Cho các phát biểu sau: Cho đá vôi vào dung dịch axit axetic sẽ có khí bay ra.

Cho các phát biểu sau:

Săn SALE Shopee ngay thôi

(a) Cho đá vôi vào dung dịch axit axetic sẽ có khí bay ra.

(b) Thủy phân saccarozơ trong môi trường axit chỉ thu được glucozơ.

(c) Để loại bỏ anilin dính trong ống nghiệm có thể dùng dung dịch HCl.

(d) Đun nóng tripanmitin với dung dịch NaOH sẽ xảy ra phản ứng thủy phân.

(e) Trùng hợp axit terephtalic với etylen glicol thu được poli(etylen terephtalat).

Săn SALE Shopee ngay thôi

Số phát biểu đúng là

A. 3.                                   B. 4.                                   C. 5.                                   D. 2.

Bao gồm: a, c, d.

(a) Đúng vì CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + CO2↑ + H2O

Săn SALE Shopee ngay thôi

(b) Sai vì thủy phân saccarozơ thu được glucozơ và fructozơ.

(c) Đúng vì anilin tan được trong HCl: C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl.

(d) Đúng: (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C15H31COONa + C3H5(OH)3

(e) Sai vì là phản ứng trùng ngưng không phải trùng hợp.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Đây là 1 câu trong mã 202 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

Giải chi tiết mã 202 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *