dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau: Nung nóng Cu(NO3)2. (b) Cho FeCO3 vào dung dịch H2SO4 đặc

Thực hiện các thí nghiệm sau: Nung nóng Cu(NO3)2. (b) Cho FeCO3 vào dung dịch H2SO4 đặc

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nung nóng Cu(NO3)2.

(b) Cho FeCO3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).

(c) Hòa tan hỗn hợp rắn Al và Na (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

d) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.

(e) Cho Na vào dung dịch NH4Cl đun nóng.

(g) Cho hơi nước qua than nóng nung đỏ dư.

Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra hỗn hợp khí là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4       B. 6       C. 2       D. 5

(a) Cu(NO3)2 —> CuO + NO2 + O2

(b) FeCO3 + H2SO4 đặc nóng —> Fe2(SO4)3 + SO2 + CO2 + H2O

(c) Na + Al + H2O —> NaAlO2 + H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) KHSO4 + NaHCO3 —> K2SO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

(e) Na + H2O —> NaOH + H2

NaOH + NH4Cl —> NaCl + NH3 + H2O

(g) H2O + C —> CO + H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

H2O + C —> CO2 + H2


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *