Cho sơ đồ các phản ứng sau: X + Ba(OH)2 → Y + Z

Cho sơ đồ các phản ứng sau:

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(1) X + Ba(OH)2 → Y + Z

(2) X + T → MgCl2 + Z

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(3) MgCl2 + Ba(OH)2 → Y + T

Các chất X, T thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. MgSO4, NaCl.              B. MgSO4, BaCl2.             C. MgSO4, HCl.                D. MgO, HCl.

Dựa vào phản ứng (3) và các phương án ⇒ T là BaCl2 ⇒ chọn B

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(1) MgSO4 (X) + Ba(OH)2 →Mg(OH)2↓ (Y) + BaSO4↓ (Z)

(2) MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(3) MgCl2 + Ba(OH)2 → Mg(OH)2↓ + BaCl2 (T)

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Đây là 1 câu trong mã 202 đề thi tốt nghiệp THPT 2022

Mời các thầy cô xem thêm các câu khác của mã đề tại

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Giải chi tiết mã 202 đề thi tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác tại

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Leave a Comment