dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: lớp 12

 • Đề thi thử tiếng Anh 12 có đáp án Trần Hưng Đạo – Nam Định

  SỞ GD – ĐT NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO    ĐỀ NỘP SAU TẬP HUẤN Năm học:  2021-2022 Môn Tiếng Anh   Lớp:12 Thời gian làm bài: 60 phút   Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three…

 • Đề thi thử tiếng anh 12 năm 2022 Lê Hồng Phong Nam Định

  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG   ĐỀ NỘP SAU TẬP HUẤN Năm học  2021-2022 Môn Tiếng Anh   Lớp:12 Thời gian làm bài: 60 phút   Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from…

 • Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh 12

  1. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh 12 theo từng Unit Từ vựng Tiếng Anh 12 Unit 1 Home life: Cuộc sống gia đình Mời bạn xem thêm về ngữ pháp tại đây TIẾNG ANH 12 UNIT 1: HOME LIFE Từ mới Phát âm Nghĩa 1. possess /pə’zes/ (v) sở hữu 2. courage /’kʌridʒ/ (n)…

 • TIẾNG ANH 12 UNIT 5: HIGHER EDUCATION

  TIẾNG ANH 12 UNIT 5: HIGHER EDUCATION I. TIẾNG ANH 12 UNIT 5 – VOCABULARY – apply for a job (v): nộp đơn (xin việc) – apply to s.o nộp đơn đến ai – application (n):/ˌæplɪˈkeɪʃn/ sự áp dụng, đơn xin – application form: mẫu đơn, đơn – applicant (n) /’æplikənt/: người nộp đơn (xin…

 • TIẾNG ANH 12 UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM

  TIẾNG ANH 12 UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM I. TIẾNG ANH 12 UNIT 4 – VOCABULARY  consist of bao gồm compulsory (a) /kəmˈpʌlsəri/: obligatory (a) bắt buộc compulsion (n) /kəmˈpʌlʃn/ sự bắt buộc. from the age of 5 to 16 từ 5 đến 16 tuổi at the end of (month / week) cuối (tháng / tuần…

 • TIẾNG ANH 12 UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING

  TIẾNG ANH 12 UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING Xem thêm: TIẾNG ANH 12 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY I. TIẾNG ANH 12 UNIT 3 – VOCABULARY society (n): /səˈsaɪəti/ xã hội social (a): /ˈsoʊʃl/ thuộc về xã hội socialize (v): /ˈsoʊʃəlaɪz/ hòa đồng. xã hội hóa socialization (n): /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn/ sự hòa đồng. sự xã hội hóa…

 • TIẾNG ANH 12 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

  TIẾNG ANH 12 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY Xem thêm TIẾNG ANH 12 UNIT 1: HOME LIFE I. TIẾNG ANH 12 UNIT 2 – VOCABULARY diversity/dai’və:siti/ (n ) = variety (n) sự đa dạng hóa diversify /dai’və:sifai/ (v): đa dạng hóa approval/ə’pru:vəl/ (n) ≠ disapproval (n): đồng tình, không đồng tình approve /ə’pru:/ (v): chấp thuận marry…

 • TIẾNG ANH 12 UNIT 1: HOME LIFE

  TIẾNG ANH 12 UNIT 1: HOME LIFE Xem thêm TIẾNG ANH 12 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY I. TIẾNG ANH 12 UNIT 1 – VOCABULARY (work on a) night shift: ca đêm biology /bai’ɔləʤi/( n ): sinh vật/ sinh học biologist[bai’ɔlədʒist] (n ): nhà sinh vật học biological /ˌbaɪəˈlɒdʒɪkl/ (adj ): thuộc về sinh học lab/læb/ (n):…

 • CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

  CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH

  CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH Quý thầy cô và các em học sinh xem thêm: Đề ôn tập thi TN THPT môn Tiếng Anh có đáp án chi tiết số 1 ĐỀ ÔN TẬP THI TN THPT MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT SỐ 2 ĐỀ ÔN TẬP TN THPT TIẾNG ANH CÓ…