Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau:

Săn SALE Shopee ngay thôi

(1) E + NaOH → X + Y

(2) F + NaOH → X + Y

(3) X + HCl → Z + NaCl

Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau:

(a) Chất E và F đều là các este đa chức.

Săn SALE Shopee ngay thôi

(b) Có hai công thức cấu tạo phù hợp với chất E.

(c) Chất X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(d) Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic.

(e) Cho a mol chất E tác dụng với Na dư thu được a mol khí H2.

Số phát biểu đúng là

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. 4.                                   B. 2.                                   C. 5.                                   D. 3.

E: HCOOCH2–CH2OH; F: (HCOO)2C2H4

(1) HCOOCH2–CH2OH + NaOH → HCOONa + C2H4(OH)2

                                                                (X)               (Y)

Săn SALE Shopee ngay thôi

(2) (HCOO)2C2H4 + 2NaOH → 2HCOONa + C2H4(OH)2

(3) HCOONa + HCl → HCOOH + NaCl

                                       (Z)

Bao gồm: c, d.

(a) Sai vì E là hợp chất tạp chức.

Săn SALE Shopee ngay thôi

(b) Sai vì chỉ có 1 công thức cấu tạo phù hợp với E.

(c) Đúng vì X là HCOONa là muối của axit fomic có phản ứng tráng bạc

(d) Đúng vì Z là axit HCOOH có nhiệt độ sôi cao hơn ancol.

(e) Sai vì a mol E tác dụng với Na chỉ sinh ra 0,5a mol khí H2.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Đây là 1 câu trong mã 202 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

Giải chi tiết mã 202 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *