dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Câu hỏi trắc nghiệm bài 2 cân bằng trong dung dịch nước KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 2 cân bằng trong dung dịch nước KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI 2: CÂN BẰNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. SỰ ĐIỆN LY

1. Sự điện ly là quá trình phân li các chất trong nước tạo thành ion.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Chất điện ly là những chất khi tan trong nước phân li ra ion.

Chất điện ly mạnh:Là chất khi tan trong nước, hầu hết các phân tử chất tan đều phân li ra hoàn toàn thành ion.

*Acid mạnh: HCl, HNO3, HClO4, HI, H2SO4, HClO3, HBr..

*Base mạnh (tan): NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

*Muối: hầu hết các muối trừ HgCl2,CuCl

Chất điện ly yếu: Là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan phân li một phần thành ion.

*Acid yếu: CH3COOH, HClO, HF, H2S, HNO2, H2CO3, H2SO3, HCOOH, C2H5COOH, HBrO,..

*Base yếu (không tan): Mg(OH)2, Bi(OH)2, Cu(OH)2,..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

H2O là chất điện li rất yếu.

II. THUYẾT ACID – BASE CỦA BRONSTED – LOWRY

1. Khái niệm

*Acid là chất nhường H+, base là chất nhận H+

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Ưu điểm của thuyết bronsted – lowry

III. KHÁI NIỆM pH VÀ Ý NGHĨA pH TRONG THỰC TIỄN

1. Khái niệm pH

Thực nghiệm cho thấy nước là chất điện li rất yếu: H2O  H+ + OH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tích số ion của nước: = [H+][OH] =10-14 M (đo ở 25oC)

Nếu [H+] = 1,0.10–a M thì pH = a.

a. Môi trường acid: [H+] > [OH] hay [H+] > 1,0.10–7M.

b. Môi trường kiềm: [H+] < [OH] hay [H+] < 1,0.10–7M.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c. Môi trường trung tính: [H+] = [OH] = 1,0.10–7M.

2. Ý nghĩa trong thực tiễn.

3. Xác định pH

– Thang pH thường dùng có giá trị từ 1 đến 14.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 – Môi trường dung dịch được đánh giá dựa vào nồng độ H+ và pH dung dịch.

[H+]pHMôi trường
= 1,0.10-7M= 7Trung tính
> 1,0.10-7M< 7Acid
< 1,0.10-7M> 7Base

Chất chỉ

thị màu thường dùng là quỳ tím và phenolphtalein.

Quỳ tímđỏ pH ≤ 6tím 6 < pH <8xanh pH ≥ 8
Phenolphtaleinkhông màu pH < 8,3hồng pH ≥ 8,3

(Với dd kiề

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

m đặc, phenolphtalein bị mất màu)

IV. SỰ THỦY PHÂN CỦA CÁC ION

1. Môi trường của một số dung dịch muối

Muối trung hòa tạo bởiPhần thủy phânMôi trường ddpH
Amạnh + BmạnhKhôngTrung tính= 7
Amạnh + B yếuGốc baseAcid< 7
A + BmạnhGốc acidBase> 7
A yếu + B yếuGốc acid và gốc baseTùy trường hợp

V. CHUẨN ĐỘ ACID – BASE.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Nguyên tắc

Chuẩn độ là phương pháp xác định nồng độ của một chất bằng dung dịch chuẩn độ đã biết nồng độ. Dựa vào thể tích của các dung dịch khi phản ứng vừa đủ với nhau, xác định được nồng độ dung dịch chất cần chuẩn độ.

VD:

Ta có:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Thực hành

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

MỨC ĐỘ 1: BIẾT

Câu 1.Dung dịch nào dẫn điện được

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. NaCl                             B. C2H5OH                       C. HCHO                          D. C6H12O6

Câu 2.Dung dịch muối,Acid,Base là những chất điện li vì:

            A. Chúng có khả năng phân li thành ion trong dung dịch

            B. Dung dịch của chúng dẫn điện

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            C. Các ion thành phần có tính dẫn điện

            D. Cả A,B,C

Câu 3.Phương trình điện li nào đúng?

     A. NaCl ® Na2+ + Cl                                                 B. Ca(OH)2® Ca2+ + 2 OH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. C2H5OH ® C2H5+ + OH                                                    D. Cả A,B,C

Câu 4.Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất tan và điện li mạnh?

     A. HNO3, Cu(NO3)2, Ca3(PO4)2, H3PO4                            B. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2

     C.CaCl2, CuSO4, CaSO4, HNO3;                               D. KCl, H2SO4, H2O, CaCl2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5.Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu?

     A. H2S, H2SO3, H2SO4.                                               B. H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2.

     C. H2S, CH3COOH, HClO.                                        D. H2CO3, H2SO3, HClO, Al2(SO4)3.

Câu 6.Theo thuyết Bronstet, câu nào dưới đây là đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. Acid là chất hoà tan được mọi kim loại.                 B. Acid tác dụng được với mọi Base.

     C. Acid là chất có khả năng cho proton.                     D. Acid là chất điện li mạnh.

Câu 7.Theo định nghĩa Acid−Base của Bronstet, các chất và ion thuộc dãy nào dưới đây là Base?

     A. , CH3COO                                                   B. , , CH3COO

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. ZnO, Al2O3,                                                 D. ,

Câu 8.Theo Bronstet, ion nào dưới đây là lưỡng tính?

     A. PO43−                            B. CO32−                            C. HSO4                          D. HCO3

Câu 9.Theo thuyết Acid − Base của Bronstet, ion có tính chất

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. Acid.                             B. lưỡng tính.                    C. Base.                             D. trung tính.

Câu 10.Theo thuyết Acid − Base của Bronstet, ion Al3+ trong nước có tính chất

     A. Acid.                             B. lưỡng tính.                    C. Base.                             D. trung tính.

Câu 11.Công thức tính pH

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. pH = – log [H+]             B. pH = log [H+]                C. pH = +10 log [H+]        D. pH = – log [OH]

Câu 12.Giá trị pH + pOH của các dung dịch là:

     A. 0                                    B. 14                                  C. 7                                    D Không xác định được

Câu 13.Trong các dung dịch sau:Na2CO3,NaHCO3,KOH,NaOH đặc,HCl,AlCl3,Na2SiO3.Số dung dịch làm cho phenolphtalein hoá hồng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. 6                                    B. 1                                    C. 5                                    D. 3

Câu 14.Chọn câu đúng

     A. Giá trị pH tăng thì độ Base giảm                            B. Giá trị pH tăng thì độ Acid tăng.

     C. Dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hoá xanh            D. Dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 15.Ion OH khi tác dụng với ion nào dưới đây sẽ cho kết tủa?

     A. Ba2+                              B. Cu2+                              C. K+                                 D. Na+

MỨC ĐỘ 2: HIỂU

Câu 1.Dung dịch chất nào sau đây (có cùng nồng độ) dẫn điện tốt nhất?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. K2SO4.                         B. KOH.                            C. NaCl.                            D. KNO3.

Câu 2.Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), Acid axetic (CH3COOH), kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào trong các thứ tự sau:

     A. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4.              B. C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4.

     C. C2H5OH < CH3COOH < K2SO4< NaCl.                D. CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 3. Cho các phản ứng sau:

HCl + H2O ® H3O+ + Cl (1)    HSO3 + H2O D H3O+ + SO32−(4)

NH3 + H2O D NH4+ + OH (2)   HSO3+ H2O D H2SO3 + OH (5)

CuSO4 + 5H2O ® CuSO4.5H2O (3)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Theo thuyết Bronstet, H2O đóng vai trò là Acid trong các phản ứng

     A. (1), (2), (3).                                                             B. (2), (5).   

     C. (2), (3), (4), (5).                                                       D. (1), (3), (4).

Câu 4. Theo định nghĩa Acid−Base của Bronstet, các chất và ion thuộc dãy nào dưới đây là lưỡng tính?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            A. , CH3COO−               

            B. ZnO, Al2O3, ,

            C. , , CH3COO         

            D. ZnO, Al2O3, , H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 5. Cho các chất và ion sau: HCO3, Cr(OH)3, Al, Ca(HCO3)2, Zn, H2O, Al2O3, (NH4)2CO3, HS, Zn(OH)2, Cr2O3, HPO , H2PO , HSO3. Theo Bronstet số chất và ion có tính chất lưỡng tính là:

     A. 12.                                 B. 11.                                 C. 13.                                 D. 14.

Câu 6. Cho các dung dịch có cùng nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4). Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải là:

     A. (3), (2), (4), (1).                                                       B. (4), (1), (2), (3).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. (1), (2), (3), (4).                                                       D. (2), (3), (4), (1).

Câu 7. Hoa đậu biếc tên tiếng Anh là butterfly pea, là một loại hoa được trồng phổ biến tại các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á như Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Việt Nam…. Hoa có tên gọi như vậy vì cây đậu biếc thuộc họ đậu, sống dây leo và cánh hoa có màu xanh tím giống hình con bướm. Khi sử dụng đậu biếc làm chất tạo màu tự nhiên, người ta thường đun sôi hoa đậu biếc với nước, hoặc ngâm cánh hoa trong nước sôi từ 10 đến 15 phút, màu hoa sẽ được trích ly tạo thành màu xanh biếc. Sắc tố tạo màu đặc trưng cho đậu biếc là các hợp chất thuộc nhóm anthocyanin, một trong những chất chống oxy hóa tự nhiên. Điểm đặc biệt của nhóm anthocianin là màu của chúng thay đổi dưới tác dụng pH của môi trường. Ở môi trường pH< 7(môi trường Acid), anthocianin chuyển sang đỏ tím, ngược lại chúng chuyển sang màu xanh thẫm khi môi trường pH≥ 7. Dự đoán màu của dung dịch khi trộn lẫn 20 ml dung dịch NaOH 0,01M với 20 ml dung dịch HCl 0,03 M được dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là

     A. đỏ tím.                          B. xanh.                             C. tím.                               D. vàng.

Hướng dẫn:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 môi trường acid làm đổi màu đỏ tím

Câu 8.Cho: S2- + H2O ↔ HS + OH

NH4+ + H2O ↔ NH3 + H­3O+ ; Chọn đáp án đúng:

     A. S2- là Acid, NH4+ là Base                                        B. S2- là Base, NH4+ là Acid

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     C. S2- là Acid, NH4+ là Acid                                        D. S2- là Base, NH4+ là Base

Câu 9. Dãy ion nào sau đây có thể đồng thời tồn tại trong cùng một dung dịch?

     A. Na+,Cl, S2-, Cu2+.                                                         B. K+, OH, Ba2+, HCO3.

C. Ag+, Ba2+, NO3, OH                                                                                                                            D. HSO4, NH4+, Na+, NO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 10. Cho Na dư vào dung dịch chứa ZnCl2. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra?

            A. Có khí bay lên.

            B. Có khí bay lên và có kết tủa keo trắng xuất hiện sau đó tan hoàn toàn.

            C. Có khí bay lên và có kết tủa trắng xuất hiện sau đó tan một phần.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

            D. Có khí bay lên và có kết tủa trắng xuất hiện.

MỨC ĐỘ: VẬN DỤNG, VẬN DỤNG CAO

Câu 1. Một dung dịch gồm: 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,02 mol HCO3 và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước). Ion X và giá trị của a là

     A. CO32– và 0,03.              B. NO3 và 0,03.                C. OH và 0,03.                 D. Cl và 0,01.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hướng dẫn

Chọn B: Ion NO3 không phản ứng với các ion khác.

Bảo toàn điện tích: 0.01*1 + 0.02*2 = 0.02 + a*1 a = 0.03.

Câu 2. Trộn 150 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HNO3 0,1M với 150 ml dung dịch hỗn hợp gồm KOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được 300 ml dung dịch X. Dung dịch X có pH là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. 1,2.                                B. 12,8.                              C. 13,0.                              D. 1,0.

Hướng dẫn: Ta có:

Câu 3. Dung dịch X chứa 0,08 mol Mg2+; 0,04 mol Al3+; a mol Cl và b mol NO3.Cho AgNO3 dư vào X thấy có 22,96 gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của a:b là?

     A. 4: 3.                               B. 2: 1.                               C. 3: 4.                               D. 1: 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hướng dẫn:

Ta có:

Câu 4. Dung dịch X có chứa 0,07 mol Na+, 0,02 mol SO42-, và x mol OH. Dung dịch Y có chứa ClO4, NO3 và y mol H+; tổng số mol ClO4, NO3là 0,04 mol. Trộn X và T được 100 ml dung dịch Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của H2O) là:

     A. 1.                                   B. 12.                                 C. 13.                                 D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hướng dẫn:

Ta có:

Câu 5. A là dung dịch H2SO4 0,5M; B là dung dịch NaOH 0,6M. Trộn V1 lít A với V2 lít B thu được (V1+V2) lít dung dịch có pH=1. Tỉ lệ V1:V2 bằng

     A. 1:1.                                B. 5:11.                              C. 7:9.                                D. 9:11.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hướng dẫn:

Ta có:

O2 Education gửi các thầy cô link download

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *