đoan x.
Nếu trong ống là không khí, ta có hiệu quang trình: ∆=

Bài 3: Hai gương phẳng G1 và G2 hợp với nhau một góc α =30’. Một khe sáng S
đơn sắc, hẹp, song song với giao tuyến O của hai gương và cách O một khoảng r =
10cm. S1 và S2 là hai ảnh của S qua hai gương. Một màn ảnh E đặt vuông góc với
trung trực của S1S2 và cách O khoảng L=100cm. Bước sóng của ánh sáng là λ =
0,6μm.
a) Tính khoảng vân giao thoa.
b) Tính số vân quan sát được.

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ