Từ vựng tiếng Anh về màu sắc

 • Black — /blæk/: màu đen
 • Blue — /bluː/: màu xanh da trời
 • Brown — /braʊn/: màu nâu
 • Gray — /greɪ/: màu xám
 • Green — /griːn/: màu xanh lá cây
 • Orange — /ˈɒr.ɪndʒ/: màu cam
 • Pink — /pɪŋk/: màu ồng
 • Purple — /ˈpɜː.pļ/: màu tím
 • Red — /red/: màu đỏ
 • White — /waɪt/: màu trắng
 • Yellow — /ˈjel.əʊ/: màu vàng

2. Từ vựng tiếng Anh về sắc thái màu

 • Turquoise — /ˈtɜː.kwɔɪz/: Màu lam
 • Darkgreen — /dɑːk griːn/: Xanh lá cây đậm
 • Lightblue — /laɪt bluː/: Xanh nhạt
 • Navy — /ˈneɪ.vi/: Xanh da trời đậm
 • Avocado — /ævə´ka:dou/: Màu xanh đậm ( màu xanh của bơ )
 • Limon — /laimən/: Màu xanh thẫm ( màu chanh )
 • Chlorophyll — /‘klɔrəfili/: Xanh diệp lục
 • Emerald — /´emərəld/: Màu lục tươi
 • Blue — /blu:/: Màu xanh da trời
 • Sky — /skaɪ/: Màu xanh da trời
 • Bright blue — /brait blu:/: Màu xanh nước biển tươi
 • Bright green — /brait griːn/: Màu xanh lá cây tươi
 • Light green — /lait griːn/: Màu xanh lá cây nhạt
 • Light blue — /lait bluː/: Màu xanh da trời nhạt
 • Dark blue — /dɑ:k blu:/: Màu xanh da trời đậm
 • Dark green — /dɑ:k griːn/: Màu xanh lá cây đậm
 • Lavender — /´lævəndə(r)/: Sắc xanh có ánh đỏ
 • Pale blue — /peil blu:/: Lam nhạt
 • Sky – blue — /skai: blu:/: Xanh da trời
 • Peacock blue — /’pi:kɔk blu:/: Lam khổng tước
 • Grass – green — /grɑ:s gri:n/: Xanh lá cây
 • Leek – green — /li:k gri:n/: Xanh hành lá
 • Apple green — /’æpl gri:n/: Xanh táo
 • Melon — /´melən/: Màu quả dưa vàng
 • Sunflower — /´sʌn¸flauə/: Màu vàng rực
 • Tangerine — /tændʒə’ri:n/: Màu quýt
 • Gold/gold – colored: Màu vàng óng
 • Yellowish — /’jelouiʃ/: Vàng nhạt
 • Waxen — /´wæksən/: Vàng cam
 • Pale yellow — /peil ˈjel.əʊ/: Vàng nhạt
 • Apricot yellow — /ˈeɪ.prɪ.kɒt ˈjel.əʊ/: Vàng hạnh, Vàng mơ
 • Gillyflower — /´dʒili¸flauə/: Màu hồng tươi ( hoa cẩm chướng )
 • Baby pink — /’beibi pɪŋk/: Màu hồng tươi ( tên gọi màu son của phụ nữ )
 • Salmon — /´sæmən/: Màu hồng cam
 • Pink red — /pɪŋk red/: Hồng đỏ
 • Murrey — /’mʌri/: Hồng tím
 • Scarlet — /’skɑ:lət/: Phấn hồng, màu hồng điều
 • Vermeil — /’və:meil/: Hồng đỏ
 • Bright red — /brait red/: Màu đỏ sáng
 • Cherry — /’t∫eri/: Màu đỏ anh đào
 • Wine — /wain/: đỏ màu rượu vang
 • Plum — /plʌm/: màu đỏ mận
 • Reddish — /’redi∫/: đỏ nhạt
 • Rosy — /’rəʊzi/: đỏ hoa hồng
 • Eggplant — /ˈɛgˌplænt/: màu cà tím
 • Grape — /greɪp/: màu tím thậm
 • Orchid — /’ɔ:kid/: màu tím nhạt
 • Maroon — /məˈruːn/: Nâu sẫm
 • Cinnamon — /´sinəmən/: màu nâu vàng
 • Light brown — /lait braʊn/: màu nâu nhạt
 • Dark brown — /dɑ:k braʊn/: màu nâu đậm
 • Bronzy — /brɒnz/: màu đồng xanh (nâu đỏ)
 • Coffee – coloured: màu cà phê
 • Sliver/sliver – colored: màu bạc
 • Orange — /ˈɒr.ɪndʒ/: màu da cam
 • Violet/purple: màu tím
 • Magenta — /məˈdʒen.tə/: Đỏ tím
 • Multicoloured — /’mʌlti’kʌləd/: đa màu sắc

3. Từ vựng tiếng Anh liên quan đến màu sắc

 • Amber — /ˈæmbər/: màu hổ phách
 • Beige — /beɪʒ/: màu da người
 • Blackish — /ˈblakɪʃ/: đen nhạt
 • Sooty — /ˈsʊti/: đen huyền
 • Inky — /ˈɪŋki/: đen xì
 • Smoke grey color — /smoʊk ɡreɪˈkʌlər/: xám khói
 • Tawny — /ˈtɔːni/: nâu vàng
 • Umber — /ˈʌmbər/: nâu đen
 • Dark brown — /dɑːrk braʊn/: nâu đậm
 • Light brown — /laɪt braʊn/: nâu nhạt
 • Color board — /ˈkʌlər bɔːrd/: bảng màu
 • Color wheel — /ˈkʌlər wiːl/: bánh xe màu (vòng tròn màu)
 • Color code — /ˈkʌlər koʊd/: mã màu
 • Color marker — /ˈkʌlərˈmɑːrkər/: bút lông màu
 • Coloring book — /ˈkʌlərɪŋ bʊk/: tập tô màu
 • Color — /ˈkʌlər/: màu sắc
 • Coloured pencil — /ˈkʌlərdˈpensl/: bút chì màu
 • Crayon — /ˈkreɪɑːn/: bút sáp màu
 • Chemical dye — /ˈkemɪkl daɪ/: màu hóa phẩm
 • Dye powder — /daɪˈpaʊdər/: bột nhuộm màu
 • Food coloring — /fuːdˈkʌlərɪŋ/: màu thực phẩm
 • Gaudy — /ˈɡɔːdi/: sặc sỡ
 • Glittering (adj) — /ˈɡlɪtərɪŋ/: lấp lánh, óng ánh
 • Glitter — /ˈɡlɪtər/: kim tuyến
 • Greenish — /ˈgriːnɪʃ/: xanh lá cây nhạt
 • Lime — /laɪm/: xanh lá mạ (vàng chanh)
 • Bright green — /braɪt ɡriːn/: xanh lá cây tươi
 • Dark green — /dɑ:k griːn/: xanh lá cây đậm
 • Indigo — /ˈɪndɪɡoʊ/: lam chàm
 • Blue — /bluː/: xanh lam
 • Dark blue — /dɑːrk bluː/: lam đậm
 • Pale blue — /peɪl bluː/: lam nhạt
 • Peacock blue — /ˈpiːkɑːk bluː/: lam ngọc
 • Luminescent — /ˌluːmɪˈnesnt/: dạ quang (adj.)
 • Opaque — /oʊˈpeɪk/: không thấu quang
 • Red orange — /redˈɔːrɪndʒ/: cam đỏ
 • Yellow orange — /ˈjeloʊˈɔːrɪndʒ/: cam vàng
 • Bronze — /brɑːnz/: màu đồng
 • Ochre — /ˈoʊkər/: cam đất
 • Paint color — /peɪntˈkʌlər/: màu sơn
 • Pharmaceutical color — /ˌfɑːrməˈsuːtɪklˈkʌlər/: màu dược phẩm
 • Ruby — /ˈruːbi/: hồng ngọc
 • Hot pink — /hɑːt pɪŋk/: màu hồng nóng
 • Deep red — /diːp rɛd/: đỏ sẫm
 • Crimson — /ˈkrɪmzən/: đỏ thẫm
 • Smoke-colored — /smoʊkˈkʌlərd/: màu khói
 • To mix colors — /tuːmɪksˈkʌlərz/: pha màu
 • Translucent — /trænsˈluːsnt/: cho ánh sáng qua lờ mờ
 • Transparent — /trænsˈpærənt/: trong suốt
 • Mauve — /moʊv/: màu hoa cà
 • Red violet — /redˈvaɪələt/: tím đỏ
 • Blue violet — /bluːˈvaɪələt/: tím xanh
 • Watercolour — /ˈwɔːtərkʌlər/: màu nước
 • Rainbow — /ˈreɪnboʊ/: cầu vồng

4. Cụm từ, thành ngữ liên quan đến màu sắc

 • Show your true colour: thể hiện bản chất thật của mình
 • Yellow-bellied: a coward: kẻ nhát gan
 • Have a yellow streak: có tính nhát gan, không dám làm gì đó
 • Rose-colored glasses: nhìn 1 cách hi vọng hơn
 • The black sheep (of the family): đứa con hư (của gia đình)
 • Be in the black: có tài khoản, có tiền
 • Black anh blue: bị bầm tím
 • A black day (for someone/sth): ngày đen tối
 • Black ice: băng đen
 • A black list: sổ đen
 • A black look: cái nhìn giận dữ
 • A black mark: một vết đen, vết nhơ
 • Black market: thị trường chợ đen (thương mại bất hợp pháp)
 • Black spot: điểm đen (nguy hiểm)
 • Blue blood: dòng giống hoàng tộc
 • Once in a blue moon: hiếm hoi
 • Out of the blue: bất ngờ, bất thình lình
 • Scream/cry blue muder: cực lực phản đối
 • Till one is blue in the face: nói hết lời
 • Feeling blue: cảm giác không vui
 • True blue: là người đáng tin cậy
 • Be green: còn non nớt
 • Green belt: vòng đai xanh
 • Give someone get the green light: bật đèn xanh
 • Have (got) green fingers: có tay làm vườn
 • Greenhorn: thiểu kinh nghiệm (be a greenhorn)
 • Golden opportunity: cơ hội vàng
 • A golden handshake: Điều khoản “cái bắt tay vàng”
 • Be in the red: nợ ngân hàng
 • Be/go/turn as red as a beetroot: đỏ như gấc (vì ngượng)
 • (catch soomeone/be caught) red-handed: bắt quả tang
 • The red carpet: sự đón chào nồng hậu
 • Paint the town red: ăn mừng
 • Like a red rag to a bull: có khả năng làm ai đó nổi giận
 • Red light district: phố đèn đỏ, khu của thành phố có tệ nạn mại dâm
 • Like red rag to a bull: điều gì đó dễ làm người ta nổi giận
 • Red tape: giẩy tờ thủ tục hành chính
 • Go/turn grey: bạc đầu
 • Grey matter: chất xám
 • A grey area: cái gì đó mà không xác định
 • As white as a street/ghost: trắng bệch
 • A white lie: lời nói dối vô hại
 • In black and white: rất rõ ràng
 • Be browned-off: chán ngấy việc gì
 • In the pink: có sức khỏe tốt
 • Pink slip: giấy thôi việc