Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Đun sôi nước cứng tạm thời. (b) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Đun sôi nước cứng tạm thời. (b) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Đun sôi nước cứng tạm thời.

(b) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2.

(c) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3 ,

(d) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4.

(e) Cho NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(g) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(AlO2)2.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 6. B. 5. C. 3. D. 4.

(a) Đun sôi nước cứng tạm thời.

(b) Cho phèn chua vào lượng dư dung dịch Ba(OH)2.

(c) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3 ,

(d) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4.

(e) Cho NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(g) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(AlO2)2.

(a)  Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + CO2 + H2O

(b)  K2SO4.Al2(SO4)2.24H2O + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + …

(c)  AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

(d)  3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2↓ (kết tủa đen)

(e)  2NaOH + Ca(HCO3)2 → Na2CO3 + CaCO3↓ + 2H2O

(g)  2CO2 + 4H2O + Ba(AlO2)2 → 2Al(OH)3↓ + Ba(HCO3)2

Leave a Comment