dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các thí nghiệm sau: Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

(a) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

(b) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH.

Cho các thí nghiệm sau:

(a) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.

(b) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH.

(c) Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaHCO3.

(d) Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3 đặc, nóng.

(e) Cho dung dịch NH4H2PO4 vào dung dịch NaOH dư, đun nóng.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm sinh ra chất khí là

A. 4.                                   B. 3.                                   C. 2.                                   D. 1.

Bao gồm: a, c, d, e

(a) 2Fe3O4 + 10H2SO4 đặc  3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

(b) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

(c) HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H2O

(d) Cu + 4HNO3 đặc  Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

(e) NH4H2PO4 + NaOH → NaH2PO4 + NH3↑ + H2O

Đây là 1 câu trong mã 202 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

Giải chi tiết mã 202 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *