dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) E + NaOH → X + Y

(2) F + NaOH → X + Y

(3) X + HCl → Z + NaCl

Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Chất E và F đều là các este đa chức.

(b) Có hai công thức cấu tạo phù hợp với chất E.

(c) Chất X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(d) Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Cho a mol chất E tác dụng với Na dư thu được a mol khí H2.

Số phát biểu đúng là

A. 4.                                   B. 2.                                   C. 5.                                   D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

E: HCOOCH2–CH2OH; F: (HCOO)2C2H4

(1) HCOOCH2–CH2OH + NaOH → HCOONa + C2H4(OH)2

                                                                (X)               (Y)

(2) (HCOO)2C2H4 + 2NaOH → 2HCOONa + C2H4(OH)2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) HCOONa + HCl → HCOOH + NaCl

                                       (Z)

Bao gồm: c, d.

(a) Sai vì E là hợp chất tạp chức.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Sai vì chỉ có 1 công thức cấu tạo phù hợp với E.

(c) Đúng vì X là HCOONa là muối của axit fomic có phản ứng tráng bạc

(d) Đúng vì Z là axit HCOOH có nhiệt độ sôi cao hơn ancol.

(e) Sai vì a mol E tác dụng với Na chỉ sinh ra 0,5a mol khí H2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đây là 1 câu trong mã 202 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

Giải chi tiết mã 202 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *