0

Cho sơ đồ chuyển hóa: NaOH (+X)→ Z(+Y) →  NaOH (+X)→  E (+Y)→  BaCO3

Cho sơ đồ chuyển hóa: NaOH (+X)→ Z(+Y) →  NaOH (+X)→  E (+Y)→  BaCO3

 

Cho sơ đồ chuyển hóa: NaOH (+X)→ Z(+Y) →  NaOH (+X)→  E (+Y)→  BaCO3

Biết: X, Y, Z, E là các hợp chất khác nhau và khác BaCO3; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hóa học của phản ứng giữa hai chất tương ứng. Các chất X, Y thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. NaHCO3, BaCl2. B. NaHCO3, Ba(OH)2.

C. CO2,Ba(OH)2. D. CO2, BaCl2.

Lời giải

cho-so-do-chuyen-hoa-naoh-z-naoh-e-baco3

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *