dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

TIẾNG ANH 12 UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM

TIẾNG ANH 12 UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM

I. TIẾNG ANH 12 UNIT 4 – VOCABULARY

 •  consist of bao gồm
 • compulsory (a) /kəmˈpʌlsəri/: obligatory (a) bắt buộc
 • compulsion (n) /kəmˈpʌlʃn/ sự bắt buộc.
 • from the age of 5 to 16 từ 5 đến 16 tuổi
 • at the end of (month / week) cuối (tháng / tuần ….)
 • at the age of vào năm …… tuổi
 • divide into: chia ra
 • curriculum (n) /kəˈrɪkjələm/ chương trình học
 • core subject môn chính
 • general education giáo dục phổ thông
 • nursery (n) /ˈnɜːrsəri/ mẫu giáo
 • kindergarten (n) /ˈkɪndərɡɑːrtn/ mẫu giáo
 • optional (a): /ˈɑːpʃənl/ tùy, không bắt buộc
 • ‘tuition fee: chi phí học tập
 • take part in: participate in tham gia
 • term (n): semester /tɜːrm/ kỳ học

Other words

Put into force : bắt buộc

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tearaway : người hư đốn, nghịch ngợm

Methodical : có phương pháp

Well-behaved : cư xử tốt

Disruptive : /dɪsˈrʌptɪv/ gián đoạn ,mất tập trung

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Struggle : /ˈstrʌɡl/tranh đấu

Progress : /ˈprɑːɡrəs/ tiến bộ

Powerful : /ˈpaʊərfl/ mạnh

Field :/fiːld/lĩnh vực

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Forecast : /ˈfɔːrkæst/ dự báo

II. TIẾNG ANH 12 UNIT 4 – PHRASAL VERBS AND STRUCTURES.

 1. For short : viết tắt
 2. Get on : tiến bộ, hòa thuận
 3. Go through : xem xét
 4. Good for : tốt cho
 5. Make up : tạo thành, (nghĩa khác: trang điểm, bịa chuyện)
 6. At the age of: ở độ tuổi
 7. At the beginning of (August) : bắt đầu (tháng 8)
 8. On the whole : nhìn chung
 9. Compulsory for : bắt buộc đối với
 10. At the end : cuối (khác in the end: cuối cùng)
 11. Stand for : viết tắt của
 12. (be) Divided into : chia ra thành – Consist of : bao gồm
 13. On computers : trên máy tính


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *