Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh 12

1. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh 12 theo từng Unit Từ vựng Tiếng Anh 12 Unit 1 Home life: Cuộc sống gia đình Mời bạn xem thêm về ngữ pháp tại đây TIẾNG ANH 12 UNIT 1: HOME LIFE Từ mới Phát âm Nghĩa 1. possess /pə’zes/ (v) sở hữu 2. courage /’kʌridʒ/ (n) … Read more

TIẾNG ANH 12 UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING

TIẾNG ANH 12 UNIT 3: WAYS OF SOCIALISING Xem thêm: TIẾNG ANH 12 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY I. TIẾNG ANH 12 UNIT 3 – VOCABULARY society (n): /səˈsaɪəti/ xã hội social (a): /ˈsoʊʃl/ thuộc về xã hội socialize (v): /ˈsoʊʃəlaɪz/ hòa đồng. xã hội hóa socialization (n): /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn/ sự hòa đồng. sự xã hội hóa … Read more

TIẾNG ANH 12 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY

TIẾNG ANH 12 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY Xem thêm TIẾNG ANH 12 UNIT 1: HOME LIFE I. TIẾNG ANH 12 UNIT 2 – VOCABULARY diversity/dai’və:siti/ (n ) = variety (n) sự đa dạng hóa diversify /dai’və:sifai/ (v): đa dạng hóa approval/ə’pru:vəl/ (n) ≠ disapproval (n): đồng tình, không đồng tình approve /ə’pru:/ (v): chấp thuận marry … Read more

TIẾNG ANH 12 UNIT 1: HOME LIFE

TIẾNG ANH 12 UNIT 1: HOME LIFE Xem thêm TIẾNG ANH 12 UNIT 2: CULTURAL DIVERSITY I. TIẾNG ANH 12 UNIT 1 – VOCABULARY (work on a) night shift: ca đêm biology /bai’ɔləʤi/( n ): sinh vật/ sinh học biologist[bai’ɔlədʒist] (n ): nhà sinh vật học biological /ˌbaɪəˈlɒdʒɪkl/ (adj ): thuộc về sinh học lab/læb/ (n): … Read more

Đề thi giữa kì 2 môn hoá lớp 12 đề số 4

Đề khảo sát giữa học kì 2 lớp 12 môn hoá

Đề thi giữa kì 2 môn hoá lớp 12 đề số 4 ĐỀ SỐ 1 PHẦN CHUNG ( 28 câu, từ câu 1 đến câu 28 ) ( 7đ ) Câu 1: Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam … Read more

Đề thi giữa kì 2 môn hoá học lớp 12 đề số 3

Đề khảo sát giữa học kì 2 lớp 12 môn hoá

Đề thi giữa kì 2 môn hoá học lớp 12 đề số 3 ĐỀ SỐ 1 TRƯỜNG THPT ……….. TỔ HÓA – SINH ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II ( 2020 – 2021) Môn thi: HÓA HỌC Lớp 12 Thời gian :45 phút; không kể phát đề (Cho Al=27,Cr=52,Fe=56,Zn=65,Mg=24,K=39,Na=23,H=1,S=32,O=16,C=12,Cl=35,5). Câu 1: Quặng có hàm lượng … Read more