dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Giải chi tiết mã 202 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Giải chi tiết mã 202 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề có 4 trang)KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 202

Họ và tên thí sinh……………………………………….

Mã đề thi 217

Số báo danh: …………………………………………….

• Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137

• Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 41.           Polime nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ?

A. Polibuta-1,3-dien.         B. Poliacrilonitrin.             C. Polietilen.                      D. Poli(vinyl clorua).

Câu 42.           Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng sinh ra khí SO2?

A. Fe(OH)3.                       B. FeCl3.                            C. Fe2O3.                           D. FeO.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 43.           Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ?

A. H2SO4.                         B. KOH.                            C. NaCl.                            D. C2H5OH.

Câu 44.           Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch CuSO4?

A. Mg.                               B. Fe.                                 C. Zn.                                D. Ag.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 45.           Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ?

A. Tinh bột.                       B. Fructozơ.                      C. Xenlulozơ.                    D. Saccarozơ.

Câu 46.           Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất?

A. Au.                                B. Ag.                                C. Cr.                                 D. Al.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 47.           Kim loại Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra khí H2 và muối nào sau đây?

A. FeSO4.                          B. FeS.                               C. FeS2.                             D. Fe2(SO4)3.

Câu 48.           Kim loại Al tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3?

A. HCl.                              B. NaCl.                            C. NaOH.                          D. NaNO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 49.           Chất nào sau đây có khả năng làm mềm được nước cứng vĩnh cửu?

A. CaCl2.                           B. Na2CO3.                       C. NaCl.                            D. Na2SO4.

Câu 50.           Ở trạng thái cơ bản, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

A. 1.                                   B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 51.           Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit fomic là

A. OHC-CHO.                  B. CH3-CHO.                    C. HCHO.                         D. CH2=CH-CHO.

Câu 52.           Chất nào sau đây là chất béo?

A. Triolein.                        B. Metyl axetat.                 C. Xenlulozơ.                    D. Glixerol.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 53.           Kim loại nào sau đây không phản ứng được với HCl trong dung dịch?

A. Ni.                                 B. Zn.                                C. Fe.                                 D. Cu.

Câu 54.           Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

A. Ag.                                B. Cu.                                C. Ca.                                D. Na.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 55.           Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra khí H2?

A. AlCl3.                           B. Al.                                 C. Al2O3.                           D. Al(OH)3.

Câu 56.           Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại Zn?

A. Ag.                                B. Na.                                C. Cu.                                D. Au.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 57.           Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Gly là

A. 4.                                   B. 3.                                   C. 1.                                   D. 2.

Câu 58.           Nồng độ khí metan cao là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ nổ trong hầm mỏ. Công thức của metan là

A. CH4.                             B. CO2.                              C. C2H4.                            D. C2H2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 59.           Thủy phân este nào sau đây trong dung dịch NaOH thu được natri fomat?

A. CH3COOCH3.              B. CH3COOC2H5.             C. HCOOC2H5.                D. CH3COOC3H7.

Câu 60.           Chất X có công thức CH3NH2. Tên gọi của X là

A. trimetylamin.                B. etylamin.                       C. metylamin.                    D. đimetylamin.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 61.           Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tơ nitron thuộc loại tơ tổng hợp.                            B. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp.

C. Tơ visco thuộc loại tơ thiên nhiên.                         D. Tơ axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp.

Câu 62.           Cho 180 gam dung dịch glucozơ 1% vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng nhẹ đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2,40.                              B. 1,08.                              C. 1,20.                              D. 2,16.

Câu 63.           Thuỷ phân hoàn toàn m gam metyl axetat bằng dung dịch NaOH đun nóng thu được 8,2 gam muối. Giá trị của m là

A. 6,0.                                B. 7,4.                                C. 8,2.                                D. 8,8.

Câu 64.           Cho hỗn hợp gồm Fe và FeO phản ứng với lượng dư dung dịch HNO3 (đặc, nóng), sau phản ứng thu được dung dịch chứa muối nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. FeCl2.                           B. Fe(NO3)3.                     C. FeCl3.                           D. Fe(NO3)2.

Câu 65.           Số este có cùng công thức phân tử C3H6O2

A. 2.                                   B. 5.                                   C. 4.                                   D. 3.

Câu 66.           Cho 11,2 gam kim loại Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư thu được m gam Cu. Giá trị của m là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 6,4.                                B. 9,6.                                C. 12,8.                              D. 19,2.

Câu 67.           Cho 0,1 mol axit glutamic tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 22,3.                              B. 19,1.                              C. 16,9.                              D. 18,5.

Câu 68.           Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Cho CaCO3 vào lượng dư dung dịch HCl.             B. Cho kim loại Cu vào dung dịch AgNO3.

C. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4.                 D. Cho kim loại Mg vào dung dịch HCl.

Câu 69.           Hòa tan hết 1,19 gam hỗn hợp gồm Al và Zn trong dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa 5,03 gam muối sunfat trung hòa và V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 0,672.                            B. 0,784.                            C. 0,896.                            D. 1,120.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Câu 70.           Cặp chất nào sau đây đều có khả năng thủy phân trong môi trường axit, đun nóng?

A. Fructozơ và tinh bột.                                               B. Saccarozơ và xenlulozơ.

C. Glucozơ và saccarozơ.                                             D. Glucozơ và fructozơ.

(Lời giải) Câu 71.      Cho các thí nghiệm sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

(b) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH.

(c) Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaHCO3.

(d) Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3 đặc, nóng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Cho dung dịch NH4H2PO4 vào dung dịch NaOH dư, đun nóng.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm sinh ra chất khí là

A. 4.                                   B. 3.                                   C. 2.                                   D. 1.

(Lời giải) Câu 72.      Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và FeS2. Nung 26,6 gam E trong bình kín chứa 0,3 mol O2 thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,2 mol khí SO2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl nồng độ 7,3% thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được 135,475 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của muối FeCl2 trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2,84%.                          B. 3,54%.                           C. 3,12%.                          D. 2,18%.

(Lời giải) Câu 73.      Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 2,5 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2,5 mol hỗn hợp E gồm X, Y và các sản phẩm hữu cơ (trong đó có chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,35 mol khí H2.

Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào dung dịch brom dư thì có tối đa 0,5 mol Br2 tham gia phản ứng cộng.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol E cần vừa đủ 2,95 mol khí O2 thu được CO2 và H2O. Biết có 12% axit X ban đầu đã chuyển thành Z. Phần trăm khối lượng của Z trong E là

A. 6,85%.                          B. 8,58%.                           C. 10,24%.                        D. 8,79%.

(Lời giải) Câu 74. Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4, y mol H2SO4 và z mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%). Lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân ứng với mỗi thí nghiệm được cho ở bảng dưới đây:

Thí nghiệm 1Thí nghiệm 2Thí nghiệm 3
Thời gian điện phân (giây)t2t3t
Lượng khi sinh ra từ bình điện phân (mol)0,240,661,05
Khối lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa (gam)6,1206,12

Biết: tại catot ion Cu2+ điện phân hết thành Cu trước khi ion H+ điện phân tạo thành khí H2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đổi trong các thí nghiệm trên. Tổng giá trị (x + y + z) bằng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 1,84.                              B. 1,56.                              C. 1,82.                              D. 1,60.

(Lời giải) Câu 75.      Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau:

(1) E + NaOH → X + Y

(2) F + NaOH → X + Y

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) X + HCl → Z + NaCl

Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau:

(a) Chất E và F đều là các este đa chức.

(b) Có hai công thức cấu tạo phù hợp với chất E.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Chất X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(d) Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic.

(e) Cho a mol chất E tác dụng với Na dư thu được a mol khí H2.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4.                                   B. 2.                                   C. 5.                                   D. 3.

(Lời giải) Câu 76.      Cho các phát biểu sau:

(a) Cho đá vôi vào dung dịch axit axetic sẽ có khí bay ra.

(b) Thủy phân saccarozơ trong môi trường axit chỉ thu được glucozơ.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Để loại bỏ anilin dính trong ống nghiệm có thể dùng dung dịch HCl.

(d) Đun nóng tripanmitin với dung dịch NaOH sẽ xảy ra phản ứng thủy phân.

(e) Trùng hợp axit terephtalic với etylen glicol thu được poli(etylen terephtalat).

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3.                                   B. 4.                                   C. 5.                                   D. 2.

(Lời giải) Câu 77.      Hỗn hợp E gồm các hiđrocacbon mạch hở có cùng số nguyên tử hiđro. Tỉ khối của E đối với H2 là 12,5. Đốt cháy hoàn toàn a mol E cần vừa đủ 0,11 mol O2 thu được CO2 và H2O. Mặt khác, a mol E tác dụng tối đa với x mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của x là

A. 0,03.                              B. 0,02.                              C. 0,04.                              D. 0,05.

(Lời giải) Câu 78.      Cho sơ đồ các phản ứng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) X + Ba(OH)2 → Y + Z

(2) X + T → MgCl2 + Z

(3) MgCl2 + Ba(OH)2 → Y + T

Các chất X, T thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. MgSO4, NaCl.              B. MgSO4, BaCl2.             C. MgSO4, HCl.                D. MgO, HCl.

(Lời giải) Câu 79.      Dẫn 0,2 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,31 mol hỗn hợp X gồm CO, H2 và CO2. Cho toàn bộ X qua dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và x mol Ba(OH)2, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa và dung dịch Y. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết Y vào 100 ml dung dịch HCl 0,5M thu được 0,01 mol khí CO2. Giá trị của m là

A. 11,82.                            B. 17,73.                            C. 9,85.                              D. 5,91.

(Lời giải) Câu 80.      Khi phân tích một loại chất béo (kí hiệu là X) chứa đồng thời các triglixerit và axit béo tự do (không có tạp chất khác) thấy oxi chiếm 10,88% theo khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 103,3 gam hỗn hợp các muối C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa và 10,12 gam glixerol. Mặt khác, m gam X phản ứng tối đa với y mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của y là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 0,32.                              B. 0,34.                              C. 0,37.                              D. 0,28.

____HẾT____

Các thầy cô có thể download file 4 mã đề, xem thêm lời giải chi tiết các mã đề khác tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *