dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

SKKN Ứng dụng Kahoot, Quizizz vào dạy học tích cực trong môn GDCD ở trường THPT

SKKN Ứng dụng Kahoot, Quizizz vào dạy học tích cực trong môn GDCD ở trường THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN
1. Xuất phát từ yêu cầu đổi mới giáo dục
Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn nhất quán khẳng định, giáo dục – đào
tạo là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển và giáo
dục phải được ưu tiên, đi trước so với các lĩnh vực khác. Để đáp ứng những đòi
hỏi cấp bách của thực tiễn, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề cập rất nhiều
nội dung quan trọng trong đó có nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục –
đào tạo. Mục V Báo cáo chính trị của Đại hội đã khẳng định “Đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển
con người” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, trang 136).
Định hướng phát triển GDĐT giai đoạn 2021-2030 được Đại hội XIII xác
định là: “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, phát triển nguồn
nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài”. Việc Đảng ta nhấn mạnh yêu
cầu “tạo đột phá” trong đổi mới GDĐT là xuất phát từ tình hình thực tế sau 35
năm đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện
Cương lĩnh 2011, đặc biệt là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Mặc dù sự
nghiệp GDĐT đã có những chuyển biến tích cực cả về quy mô, số lượng, chất
lượng, hiệu quả, cả về nội dung, phương pháp, phương thức đào tạo và đội ngũ
nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, … Tuy nhiên, việc “đổi mới GDĐT, khoa
học và công nghệ chưa thực sự trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển
kinh tế – xã hội”.
Sự hạn chế đó không chỉ thể hiện trên bình diện tư duy, chính sách, giải
pháp, tổ chức hệ thống, công tác tổ chức, cán bộ, mà còn cả về mặt giáo dục đạo
đức, kỹ năng sống, giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng thực hành, giáo dục kết hợp
nghiên cứu khoa học, đầu tư cho giáo dục chưa theo kịp yêu cầu phát triển…
Hơn nữa, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, sự tích lũy kho
tàng tri thức khổng lồ của loài người, càng đòi hỏi phải kịp thời đổi mới cách
tiếp cận, nội dung, phương pháp GDĐT. Như vậy, sự “tạo đột phá” là yêu cầu
cấp thiết, khách quan, phù hợp với mục tiêu về GDĐT và yêu cầu nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, trọng dụng nhân tài.
Đại hội XIII của Đảng nhận định: “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội” (2). Vấn đề đặt ra hiện
nay là, những hạn chế, yếu kém phải được nhận thức sâu sắc để từ đó tìm ra các
giải pháp khắc phục nhằm đưa giáo dục đại học Việt Nam lên một tầm cao mới.
Mục tiêu cụ thể của giáo dục phổ thông là: “Tập trung phát triển trí tuệ,
thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng
2
năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống,
ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực
tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời”.
2. Thực tế dạy – học
Môn học Giáo dục công dân (GDCD) trong chương trình giáo dục phổ
thông đóng vai trò to lớn trong việc giáo dục đạo đức, giáo dục học sinh về ý
thức và hành vi, góp phần trang bị cho học sinh kỹ năng sống, rèn luyện ý thức
sống của người công dân, góp phần hình thành và phát triển ở các em những
phẩm chất và năng lực cần thiết của công dân trong một xã hội dân chủ, công
bằng, văn minh. Đây là việc làm vừa mang tính cấp bách, vừa có tính lâu dài và
cũng không hề đơn giản trước những làn sóng văn hóa của thời kỳ hội nhập và
phát triển kinh tế thị trường. Đặc biệt là khi chúng ta đang quyết tâm triển khai
thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo
hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, chuyển mạnh quá
trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển con người toàn diện
thì hơn bao giờ hết, bộ môn GDCD giữ một vị trí vô cùng quan trọng, là môn
học cần thiết, không chỉ trang bị cho người học những tri thức đạo đức mà điều
quan trọng là rèn luyện cho học sinh thói quen, kỹ năng và thực hiện hành vi
quan hệ giao tiếp, ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.
Môn Giáo dục công dân (GDCD) giữ vai trò chủ đạo trong việc giúp học
sinh hình thành, phát triển ý thức và hành vi của người công dân. Thông qua các
bài học về lối sống, đạo đức, chình trị, pháp luật, kinh tế, môn GDCD góp phần
bồi dưỡng cho học sinh những phẩm chất chủ yếu là yêu nước, nhân ái, trách
nhiệm, trung thực và chăm chỉ. Môn học này còn bồi dưỡng cho học sinh những
năng lực đặc thù là: Năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân và
năng lực tìm hiểu tham gia các vấn đề kinh tế xã hội. Từ đó giúp học sinh có
niềm tin, nhận thức, cách ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức và quy định
của pháp luật, có kĩ năng sống và bản lĩnh để học tập, làm việc và sẵn sàng thực
hiện trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội
nhập kinh tế quốc tế.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của môn học nên năm học 2016 – 2017 Bộ
GD-ĐT đã lựa chọn môn GDCD vào tổ hợp môn thi khoa học xã hội trong kỳ
thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia. Việc này thực sự là niềm vui của các
thầy cô giáo dạy bộ môn GDCD, bởi nó góp phần to lớn trong việc nâng tầm vị
thế môn học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đồng thời vị thế thầy cô giáo
dạy bộ môn GDCD cũng được xã hội nhìn nhận một cách tích cực hơn. Vậy làm
3
thế nào để dạy và học tốt môn GDCD, đáp ứng tốt nhất cho các em những phẩm
chất và năng lực cần thiết, chuẩn bị đầy đủ kiến thức và kĩ năng tham gia kì thi
tốt nghiệp THPT?
Là giáo viên dạy bộ môn Giáo dục công dân trong trường THPT, tôi luôn
suy nghĩ, trăn trở trước các bài dạy của mình, làm thế nào để học sinh có thể
tiếp thu, lĩnh hội được bài học hiệu quả nhất. Từ những yêu cầu thực tiễn trên thì
mục tiêu của môn GDCD hiện nay không chỉ tập trung vào việc hình thành và
rèn luyện cho học sinh các phẩm chất và năng lực cần thiết, mà còn phải trang bị
cho các em kiến thức, kĩ năng làm bài trắc nghiệm để có kết quả tốt nhất trong
kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Trong xu thế phát triển chung của toàn xã hội, công nghệ thông tin là một nhu
cầu không thể thiếu trong mọi lĩnh vực. Đặc biệt, Ứng dụng Công nghệ thông tin
(CNTT) vào dạy – học là một xu thế tất yếu của thời đại. Tại Việt Nam hiện
nay, đưa CNTT vào dạy học là sự cần thiết bồi dưỡng kiến thức công nghệ cho
giáo viên để có đủ khả năng tham gia các hoạt động giáo dục điện tử trong
tương lai gần, góp phần phát triển giáo dục. Đáp ứng nhu cầu cho việc học tập
của học sinh trong thời kỳ công nghệ thông tin và thúc đẩy tinh thần tự học, tinh
thần sáng tạo của giáo viên trong phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong
đổi mới nội dung, phương pháp dạy học một cách sáng tạo, hiệu quả, nâng cao
tính tích cực và tự học, góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
Góp phần xây dựng kho dữ liệu bài giảng, xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục
mở phục vụ dạy, học trong và ngoài nhà trường, phục vụ mục đích học tập suốt
đời.
Hiện nay, học trực tuyến đang là một hình thức mới, được nhiều người hưởng
ứng và áp dụng bởi tính chủ động về mặt thời gian và phong phú hình thức học
tập. Bên cạnh việc thiết kế các bài giảng điện tử Elearning, tôi đã nghiên cứu về
các ứng dụng thiết kế câu hỏi học tập trực tuyến để làm phong phú các hình thức
học tập cho học sinh. Tôi đã tiếp cận với các ứng dụng tạo câu hỏi khác nhau
như Quizizz, Kahoot… Năm học 2020- 2021, 2021 – 2022, trong điều kiện dịch
COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều trường học kết hợp giữa học
trực tiếp và trực tuyến, để đáp ứng nhu cầu dạy và học trong bối cảnh phòng
chống đại dịch Covid nhằm ghi nhớ, khắc sâu kiến thức, kiểm tra đánh giá được
kết quả học tập và phát triển phẩm chất năng lực học sinh, việc dạy và học vẫn
được bảo đảm chất lượng. Tôi nhận thấy ứng dụng các phần mềm trò chơi trong
dạy học là phương pháp dạy học tuyệt vời, góp phần tích cực tăng hứng thú cho
học sinh và đem lại hiệu quả cao. Vì vậy tôi chọn lựa chọn đề tài:
“Ứng dụng Kahoot, Quizizz vào dạy học tích cực trong môn GDCD ở trường
THPT”.
B. MÔ TẢ GIẢI PHÁP
1. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến
4
Thực tế giảng dạy GDCD nói chung và giảng dạy GDCD ở bậc THPT nói
riêng, vẫn còn một số ít giáo viên chưa thực hiện đúng và chưa hiệu quả các
phương pháp dạy học tăng sự hứng thú cho người học. Có giáo viên đầu tư,
chuẩn bị rất chu đáo nhưng chỉ thực hiện ở một số tiết dự giờ, hội giảng, còn
những tiết dạy thường khi không có giáo viên dự giờ thì thường lơ là, bỏ qua
hoặc không thực hiện vì sợ mất nhiều thời gian và công sức. Hoặc có giáo viên
thường xuyên dùng phương pháp dạy học truyền thống, truyền đạt kiến thức một
chiều cho học sinh. Cũng có những trường hợp giáo viên có ý thức đổi mới
phương pháp, kĩ thuật dạy học nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu và chưa hiệu
quả. Đặc biệt các phần củng cố, ôn tập rất quan trọng giúp học sinh khắc sâu
kiến thức, thì giáo viên chỉ phát bộ câu hỏi và đọc đáp án đúng. Học sinh không
được giải thích, không được thi đua và không được luyện tập lại nhiều lần.
Cùng với phong trào đổi mới phương pháp giảng dạy trong nhà trường,
môn GDCD mặc dù là một bộ môn khoa học xã hội với đặc trưng đa dạng,
phong phú về nội dung, thiên về lý luận, nội dung kiến thức mang tính trừu
tượng cao, song bản thân tôi đã không ngừng cố gắng đổi mới phương pháp
giảng dạy từ vận dụng các phương pháp dạy học mới như đàm thoại, nêu vấn đề,
phương pháp làm việc theo nhóm, ứng dụng các phần mềm vào dạy học làm cho
tiết dạy sinh động, có hiệu qủa cao, thu hút được sự tham gia tích cực của học
sinh. Học sinh thực sự say mê, thích thú và làm việc có hiệu quả cao trong đa số
những giờ học giáo viên sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trò chơi vào dạy
học.
2. Môt tả giải pháp sau khi có sáng kiến
2.1. Giới thiệu một số ứng dụng tổ chức trò chơi trong dạy học – Kahoot,
Quizizz trong môn GDCD ở THPT.
a) Kahoot
Kahoot là công cụ hỗ trợ dạy học miễn phí, dùng để thiết kế những bài
trắc nghiệm trực tuyến và được sử dụng như một Hệ thống lớp học tương tác. Về
bản chất Kahoot là một website ứng dụng trực tuyến, vì vậy nó có thể sử dụng
trên mọi thiết bị: laptop, smartphone, máy tính miễn là thiết bị đó kết nối mạng
được.
Ưu điểm
– Có thể tích hợp các hình ảnh minh hoạ, sơ đồ, video … được tải từ máy
tính hoặc từ Internet giúp gây sự chú ý, tạo hứng khởi cho người học hơn.
– Mọi người học độc lập tham gia trả lời các câu hỏi. Giúp người học chủ
động tương tác hơn. Tất cả học sinh đều được tham gia trả lời các câu hỏi.
5
– Giúp GV ôn tập và nắm bắt kết quả nhanh, đặc biệt với những môn thi trắc
nghiệm.
– Giúp giáo viên tương tác tốt với công nghệ thông tin và truyền thông khi
giảng dạy bài học trên lớp.
– Khuyến khích sáng tạo, linh hoạt, giáo viên có thể vẽ và giải thích rõ ràng
những thông tin đưa ra.
– Giáo viên có thể lưu và in ra những gì đã trình bày, bao gồm cả những lưu
ý đã được đưa thêm trong quá trình giảng bài, hạn chế phải nhắc lại, ôn lại nhiều
lần.
– Giáo viên có thể chia sẻ và sử dụng những tài liệu đã dạy với đồng nghiệp
giúp giảm thiểu đáng kể khối lượng công việc.
– Tạo hứng thú cho giáo viên thay đổi phương pháp sư phạm và sử dụng
công nghệ thông tin nhiều hơn, khuyến khích nâng cao chuyên môn.
– Nâng cao hứng thú và động lực học tập, tạo cơ hội tốt hơn để học sinh
tham gia và hợp tác cùng nhau, phát triển kỹ năng xã hội và con người.
– Không phải mất thời gian chép bài nhờ chức năng lưu và in ra tất cả những
gì đã hiển thị trước đó.
– Học sinh cũng có thể xử lý và nắm bắt được nhiều thông tin thông qua bài
giảng rõ ràng, hiệu quả và linh hoạt.
– Giúp học sinh trở nên sáng tạo và tự tin hơn khi thuyết trình trước lớp. Học
sinh có thể tiếp cận với công nghệ mà không cần sử dụng bàn phím, giúp những
em chưa biết sử dụng máy tính có thể tự tin khi sử dụng công nghệ thông tin.
– Phát triển một tư duy mở thông qua việc học tương tác. Phương pháp giảng
dạy này dựa trên sự tương tác và lấy học sinh làm trung tâm. Cách dạy này yêu
cầu học sinh tập trung vào làm việc hoàn toàn giúp cho học sinh được phát triển
tư duy mở và tăng cường định hướng bản thân của mình. Các bạn học sinh cũng
sẽ có cơ hội được trải nghiệm công việc thực tế để thể hiện khả năng, năng lực
của mình trước các bạn, trước tập thể lớp thông qua các hoạt động học tập được
giáo viên thiết kế, học sinh sẽ tự học và lôi cuốn. Giáo viên sẽ đóng vai trò là
người hỗ trợ và hướng dẫn học sinh trong quá trình học. Các bạn học sinh được
kỳ vọng sẽ suy nghĩ về các kiến thức mà mình được dạy rồi phát triển và trình
bày ý kiến của riêng mình. Các bạn được tự do đặt câu hỏi và có thể phản biện
về những gì mà giáo viên và các bạn cùng lớp nói. Đồng thời phát huy sự sáng
tạo của riêng mình để áp dụng các kiến thức vừa học được. Phương pháp giảng
dạy tương tác được hình thành dựa trên việc tôn trọng tất cả các ý kiến và lập
6
trường quan điểm cá nhân. Tư tưởng này không chỉ giới hạn trong các trường
học, nó là đặc điểm của xã hội hiện đại, là nền tảng cho một xã hội đa dạng và
đa nguyên của nền giáo dục mới.
Hạn chế
– Chỉ làm việc với các câu hỏi trắc nghiệm.
– Vì đây là một trò chơi trực tiếp nên người chơi phải ở cùng một phòng
trong cùng thời điểm.
– Có tối đa 95 ký tự cho các câu hỏi và 60 ký tự cho các câu trả lời, tuy nhiên
bạn có thể khắc phục bằng cách nhập các câu hỏi dưới dạng văn bản và chụp
ảnh để đăng tải lên.
Các bước thực hiện
Bước 1. Thiết lập tài khoản Kahoot
Đối với giáo viên:
GV cần đăng ký tài khoản Kahoot tại địa chỉ: https://kahoot.com/
Chọn vai trò người cần đăng ký (Có thể sử dụng địa chỉ mail điền các
thông tin).
Đối với học sinh:
Sau khi GV nhấn nút Classic (Chế độ chuẩn – cho từng người)
hoặc Team mode (Chế độ cho một nhóm), Kahoot sẽ cho biết số hiệu (gamepin) để GV thông báo cho người học.
Lúc này, người học sẽ truy cập vào website kahoot.it bằng bất kỳ thiết bị
nào có kết nối Internet, và nhập vào số hiệu (game-pin) rồi nick-name của mình
mà không cần đăng ký tài khoản.
Bước 2. Sử dụng Kahoot
Trước hết GV cần đăng nhập. Màn hình giao diện khi đăng nhập:
+ Xây dựng bộ câu hỏi
Nhấn chữ Create → Tùy theo thể loại câu hỏi định soạn mà
chọn Quiz (Câu đố), Jumble (Xáo trộn): Ví dụ trong tiếng anh cho một số từ
xáo trộn yêu cầu sắp xếp lại thành câu có nghĩa. Trong toán học cho 1 dãy số
yêu cầu học sinh sắp xếp theo chiều tăng dần. Discussion (Thảo luận),
hay Survey (Khảo sát)
Bước 3. Tổ chức giảng dạy
7
Giáo viên có thể chọn bộ câu hỏi do mình biên soạn (Tab My Kahoots)
hoặc bộ câu hỏi được chia sẻ từ cộng đồng (Tab Public Kahoots)
Ví dụ: Chọn My Kahoots → Chọn bộ câu hỏi Trắc nghiệm vui→ Nhấn
nút Play
Thiết lập Cài đặt & Tùy chọn
Nhấn nút Classic hoặc Team mode. Chọn tham số của bộ câu hỏi như có
hiện số hiệu game-pin không, có hiện ngẫu nhiên câu hỏi không, hiện ngẫu
nhiên câu trả lời không.
Kahoot sẽ cho biết số hiệu game-pin để GV thông báo cho người học.
Học sinh đăng nhập: Học sinh lần lượt nhập mã game-pin → nickname
→ Màn hình giao diện của GV sẽ hiện đầy đủ tên các học sinh.
GV có thể loại những người chơi có những tên đăng nhập không hợp lệ ra
khỏi trò chơi, điều này buộc người học phải tạo lại một tên đăng nhập phù hợp
thì mới được tham gia trò chơi.
Sau đó, GV sẽ nhất nút START để kích hoạt các câu hỏi và người học sẽ
sử dụng thiết bị của họ để trả lời.
Sau mỗi câu hỏi, HS sẽ biết ngay kết quả của mình là đúng hay sai, đồng
thời biết được ai là người trả lời câu hỏi nhanh nhất. (hình ảnh minh họa bảng
kết quả)
Sau khi trả lời hết các câu hỏi, hs cũng dc biết người trả lời suất xắc nhất. (hình
ảnh minh họa).
GV sẽ xem ngay được kết quả. GV cũng có thể lưu các kết quả này để sử
dụng đánh giá sau này.
b) Quizizz
Quizizz là một ứng dụng được dùng để kiểm tra kiến thức ở các môn học
cũng như kiến thức xã hội thông qua hình thức trả lời trắc nghiệm. Các câu hỏi
trắc nghiệm trong Quizizz thuộc nhiều danh mục với cấp độ khác nhau để học
sinh thử sức, đánh giá trình độ của bản thân; hoặc giáo viên, phụ huynh có thể
truy cập bộ câu hỏi do người khác chia sẻ để sử dụng trong giảng dạy, kèm cặp
con em mình. Nhìn chung, Quizizz phù hợp với cả việc học tại nhà và trên lớp.
Ưu điểm
– Tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra kiến thức ở các môn học
cũng như kiến thức hiểu biết xã hội của học sinh
8
– Quizizz cho phép thầy cô tiếp cận ngân hàng câu hỏi đa dạng hoặc tự tạo
lập bộ câu hỏi phù hợp với mục tiêu kiểm tra đánh giá.
– Cho phép học sinh trong cùng một lớp có thể tham gia trả lời câu hỏi trên
Quizizz vào cùng một thời điểm do thầy cô quy định; hoặc hoàn tất bài kiểm tra
vào một thời gian thuận lợi, trước thời hạn thầy cô quy định.
– Dễ dàng thông báo ngay kết quả và thứ hạng của những người tham gia trả
lời câu hỏi nhằm gia tăng hứng thú học tập cho học sinh
Các bước thực hiện
Bước 1. Đăng ký
Thầy cô truy cập vào đường link: https://quizizz.com/ để đăng ký tài
khoản miễn phí. –> Sau đó thầy cô chọn Sign Up để tạo mới 1 tài khoản.
Tại đây thầy cô điền email cá nhân hoặc có thể sử dụng Gmail để đăng ký.
9
Tiếp đến thầy cô chọn As a Teacher trong màn hình I’m using Quizizz…
Thế là chúng ta đã tạo xong tài khoản 1 cách nhanh chóng.
Thầy cô cũng có thể vào View profile –> Edit profile để cài đặt lại thông
tin cá nhân nếu cần.
10
Bước 2. Tạo lớp học.
Tại trang chủ tài khoản Quizizz của thầy cô. Chúng ta bấm chọn Classes
Tại đây thầy cô có thể chọn Connect Google Classroom để kết nối với
các lớp học trên Google Classroom hoặc chọn Create a Class để tạo mới 1 lớp
Nếu thầy cô chọn Connect Google Classroom thì Quizizz sẽ yêu cầu truy cập
vào tài khoản google của thầy cô để kết nối với lớp học.
Nếu thầy cô chọn Create a Class
Thầy cô nhập tên lớp tại ô Enter class name chọn màu cho lớp tại ô bên
cạnh.
Require students to enter a guardian’s email: Yêu câu học sinh nhập
email của phụ huynh hoặc người giám hộ (nếu thầy cô tích chọn)
Bấm Create Class để tạo lớp
Thầy cô gửi link cho học sinh để mời học vào lớp của mình.
11
Bước 3. Tạo bài kiểm tra
Để tạo 1 bài kiểm tra thì thầy cô bấm vào Create a new quiz tại trang chủ
Tiếp theo thầy cô nhập tên bài kiểm tra –> chọn môn học cần kiểm tra. –> Next
12
Tại đây thầy cô sẽ có 2 lựa chọn

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Write your own: Tạo mới một bài kiểm tra
Teleport from the Quizizz Library: Nhập câu hỏi từ các đề kiểm tra có
sẵn.
Chúng ta cùng chọn Write your own để tạo mới nhé.
Thầy cô tiếp tục lựa chọn loại câu hỏi cần sử dụng.
Multiple choice: Câu hỏi trắc nghiệm
Checkbox: dạng trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời.
Fill – in – the – Blank: Điền vào chỗ trống
Poll: Dạng survey thu thập thông tin, ý kiến học sinh.
Open- Ended: Dạng câu hỏi mở.

Thầy cô chọn 1 dạng câu hỏi phù hợp, giả sử ở đây Nam chọn Multiple
choice (vào bên trong vẫn có thể chọn lại nên thầy cô yên tâm)
Thầy cô tạo câu hỏi và các phương án trả lời, như hình.
Bấm Option để thay đổi loại câu hỏi
Bấm f(x) để chèn công thức toán học cho câu hỏi hoặc đáp án
13
Bấm Add image để thêm ảnh vào câu hỏi hoặc đáp án
Bấm vào nút chọn đáp án đúng.
Bấm Add answer option: để thêm một phương án trả lời.
Bấm Time allotted to solve this question để thiết
lập thời gian trả lời cho câu hỏi (thấp nhất là 5 giây và cao nhất là 15 phút)
Bấm SAVE để lưu câu hỏi
Thế là chúng ta đã sử dụng Quizizz để tạo xong 1 câu hỏi, thật đơn giản
phải không ạ. Và thầy cô có thể tiếp tục lựa chọn các loại câu hỏi để tạo thêm
câu hỏi mới cho bài kiểm tra.
Bây giờ chúng ta hãy thử tạo tiếp 1 dạng câu hỏi nữa nhé. Thầy cô chọn
Fill in the Blank (điền vào chỗ trống) để xem cách tạo câu hỏi có gì khác với
loại Multiple choice không?

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại: 

Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

Tổng hợp SKKN môn hóa học cấp THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *