0

Cho sơ đồ chuyển hóa: NaOH → Z →  NaOH →  E →  CaCO3

Cho sơ đồ chuyển hóa: NaOH (+X)→ Z(+Y) →  NaOH (+X)→  E (+Y)→  CaCO3

 

Cho sơ đồ chuyển hóa: NaOH (+X)→ Z(+Y) →  NaOH (+X)→  E (+Y)→  CaCO3

Biết: X, Y, Z, E là các hợp chất khác nhau và khác CaCO3; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa

học của phản ứng giữa hai chất tương ứng. Các chất X, Y thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. NaHCO3, Ca(OH)2. B. CO2, CaCl2. C. Ca(HCO3)2, Ca(OH)2. D. NaHCO3, CaCl2.

Cho sơ đồ chuyển hóa:  NaOH → Z →  NaOH →  E →  CaCO3

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *