dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

30 câu hỏi trắc nghiệm liên kết hóa học

30 câu hỏi trắc nghiệm liên kết hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

trắc nghiệm lí thuyết

 • Phản ứng nào sau đây là phản ứng tỏa nhiệt?

A. Phản ứng nhiệt phân muối KNO3.                       B. Phản ứng phân hủy khí NH3.

C. Phản ứng oxi hóa glucose trong cơ thể.                D. Phản ứng hòa tan NH4Cl trong nước.

 • Phản ứng nào sau đây có thể tự xảy ra ở điều kiện thường?

A. Phản ứng nhiệt phân Cu(OH)2.                            B. Phản ứng giữa H2 và O2 trong hỗn hợp khí.

C. Phản ứng giữa Zn và dung dịch H2SO4.               D. Phản ứng đốt cháy ethanol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Cho phản ứng hóa học xảy ra ở điều kiện chuẩn sau:

2NO2(g) (đỏ nâu)  N2O4(g) (không màu)

Biết NO2 và N2O4 có  tương ứng là 33,18 kJ/mol và 9,16 kJ/mol. Điều này chứng tỏ phản ứng

A. tỏa nhiệt, NO2 bền vững hơn N2O4.                     B. thu nhiệt, NO2 bền vững hơn N2O4.

C. tỏa nhiệt, N2O4 bền vững hơn NO2.                     D. thu nhiệt, N2O4 bền vững hơn NO2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Nung KNO3 lên 550 0C xảy ra phản ứng:

2KNO3(s)  2KNO2(s) + O2(g)             ∆H

Phản ứng nhiệt phân KNO3

A. tỏa nhiệt, có ∆H < 0.     B. thu nhiệt, ∆H > 0.       C. tỏa nhiệt, ∆H > 0.       D. thu nhiệt, có ∆H < 0.

 • Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng:

2H2(g) + O2(g)  2H2O(l)          = –571,68 kJ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phản ứng trên là phản ứng

A. thu nhiệt.                                                     B. tỏa nhiệt.

C. không có sự thay đổi năng lượng.                 D. có sự hấp thụ nhiệt lượng từ môi trường xung quanh.

 • Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng:

N2(g) + O2(g)  2NO(g)                                                 = +179,20 kJ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Phản ứng trên là phản ứng

A. thu nhiệt.                                                           B. tỏa nhiệt.

C. không có sự thay đổi năng lượng.                          D. có sự giải phóng nhiệt lượng ra môi trường.

 • Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện chuẩn?

A. Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25 0C hay 298 K.          B. Áp suất 1 bar và nhiệt độ 298 K.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25 0C.                          D. Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25K.

 • Dựa vào phương trình nhiệt hóa học của các phản ứng sau:

(1) CS2(l) + 3O2(g)  CO2(g) + 2SO2(g)                        = –1110,21 kJ

(2) CO2(g)  CO(g) + 1/2O2(g)                          = +280,00 kJ

(3) Na(s) + 2H2O(l)  NaOH(aq) + H2(g)                       = –367,50 k

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) ZnSO4(s)  ZnO(s) + SO3(g)                                    = +235,21 kJ

Cặp phản ứng thu nhiệt là

A. (1) và (2).                     B. (3) và (4).                  C. (1) và (3).                  D. (2) và (4).

 • Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với áp suất 1 bar (với chất khí), nồng độ 1 mol/L (đối với chất tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường được chọn là 298 K.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với nhiệt độ 298 K.

C. Áp suất 760 mmHg là áp suất ở điều kiện chuẩn.

D. Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với áp suất 1 atm, nhiệt độ 0 0C.

 • Enthalpy tạo thành chuẩ của một đơn chất bền

A. là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa nguyên tố đó với hydrogen.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa nguyên tố đó với oxygen.

C. được xác định từ nhiệt độ nóng chảy của nguyên tố đó.

D. bằng 0.

 • Nung nóng hai ống nghiệm chứa NaHCO3 và P, xảy ra các phản ứng sau:

2NaHCO3(s)  Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g)               (1)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4P(s) + 5O2(g)  2P2O5(s)                                                         (2)

Khi ngừng đun nóng, phản ứng (1) dừng lại còn phản ứng (2) tiếp tục xảy ra, chứng tỏ

A. phản ứng (1) tỏa nhiệt, phản ứng (2) thu nhiệt.

B. phản ứng (1) thu nhiệt, phản ứng (2) tỏa nhiệt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. cả hai phản ứng đều tỏa nhiệt.

D. cả hai phản ứng đều thu nhiệt.

 • Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Các phản ứng phân hủy thường là phản ứng thu nhiệt.

B. Phản ứng càng tỏa ra nhiều nhiệt càng dễ tự xảy ra.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Phản ứng oxi hóa chất béo cung cấp nhiệt cho cơ thể.

D. Các phản ứng khi đun nóng đều dễ xảy ra hơn.

 • Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng trung hòa sau:

HCl(aq) + NaOH(aq)  NaCl(aq) + H2O(l)                    ∆H = –57,3 kJ

Phát biểu nào sau đây không đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Cho 1 mol HCl tác dụng với NaOH dư tỏa nhiệt lượng là 57,3 kJ.

B. Cho HCl dư tác dụng với 1 mol NaOH tỏa nhiệt lượng là 57,3 kJ.

C. Cho 1 mol HCl tác dụng với 1 mol NaOH tỏa nhiệt lượng là 57,3 kJ.

D. Cho 2 mol HCl tác dụng với NaOH dư tỏa nhiệt lượng là 57,3 kJ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Cho phương trình nhiệt hóa học sau:

H2(g) + I2(g)  2HI(g)                                      ∆H = +11,3 kJ

Phát biểu nào sau đây về sự trao đổi năng lượng của phản ứng trên là đúng?

A. Phản ứng giải phóng nhiệt lượng 11,3 kJ khi 2 mol HI được tạo thành.

B. Tổng nhiệt phá vỡ liên kết của chất phản ứng lớn hơn nhiệt tỏa ra khi tạo thành sản phẩm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Năng lượng chứa trong H2 và I2 cao hơn HI.

D. Phản ứng xảy ra với tốc độ chậm.

 • Làm các thí nghiệm tương tự nhau: Cho 0,05 mol mỗi kim loại Mg, Zn, Fe vào ba bình đựng 100 mL dung dịch CuSO4 0,5M. Nhiệt độ tăng lên cao nhất ở mỗi bình lần lượt là ∆T1, ∆T2, ∆T3. Sự sắp xếp nào sau đây là đúng?

A. ∆T1 < ∆T2 < ∆T3.          B. ∆T3 < ∆T1 < ∆T2.        C. ∆T2 < ∆T3 < ∆T1.        D. ∆T3 < ∆T2 < ∆T1.

 • Dựa vào phương trình nhiệt hóa học của phản ứng sau:

CO2(g)  CO(g) + 1/2O2(g)                                           = + 280 kJ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giá trị  của phản ứng: 2CO2(g)  2CO(g) + O2(g)

A. +140 kJ.                       B. –1120 kJ.                   C. +560 kJ.                    D. –420 kJ.

 • Phản ứng chuyển hóa giữa hai dạng đơn chất của phosphorus (P):

P(s, đỏ)  P(s, trắng)                                                      = 17,6 kJ

Điều này chứng tỏ phản ứng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. thu nhiệt, P đỏ bền hơn P trắng.                           B. thu nhiệt, P trắng bền hơn P đỏ.

C. tỏa nhiệt, P đỏ bền hơn P trắng.                           D. tỏa nhiệt, P trắng bền hơn P đỏ.

 • Phương trình hóa học nào dưới đây biểu thị enthalpy tạo thành chuẩn của CO(g)?

A. 2C(graphite) + O2(g)  2CO(g).                  B. C(graphite) + O(g)  CO(g).

C. C(graphite) + 1/2O2(g)  CO(g).                 D. C(graphite) + CO2(g)  2CO(g).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Phương trình nhiệt hóa học giữa nitrogen và oxygen như sau:

N2(g) + O2(g)  2NO(g)                                                 = +180 kJ

Kết luận nào sau đây đúng?

A. Nitrogen và oxygen phản ứng mạnh hơn khi ở nhiệt độ thấp.

B. Phản ứng tỏa nhiệt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Phản ứng xảy ra thuận lợi ở điều kiện thường.

D. Phản ứng hóa học xảy ra có sự hấp thụ nhiệt năng từ môi trường.

 • Biến thiên enthalpy của một phản ứng được ghi ở sơ đồ dưới:

Kết luận nào sau đây đúng?

A. Phản ứng tỏa nhiệt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

B. Năng lượng chất tham gia phản ứng nhỏ hơn năng lượng sản phẩm.

C. Biến thiên enthalpy của phản ứng là a kJ/mol.

D. Phản ứng thu nhiệt.

 • Cho đồ thị thể hiện sự thay đổi nhiệt độ khi cho dung dịch hydrochloric acid được cho vào dung dịch sodium hydroxide tới dư ở hình dưới:

Đồ thị thể hiện đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. (a).                               B. (b).                            C. (c).                            D. (d).

 • Cho phản ứng tổng quát: aA + bB  mM + nN. Cho các phương án tính  của phản ứng:

(a)  = m. (M) + n.  (n) – a.  (A) – b.  (B)

(b)  = a.  (A) + b.  (B) – m. (M) – n.  (N)

(c)  = a. Eb(A) + b.Eb(B) – m.Eb(M) – n.Eb(N)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d)  = m.Eb(M) + n.Eb(N) – a. Eb(A) – b.Eb(B)

Số phương án tính  của phản ứng đúng là

A. 1.                                 B. 2.                               C. 3.                              D. 4.

 • Cho PTHH của phản ứng: Zn(r) + CuSO4(aq)  ZnSO4(aq) + Cu(s)        ∆H = –210 kJ

và các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) Zn bị oxi hóa.                             (2) Phản ứng trên tỏa nhiệt.

(3) Biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 3,84 gam Cu là +12,6 kJ.

(4) Trong quá trình phản ứng, nhiệt độ hỗn hợp tăng lên.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1.                                 B. 2.                               C. 3.                              D. 4.

 • Cho các phát biểu sau:

(a) Tất cả các phản ứng cháy đều tỏa nhiệt.

(b) Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.

(c) Tất cả các phản ứng mà chất tham gia có chứa nguyên tố oxygen đều tỏa nhiệt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt.

(e) Lượng nhiệt mà phản ứng hấp thụ hay giải phóng không phụ thuộc vào điều kiện thực hiện phản ứng và thể tồn tại của chất trong phản ứng.

(g) Sự cháy của nhiên liệu (xăng, dầu, khí gas, than, gỗ,…) là những ví dụ về phản ứng thu nhiệt vì cần phải khơi mào.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2.                                 B. 3.                               C. 4.                              D. 5.

 • Cho các phát biểu sau:

(a) Trong phòng thí nghiệm, có thể nhận biết một phản ứng thu nhiệt hoặc tỏa nhiệt bằng cách đo nhiệt độ của phản ứng bằng một nhiệt kế.

(b) Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ tăng lên nếu phản ứng thu nhiệt.

(c) Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ tăng lên nếu phản ứng tỏa nhiệt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ giảm đi nếu phản ứng tỏa nhiệt.

(e) Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ giảm đi nếu phản ứng thu nhiệt.

Số phát biểu đúng là

A. 5.                                 B. 2.                               C. 3.                              D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Cho các phát biểu sau:

(a) Biến thiên enthalpy chuẩn của một phản ứng hóa học là lượng nhiệt kèm theo phản ứng đó ở áp suất 1 atm và 25 0C.

(b) Nhiệt (tỏa ra hay thu vào) kèm theo một phản ứng được thực hiện ở 1 bar và 298 K là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đó.

(c) Một số phản ứng khi xảy ra làm môi trường xung quanh lạnh đi là do các phản ứng này thu nhiệt và lấy nhiệt từ môi trường.

(d) Một số phản ứng khi xảy ra làm môi trường xung quanh nóng lên là phản ứng thu nhiệt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu không đúng là

A. 2.                                 B. 3.                               C. 4.                              D. 1.

 • Cho hai phản ứng cùng xảy ra ở điều kiện chuẩn:

(1) N2(g) + O2(g)  2NO(g)                                         

(2) NO(g) + 1/2O2(g)  NO2(g)                        

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Enthalpy tạo thành chuẩn của NO là 1/2  kJ/mol.

(b) Enthalpy tạo thành chuẩn của NO2 là  kJ/mol.

(c) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa 1 mol N2 với 1 mol O2 tạo thành 2 mol NO là 1/2  kJ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa 1 mol khí NO với 0,5 mol khí O2 tạo thành 1 mol khí NO2 là  kJ.

(e) Enthalpy tạo thành chuẩn của NO2(g) là: 1/2  +  (kJ/mol).

Số phát biểu không đúng là

A. 5.                                 B. 2.                               C. 3.                              D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 • Cho biết phản ứng tạo thành 2 mol HCl(g) ở điều kiện chuẩn sau đây tỏa ra 184,6 kJ:

H2(g) + Cl2(g)  2HCl(g)                                              (*)

Cho các phát biểu sau:

(a) Nhiệt tạo thành của HCl là –184,6 kJ/mol.           (b) Biến thiên enthalpy phản ứng (*) là –184,6 kJ.

(c) Nhiệt tạo thành của HCl là –92,3 kJ/mol.           (d) Biến thiên enthalpy của phản ứng (*) là –92,3 kJ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 1.                                 B. 2.                               C. 3.                              D. 4.

 • Phản ứng của 1 mol ethanol lỏng với oxygen xảy ra theo phương trình:

C2H5OH(l) + O2(g)  CO2(g) + H2O(l)

Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Đây là phản ứng tỏa nhiệt vì nó tạo ra khí CO2 và nước lỏng.

(b) Đây là phản ứng oxi hóa – khử với tổng hệ số cân bằng trong phương trình hóa học là 9.

(c) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng sẽ thay đổi nếu nước được tạo ra ở thể khí.

(d) Sản phẩm của phản ứng chiếm một thể tích lớn hơn so với chất phản ứng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 1.                                 B. 2.                               C. 3.                              D. 4.

 • Sulfur dioxide là một chất có nhiều ứng dụng trong công nghiệp (dùng để sản xuất sulfuric acid, tẩy trắng bột giấy trong công nghiệp giấy, tẩy trắng dung dịch đường trong sản xuất đường tinh luyện,…) và giúp ngăn cản sự phát triển của một số loại vi khuẩn và nấm gây hư hại cho thực phẩm. Ở áp suất 1 bar và nhiệt độ 25 0C, phản ứng giữa 1 mol sulfur với oxygen xảy ra theo phương trình “S(s) + O2(g)  SO2(g)” và tỏa một lượng nhiệt là 296,9 kJ.

Cho các phát biểu sau:

(a) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là 296,9 kJ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Enthalpy tạo thành chuẩn của sulfur dioxide bằng –296,9 kJ/mol.

(c) Sulfur dioxide vừa có thể là chất khử vừa có thể là chất oxi hóa, tùy thuộc vào phản ứng mà nó tham gia.

(d) 0,5 mol sulfur tác dụng hết với oxygen giải phóng 148,45 kJ năng lượng dưới dạng nhiệt.

(e) 32 gam sulfur cháy hoàn toàn tỏa ra một lượng nhiệt là 2,969.105 J.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 5.                                 B. 2.                               C. 3.                              D. 4.

O2 Education gửi các thầy cô link download giáo án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 10


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *