0

Câu hỏi trắc nghiệm nhôm và hợp chất

Trắc nghiệm nhôm và hợp chất

bai tap nhom va hop chat

 

Câu hỏi trắc nghiệm nhôm và hợp chất

Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm và hợp chất

Câu hỏi trắc nghiệm kim loại kiềm thổ và hợp chất

 1. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
 2. Mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu 1: Kim loại nhẹ, màu trắng bạc, được ứng dụng rộng rãi trong đời sống là

A. Fe. B. Ag.  C. Cu.              D. Al.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Văn Linh – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 2: Vật liệu bằng nhôm khá bền trong không khí là do

A. nhôm không thể phản ứng với oxi. B. có lớp hidroxit bào vệ.

C. có lớp oxit bào vệ. D. nhôm không thể phản ứng với nitơ.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT Triệu Sơn Thanh Hóa, năm 2017)

Câu 3: Kim loại Al không tan trong dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch HNO3 đặc, nguội. B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch HCl. D. Dung dịch H2SO4 loãng, nguội

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2017)

Câu 4: Kim loại Al không phản ứng với dung dịch?

A. H2SO4 đặc, nguội. B. Cu(NO3)2. C. HCl.            D. NaOH.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phan Chu Trinh – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 5: Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

A. Fe2(SO4)3.            B. CuSO4.        C. HCl.            D. MgCl2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Vĩnh Bảo – Hải Phòng, năm 2017)

Câu 6: Ở nhiệt độ thường, kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Kim loại X là

A. Al. B. Mg. C. Ca.  D. Na.

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

Câu 7: Ở điều kiện thường, dãy gồm các kim loại hòa tan được trong dung dịch NaOH loãng là

A. Cr, Zn. B. Al, Zn, Cr.   C. Al, Zn.         D. Al, Cr.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai, năm 2017)

Câu 8: Dụng cụ không dùng để đựng dung dịch nước vôi trong là

A. cốc thủy tinh. B. cốc sắt.        C. cốc nhôm.    D. cốc nhựa.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lê Duẩn, năm 2017)

Câu 9: Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?

 1. 3Al + 3CuSO4 Al2(SO4)3 + 3Cu.
 2. 8Al + 3Fe3O4 4Al2O3 + 9Fe.
 3. 2Al2O3 4Al + 3O2.
 4. 2Al + 3H2SO4Al2(SO4)3 + 3H2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh, năm 2017)

Câu 10: Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là:

A. PbO, K2O, SnO. B. FeO, MgO, CuO.

C. Fe3O4, SnO, CaO. D. FeO, CuO, Cr2O3

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phụ Dực – Thái Bình, năm 2017)

Câu 11: Nung hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 có tỷ lệ khối lượng 1:1, sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y Thành phần của chất rắn Y

A. Al2O3, Fe, Al. B. Al2O3, Fe, Fe3O4.

C. Al2O3, FeO, Al. D. Al2O3, Fe.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Thuận Thành I – Bắc Ninh, năm 2017)

Câu 12: Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm

A. Al2O3 và Fe. B. Al, Fe và Al2O3.

C. Al, Fe, Fe3O4 và Al2O3. D. Al2O3, Fe và Fe3O4.

Câu 13: Trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH, chất oxi hóa nhôm là

A. NaOH. B. H2O.

C. NaOH hoặc H2O. D. Cả NaOH và H2O.

Câu 14: Nhôm có thể phản ứng được với tất cả dung dịch các chất nào sau đây?

 1. HCl, H2SO4 đặc nguội, NaOH.
 2. H2SO4 loãng, AgNO3, Ba(OH)2.
 3. Mg(NO3)2, CuSO4, KOH.
 4. ZnSO4, NaAlO2, NH3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Trần Hưng Đạo – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 15: Quặng nào sau đây có thành phần chính là Al2O3?

A. Hematit đỏ. B. Boxit. C. Manhetit.     D. Criolit.

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

Câu 16: Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?

 1. Mg. B. Na. C. Al. D. Cu.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Tánh Linh – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 17: Trong quá trình điều chế kim loại nhôm, để giảm nhiệt độ nóng chảy của nhôm oxit, người thêm vào chất nào dưới đây?

A. Na3[AlF6]. B. K3[AlF6].      C. Na3[AlCl6] . D. K3[AlCl6].

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lê Duẩn, năm 2017)

Câu 18: Nhôm thể hiện tính chất nào sau đây?

(1) Nhôm có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.

(2) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

(3) Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu.

(4) Nhôm là kim loại nhẹ, nóng chảy ở nhiệt độ 660oC.

(5) Nhôm là nguyên tố s.

A. (1), (2), (4), (5). B. (1), (2), (4).

C. (1), (3), (4), (5). D. (1), (2), (3), (4).

Câu 19: Mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm?

A. Trong hợp chất, số oxi hóa của Al là +3.

B. Cấu hình electron [Ne]3s23p1.

C. Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện.

D. Ở ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA.

Câu 20: Cho biết số thứ tự của Al trong bảng tuần hoàn là 13. Phát biểu nào sau đây đúng?

 1. Trong các hạt Na+, Mg2+, Al3+, O, F thì Al3+ có bán kính lớn nhất.
 2. Al thuộc chu kì 3, nhóm IIIB.
 3. So với các kim loại khác trong cùng chu kì, nhôm có tính khử mạnh hơn.
 4. Al thuộc chu kì 3, nhóm IIIIA.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của Al và Cr?

 1. Nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ số mol.
 2. Nhôm và crom đều bền trong không khí và nước.
 3. Nhôm và crom đều bị thụ động trong dung dịch H2SO4đặc nguội.
 4. Nhôm có tính khử mạnh hơn crom.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Bến Tre, năm 2016)

Câu 22: Cho bột Al và dung dịch KOH dư thấy hiện tượng:

 1. Sủi bọt khí, Al không tan hết và dung dịch màu xanh lam.
 2. Sủi bọt khí, Al tan dần đến hết và thu được dung dịch không màu.
 3. Sủi bọt khí, bột Al không tan hết và thu được dung dịch không màu.
 4. Sủi bọt khí, bột Al tan dần đến hết và thu được dung dịch màu xanh lam.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên ĐHSP Hà Nội, năm 2016)

Câu 23: Tính chất nào sau đây của nhôm là đúng?

 1. Nhôm tác dụng với các axit ở tất cả mọi điều kiện.
 2. Nhôm tan được trong dung dịch NH3.
 3. Nhôm bị thụ động hóa với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.
 4. Nhôm là kim loại lưỡng tính.

Câu 24: Vật làm bằng nhôm bền trong nước vì:

 1. Nhôm là kim loại không tác dụng với nước.
 2. Trên bề mặt vật có một lớp nhôm oxit mỏng, bền, ngăn cách vật với nước.
 3. Do nhôm tác dụng với nước tạo lớp nhôm hiđroxit không tan bảo vệ cho nhôm.
 4. Nhôm là kim loại hoạt động không mạnh.

Câu 25: Nguyên tắc của quá trình sản xuất nhôm là:

 1. Điện phân nóng chảy Al2O3 có xúc tác criolit nóng chảy.
 2. Khử ion Al3+ có trong oxit thành Al bằng dòng điện.
 3. Dùng kim loại K để khử AlCl3 khan, nóng chảy.
 4. Dùng CO khử Al2O3 nung nóng.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phan Thiết – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 26: Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng cách nào dưới đây?

A. Điện phân nóng chảy AlCl3.

B. Điện phân dung dịch AlCl3.

C. Cho kim loại Na vào dung dịch AlCl3.

D. Điện phân nóng chảy Al2O3.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Đình Chiểu – Bến Tre, năm 2017)

Câu 27: Để sản xuất nhôm trong công nghiệp người ta

A. Điện phân dung dịch AlCl3.

B. Cho Mg vào dung dịch Al2(SO4)3.

C. Cho CO dư đi qua Al2O3 nung nóng.

D. Điện phân Al2O3 nóng chảy có mặt criolit.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Bạc Liêu, năm 2017)

Câu 28: Criolit có công thức phân tử là Na3AlF6 (AlF3.3NaF) được thêm vào Al2O3 trong quá trình điện phân Al2O3 nóng chảy để sản xuất nhôm với lí do chính là

 1. làm tăng độ dẫn điện của Al2O3 nóng chảy.
 2. tạo một lớp ngăn cách để bảo vệ nhôm nóng chảy khỏi bị oxi hóa.
 3. bảo vệ điện cực khỏi bị ăn mòn.
 4. làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3 cho phép điện phân ở nhiệt độ thấp, giúp tiết kiệm năng lượng.

Câu 29: Criolit (Na3AlF6 hay 3NaF.AlF3) là nguyên liệu được dùng để sản xuất nhôm với mục đích gì ?

(1) Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của AlO3.

(2) Tiết kiệm được năng lượng, tạo được chất lỏng có tính dẫn điện tốt hơn Al2O3.

(3) Tạo chất lỏng có tỉ khối nhỏ hơn nhôm, nổi lên bề mặt nhôm ngăn cản nhôm nóng chảy bị oxi hoá.

A. (1), (2). B. (2), (3).        C. (1), (3).        D. (1), (2), (3).

Câu 30: Cho Al tác dụng với lần lượt các dung dịch axit sau: HCl; HNO3 loãng; H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc, nguội; H2SO4 loãng. Số dung dịch có thể hòa tan được Al là

A. 3. B. 2.     C. 5.     D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh, năm 2017)

Câu 31: Cho các chất sau:

– Dung dịch: CuSO4, HNO3 loãng, H2SO4 loãng, NaOH, (HNO3, H2SO4) đậm đặc nguội, FeCl2,  MgCl2, NaHSO4.

– Chất rắn: FexOy (to), CuO, Cr2O3.

Nhôm có thể phản ứng với bao nhiêu chất ở trên?         

A. 9. B. 11.              C. 10.               D. 12.

 1. Mức độ vận dụng

Câu 32: Cho phương trình phản ứng :

aAl +bHNO3  cAl(NO3)3 + dNO + eH2O

Tỉ lệ a : b là

A. 1 : 3. B. 2 : 3.                        C. 2 : 5.                        D. 1 : 4.

Câu 33: Cho phản ứng:

Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) bằng

A. 5. B. 4. C. 7.                             D. 6.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hàm Thuận Nam – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 34: Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch chứa 2a mol NaOH thu được dung dịch X. Kết luận nào sau đây đúng?

 1. Sục COdư vào dung dịch X thu được a mol kết tủa.
 2. Dung dịch X không phản ứng với dung dịch CuSO4.
 3. Thêm 2a mol HCl vào dung dịch X thu được 2a/3 mol kết tủa.
 4. Dung dịch X làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2017)

Câu 35: Cho Al lần lượt vào các dung dịch: H2SO4 loãng, HNO3 (đậm đặc, to), Ba(OH)2, HNO3 loãng, H2SO4 đặc, thấy sinh ra khí X có tỉ khối so với O2 nhỏ hơn 0,9. Số dung dịch phù hợp là

A. 2. B. 3.                 C. 4.                             D. 5.

Câu 36: Cho một vật bằng nhôm vào dung dịch NaOH. Số phản ứng hóa học đã xảy ra là

A. 4 .            B. 3.     C. 2.    D. 1 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Văn Linh – Bình Thuận, năm 2017)

 

MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM

 

 1. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
 2. Mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu 1: Hợp chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?

A. Al2(SO4)3. B. Cr2O3.     C. Al2O3.                      D. Al(OH)3. 

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT Lương Thế VinhHà Nội, năm 2016)

Câu 2: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3, NaHCO3. Số chất lưỡng tính trong dãy là

A. 2. B. 4. C. 3.                             D. 1.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Nam Phú Cừ – Hưng Yên, năm 2016)

Câu 3: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. Al2O3. B. MgO. C. KOH.           D. CuO.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lý Thường Kiệt – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 4: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch

 1. NaCl, H2SO4. B. KCl, NaNO3. C. NaOH, HCl. D. Na2SO4, KOH.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 5: Al, Al2O3, Al(OH)3 đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Các chất có tính chất lưỡng tính là

A. Al và Al(OH)3. B. Al và Al2O3.

C. Al, Al2O3 và Al(OH)3.             D. Al2O3, Al(OH)3.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT Triệu Sơn Thanh Hóa, năm 2017)

Câu 6: Phèn chua có công thức hóa học là M2SO.Al2(SO4)3.24H2O. M là

 1. K. B. Na. C. Li.   D. NH4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT chuyên Hùng Vương Phú Thọ, năm 2017)

Câu 7: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch X là

A. CuSO4. B. AlCl3.                      C. Fe(NO3)3.    D. Cu.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Long Phu – Vĩnh Long, năm 2016)

Câu 8: Cho từ từ tới dư dung dịch chất X vào dung dịch AlCl3, thu được kết tủa keo trắng. Chất X là

A. HCl.                     B. NH3.                        C. NaOH.                     D. KOH.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên ĐHSP Hà Nội, năm 2016)

Câu 9: Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch natri aluminat đến dư thì

 1. không có phản ứng xảy ra.
 2. tạo kết tủa Al(OH)3, phần dung dịch chứa Na2CO3.
 3. tạo kết tủa Al(OH)3, phần dung dịch chứa NaHCO3.
 4. tạo kết tủa Al(OH)3, sau đó kết tủa bị hòa tan lại.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk, năm 2017)

Câu 10: Hiện tượng xảy ra khi cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3 là:

 1. Xuất hiện kết tủa.
 2. Xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan một phần.
 3. Xuất hiện kết tủa , sau đó kết tủa tan hoàn toàn.
 4. Ban đầu không có kết tủa, sau đó xuất hiện kết tủa.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Tánh Linh – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 11: Điều khẳng định nào sau đây là sai?

 1. Al(OH)3 phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH.
 2. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò là chất khử.
 3. Kim loại Al tan được trong dung dịch H2SO4 loãng, nguội.
 4. Kim loại Al có tính dẫn điện tốt hơn kim loại Cu.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Đình Chiểu – Bến Tre, năm 2017)

Câu 12: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Nhôm là kim loại lưỡng tính. B. Al(OH)3 là bazơ lưỡng tính.

C. Al2O3 là oxit trung tính. D. Al(OH)3 là một hiđroxit lưỡng tính.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 1. Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy.
 2. Al(OH)3 phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH.
 3. Kim loại Al tan được trong dung dịch HNO3 đặc, nguội.
 4. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò chất khử.

Câu 14: Chọn phát biểu sai?

A. Phèn chua có công thức hóa học là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

B. Nhôm ở ô số 13, thuộc nhóm IIIA, chu kì 3 của bảng tuần hoàn.

C. Nhôm bị thụ động bởi dung dịch axit HNO3 đặc, nguội hoặc H2SO4 đặc, nguội.

D. Nhôm là kim loại màu trắng bạc, nóng chảy ở 660oC, khá mềm, dễ kéo sợi.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nguyễn Văn Trỗi – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 15: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quặng boxit có thành phần chính là Na3AlF6.

B. Phèn chua có công thức Na2SO4.Al2(SO4)3.12H2O.

C. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy.

D. Nhôm là kim loại nhẹ, cứng và bền có nhiều ứng dụng quan trọng.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2017)

Câu 16: Cho các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch Al(NO3)3 tác dụng với dung dịch NH3 dư;

(b) Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch AlCl3;

(c) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2;

(d) Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch KAlO2.

Số thí nghiệm thu được kết tủa khi phản ứng kết thúc là

A. 1. B. 2.                 C. 3.     D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh, năm 2017)

 1. Mức độ vận dụng

Câu 17: Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được sản phẩm có:

A. Một chất khí và hai chất kết tủa. B. Một chất khí và không chất kết tủa.

C. Một chất khí và một chất kết tủa. D. Hỗn hợp hai chất khí.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo Vĩnh Phúc, năm 2017)

Câu 18: Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và AlCl3, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Vậy Y là

A. Fe2O3. B. Fe2O3 và Al2O3.        C. Al2O3.          D. FeO.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phương Sơn – Bắc Giang, năm 2017)

Câu 19: Cho hỗn hợp gồm Na2O, CaO, Al2O3 và MgO vào lượng dư, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào X, thu được kết tủa là

A. Mg(OH)2. B. Al(OH)3. C. MgCO3.       D. CaCO3.

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

Câu 20: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây?

A. Fe, Al2O3, Mg. B. Mg, K, Na.

C. Zn, Al2O3, Al. D. Mg, Al2O3, Al.

Câu 21: Cho sơ đồ phản ứng:

Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là những chất nào sau đây?

 1. Al2O3 và Al(OH)3. B. Al(OH)3 và Al2O3.
 2. Al(OH)3 và NaAlO2. D. NaAlO2 và Al(OH)3.

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Trần Hưng Đạo – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 22: Cho sơ đồ phản ứng sau: Al  X  Y  AlCl3. X, Y có thể lần lượt là cặp chất nào sau đây?

A. Al(OH)3, Al(NO3)3. B. Al(OH)3, Al2O3.

C. Al2(SO4)3, Al2O3. D. Al2(SO4)3, Al(OH)3.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Long Phu – Vĩnh Long, năm 2016)

Câu 23: Cho sơ đồ phản ứng:  Al2(SO4)3  X  Y  Al. Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là

A. NaAlO2và Al(OH)3.                                    B. Al2O3 và Al(OH)3.

C. Al(OH)và Al2O3.                 D. Al(OH)3 và NaAlO2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Đồng Tháp, năm 2016)

 

BÀI 4:                          TỔNG HỢP KIẾN THỨC

VỀ KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM

 

HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 1. Mức độ nhận biết, thông hiểu

Câu 1: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

A. Na, K, Ba. B. Mg, Ca, Ba.

C. Na, K, Ca. D. Li, Na, Mg.

Câu 2: Dãy gồm các kim loại đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

A. Na, K, Ca, Ba. B. Li, Na, K, Rb.

C. Li, Na, K , Mg. D. Na, K, Ca, Be.

Câu 3: Trong chu kì 3, từ Na đến Al, tính khử của kim loại và khả năng phản ứng với nước thay đổi như thế nào?

A. giảm dần, tăng dần. B. tăng dần, giảm dần.

C. giảm dần, giảm dần. D. tăng dần, tăng dần.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 4: Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

 1. Fe. B. K.    C. Ba.  D. Na.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – Trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội, năm 2017)

Câu 5: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?

A. Ca. B. Sr.   C. Li.   D. Ag.

Câu 6: Dãy kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là

A. K, Na, Ca, Ba. B. Cu, Pb, Rb, Ag.

C. Al, Hg, Cs, Sr. D. Fe, Zn, Li, Sn.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Hùng Vương Phú Thọ, năm 2017)

Câu 7: Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo dung dịch bazơ là

A. 2. B. 4.     C. 3.     D. 1.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – Sở Giáo Dục và Đào Tạo Vĩnh Phúc, năm 2017)

Câu 8: Cho dãy các kim loại: Al, Na, Be, Mg, K, Ba, Fe. Số kim loại trong dãy phản ứng được với H2O ở điều kiện thường tạo dung dịch bazơ là

A. 2. B. 4. C. 3.                 D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Triệu Sơn Thanh Hóa, năm 2017)

Câu 9: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch NaOH?

A. Zn. B. Al.   C. Na   D. Mg.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – Trường THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2017)

Câu 10: Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào không cùng tồn tại trong dung dịch?

A. NaCl và Ba(NO3)2. B. AlCl3 và CuSO4.

C. Na2CO3 và KOH. D. NaOH và NaHCO3.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Bỉm Sơn – Thanh Hóa, năm 2017)

Câu 11: Hai kim loại có đặc điểm sau: (1) nổ khi tiếp xúc với axit; (2) khá mềm, dễ kéo sợi, dễ dát mỏng. Hai kim loại lần lượt là

A. Na và Fe. B. Cr và Al.      C. Na và Al.     D. Cr và Fe.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Phong 2 – Bắc Ninh, năm 2017)

Câu 12: Phương trình hoá học nào sau đây sai?

 1. 2NaHCO3 Na2O + 2CO2↑ + H2O.
 2. NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O.
 3. 2Li + 2HCl 2LiCl +  H2↑.
 4. 2Mg + O2 2MgO.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2017)

Câu 13: Phản ứng nhiệt phân không đúng là

A. Cu(OH)2CuO + H2O.           B. 2KNO3  2KNO2 + O2.

C. CaCO3CaO + CO2.                          D. NaHCO3  NaOH + CO2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lục Ngạn 1 – Bắc Giang, năm 2016)

Câu 14: Phản ứng hóa học nào sau đây là đúng?

A. 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2.

B. 2Cr + 6HCl 2CrCl3 + 3H2.

C. H2 + MgO  Mg + H2O.

D. Fe(OH)2 + 2HNO3Fe(NO3)2 + 2H2O.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Quang Trung – Bình Thuận, năm 2017)

Câu 15: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa – khử?

A. CaCO3 CaO + CO2.

B. 2KClO3 2KCl + 3O2.

C. 2NaOH + Cl2 NaCl + NaClO + H2O.

D. 4Fe(OH)2 + O2 2Fe2O3 + 4H2O.

(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2015)

Câu 16: Thí nghiệm nào sau đây có phản ứng oxi hóa – khử xảy ra?

A. Cho dung dịch HCl vào CaCO3.

B. Cho Fe2O3 tác dụng với dung dịch HNO3.

C. Cho Na kim loại vào nước.

D. Đổ dung dịch HCl vào dung dịch NaHCO3.

Câu 17: Thí nghiệm hóa học không sinh ra chất khí là

A. Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4. B. Nhiệt phân hoàn toàn KMnO4.

C. Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4. D. Cho Na2CO3 vào lượng dư dung dịch H2SO4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 18: Thí nghiệm nào sau đây xảy ra sự oxi hóa kim loại?

A. Điện phân CaCl2 nóng chảy.

B. Cho kim loại Zn vào dung dịch NaOH.

C. Cho AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.

D. Cho Fe3O4 vào dung dịch HI.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2017)

Link download bản word đầy đủ

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHÔM VÀ HỢP CHẤT

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *