dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Câu hỏi trắc nghiệm và phân dạng bài tập theo từng bài hóa 11 cả năm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm và phân dạng bài tập theo từng bài hóa 11 cả năm

Câu hỏi trắc nghiệm bài 1 khái niệm về cân bằng hóa học KNTT

1. Sách giáo khoa KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 2 cân bằng trong dung dịch nước KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm bài 3 ôn tập chương 1 KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 4 nitrogen KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 5 ammonia muối ammonium KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 6 một số hợp chất của nitrogen với oxygen KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm bài 7 sulfur và sulfur dioxide KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 8 sulfuric acid và muối sulfate KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 9 ôn tập chương 2 KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 10 hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm bài 11 phương pháp tách biệt và tính chế hợp chất hữu cơ KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 12 công thức phân tử hợp chất hữu cơ KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 13 cấu tạo hóa học hợp chất hữu cơ KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 14 ôn tập chương 3 KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm bài 15 alkane KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 16 hydrocarbon không no KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 17 arene hydrocarbon thơm KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 18 ôn tập chương 4 KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm bài 19 dẫn xuất halogen KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 20 alcohol KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 21 phenol KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 22 ôn tập chương 5 KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm bài 23 hợp chất carbonyl KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 24 carboxylic acid KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 25 ôn tập chương 6 KNTT

2. Sách chuyên đề KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 1 giới thiệu chung về phân bón chuyên đề KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm bài 2 phân bón vô cơ chuyên đề KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 3 phân bón hữu cơ chuyên đề KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 4 tách tinh dầu từ các nguồn thảo mộc tự nhiên chuyên đề KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 5 chuyển hóa chất béo thành xà phòng chuyên đề KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm bài 6 điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm chuyên đề KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 7 nguồn gốc dầu mở thành phần và phân loại dầu mỏ chuyên đề KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 8 chế biến dầu mỏ chuyên đề KNTT

Câu hỏi trắc nghiệm bài 9 ngành sản suất dầu mỏ trên thế giới và ở Việt Nam chuyên đề KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3. Sách giáo khoa Cánh Diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 1 mở đầu về cân bằng hóa học cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 2 sự điện li thuyết Bronstet Lowry về acid base cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 3 pH của dung dịch chuẩn độ acid và base

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm bài 4 đơn chất nitrogen cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 5 một số hợp chất quan trọng của nitrogen cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 6 sulfur và sulfur dioxide cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 7 sulfuric acid và muối sulfate cánh diều

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm bài 8 hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 9 phương pháp tách biệt và tính chế hợp chất hữu cơ cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 10 công thức phân tử hợp chất hữu cơ cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 11 cấu tạo hợp chất hữu cơ cánh diều

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm bài 12 alkane cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 13 hydrocarbon không no cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 14 arene cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 15 dẫn xuất halogen cánh diều

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm bài 26 alcohol cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 17 phenol cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 18 hợp chất carbonyl cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 19 carboxylic acid cánh diều

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4. Sách chuyên đề Cánh Diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 1 giới thiệu chung về phân bón chuyên đề cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 2 phân bón vô cơ chuyên đề cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 3 phân bón hữu cơ chuyên đề cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 4 tách tinh dầu từ các nguồn thảo mộc tự nhiên chuyên đề cánh diều

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm bài 5 chuyển hóa chất béo thành xà phòng chuyên đề cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 6 điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm chuyên đề cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 7 nguồn gốc và phân loại dầu mỏ chuyên đề cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 8 chế biến dầu mỏ chuyên đề cánh diều

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm bài 9 sản suất dầu mỏ và nhiên liệu thay thế dầu mỏ chuyên đề cánh diều

5. Sách giáo khoa CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 1 khái niệm về cân bằng hóa học CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 2 cân bằng trong dung dịch nước CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 3 đơn chất nitrogen CTST

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm bài 4 ammonia và một số hợp chất ammonium CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 5 một số hợp chất với oxygen của nitrogen CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 6 sulfur và sulfur dioxide CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 7 sulfuric acid và muối sulfate CTST

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm bài 8 hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 9 phương pháp tách và tính chế hợp chất hữu cơ CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 10 công thức phân tử hợp chất hữu cơ CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 11 cấu tạo hóa học hợp chất hữu cơ CTST

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm bài 12 alkane CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 13 hydrocarbon không no CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 14 arene hydrocarbon thơm CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 15 dẫn xuất halogen CTST

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm bài 16 alcohol CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 17 phenol CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 18 hợp chất carbonyl CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 19 carboxylic acid CTST

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

6. Sách chuyên đề CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 1 giới thiệu chung về phân bón chuyên đề CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 2 phân bón vô cơ chuyên đề CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 3 phân bón hữu cơ chuyên đề CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 4 tách tinh dầu từ các nguồn thảo mộc tự nhiên chuyên đề CTST

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm bài 5 chuyển hóa chất béo thành xà phòng chuyên đề CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 6 điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm chuyên đề CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 7 nguồn gốc dầu mỏ thành phần và phân loại dầu mỏ chuyên đề CTST

Câu hỏi trắc nghiệm bài 8 chế biến dầu mỏ chuyên đề CTST

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu hỏi trắc nghiệm bài 9 ngành sản suất dầu mỏ vấn đề môi trường nguồn nhiên liệu thay thế dầu mỏ chuyên đề CTST

Mời các thầy cô và các em xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *