Tag du học

Điểm GPA là gì?

Điểm GPA là gì?

GPA (Grade Point Average) là điểm trung bình các môn học mà một học sinh đạt được sau khi tham dự một khóa học, một kỳ học hoặc một bậc học. Điểm GPA là gì? Nếu như ở Việt Nam, học sinh sinh…