dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Cho đá vôi vào dung dịch axit axetic sẽ có khí bay ra.

Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Cho đá vôi vào dung dịch axit axetic sẽ có khí bay ra.

(b) Thủy phân saccarozơ trong môi trường axit chỉ thu được glucozơ.

(c) Để loại bỏ anilin dính trong ống nghiệm có thể dùng dung dịch HCl.

(d) Đun nóng tripanmitin với dung dịch NaOH sẽ xảy ra phản ứng thủy phân.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Trùng hợp axit terephtalic với etylen glicol thu được poli(etylen terephtalat).

Số phát biểu đúng là

A. 3.                                   B. 4.                                   C. 5.                                   D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Bao gồm: a, c, d.

(a) Đúng vì CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + CO2↑ + H2O

(b) Sai vì thủy phân saccarozơ thu được glucozơ và fructozơ.

(c) Đúng vì anilin tan được trong HCl: C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Đúng: (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C15H31COONa + C3H5(OH)3

(e) Sai vì là phản ứng trùng ngưng không phải trùng hợp.

Đây là 1 câu trong mã 202 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

Giải chi tiết mã 202 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *