0

Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một chất béo, thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo

Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một chất béo, thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo

 

Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một chất béo, thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là:

A. C17H33COOH và C15H31COOH. B. C15H31COOH và C17H35COOH.

C. C17H33COOH và C17H35COOH. D. C17H31COOH và C17H33COOH.

 

Lời giải

Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một chất béo, thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *